Trang chủ Văn bản pháp luật Công văn 2250/2012/TTg-KTN
  • Thứ tư, 18/10/2023 |
  • Văn bản pháp luật |
  • 371 Lượt xem

Công văn 2250/2012/TTg-KTN

Công văn 2250/2012/TTg-KTN về xử lý sắp xếp trạm thu phí đường bộ khi Quỹ bảo trì đường bộ đi vào hoạt động do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
————
Số: 2250/TTg-KTN
V/v xử lý, sắp xếp lại các trạm thu phí đường
bộ khi Quỹ bảo trì đường bộ đi vào hoạt động
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

Kính gửi:

– Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (các công văn số 9369/BGTVT-TC ngày 06 tháng 11 năm 2012 và công văn số 10967/BGTVT-TC ngày 26 tháng 12 năm 2012); ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 17783/BTC-HCSN ngày 24 tháng 12 năm 2012), Lao động – Thương binh và Xã hội (công văn số 4573/LĐTBXH-LĐTL ngày 06 tháng 12 năm 2012) và Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 10053/BKHĐT-KCHTĐT ngày 30 tháng 11 năm 2012) về việc phê duyệt Đề án xử lý, sắp xếp lại các trạm thu phí đường bộ khi Quỹ bảo trì đường bộ đi vào hoạt động, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cơ bản nội dung Đề án xử lý, sắp xếp các trạm thu phí nêu tại các công văn số 9369/BGTVT-TC ngày 06 tháng 11 năm 2012 và công văn số 10967/BGTVT-TC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải:

a) Xóa bỏ, dừng thu từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đối với các trạm thu phí sử dụng đường bộ nộp ngân sách nhà nước, các trạm thu phí sử dụng đường bộ trả nợ vay.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xử lý đối với các trạm thu phí khác (trừ các trạm thu phí hoàn vốn các dự án BOT) trong tháng 1 năm 2013, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

3. Về việc xử lý lao động, trang thiết bị, tài sản và vé tồn của các trạm thu phí xóa, dừng thu: Đồng ý với đề xuất của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại các công văn nêu trên.

4. Đối với các trạm thu phí trên hệ thống đường địa phương: Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử lý, sắp xếp các trạm thu phí thuộc phạm vi quản lý theo nguyên tắc nêu tại Mục 1 và Mục 2 công văn này./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– Các Bộ: TTTT, TP, NN&PTNT, XD, CT, QP, CA, NG;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, TH, NC, PL;
– Lưu: VT, KTN (3), C100

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Hoàng Trung Hải

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Bộ quy tắc hành nghề luật sư

Bộ quy tắc hành nghề luật sư Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam gồm Lời nói đầu, 06 Chương và 32 Quy tắc....

Văn bản hợp nhất Luật Luật sư

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật luật sư do Văn phòng Quốc hội ban hành quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quản lý luật sư và hành nghề luật sư, hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài...

Luật số: 20/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 65/2006/QH11

Quốc hội ban hành Luật số: 20/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số...

Luật Số: 65/2006/QH11 quy định về luật sư và hành nghề luật sư

Luật này quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quản lý hành nghề luật sư, hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt...

Thông tư 41/2023/TT-BTC về phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Thông tư 41/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban...

Xem thêm