Trang chủ Văn bản pháp luật Công văn 18029/2012/BTC-CST
  • Thứ tư, 18/10/2023 |
  • Văn bản pháp luật |
  • 333 Lượt xem

Công văn 18029/2012/BTC-CST

Công văn 18029/2012/BTC-CST về thực hiện Thỏa thuận ưu đãi thuế Việt – Lào năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành ngày 27 tháng 12 năm 2012.

BỘ TÀI CHÍNH
———-
Số: 18029/BTC-CST
V/v: Thực hiện Thỏa thuận ưu đãi thuế
Việt – Lào năm 2013
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2012

Kính gửi:

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

– Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 5/12/2012, Bộ Công Thương có công văn số 11728/BCT-KV1 thông báo Bản Thỏa thuận ký ngày 01/12/2011 giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về các mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt – Lào được gia hạn thêm một năm (đến hết 31/12/2013); Điều 7 Bản thỏa thuận ký ngày 1/12/2011 giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về các mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt – Lào quy định “Các ưu đãi trong Bản Thỏa thuận này có hiệu lực thực hiện từ ngày 1/1/2012 đến ngày 31/12/2012. Trong thời hạn 90 ngày trước ngày bản Thỏa thuận này hết hiệu lực, nếu không Bên ký kết nào đề nghị bằng văn bản về việc điều chỉnh, bổ sung hoặc chấm dứt Bản Thỏa thuận này, Bản Thỏa thuận sẽ được mặc nhiên gia hạn thêm 1 năm. Thể thức gia hạn này sẽ được tiếp tục áp dụng tương tự cho mỗi năm tiếp theo”; Khoản 3, Điều 5 Thông tư số 36/2012/TT-BTC ngày 02/03/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu Việt – Lào quy định “Thông tư này sẽ áp dụng cho các năm tiếp theo nếu Bản thỏa thuận giữa hai Chính phủ Việt Nam và Lào ký ngày 01/12/2011 được gia hạn”;

Theo đó, Thông tư số 36/2012/TT-BTC ngày 2/3/2012 được tiếp tục áp dụng cho năm 2013 (từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013).

Bộ Tài chính xin thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP;
– Văn phòng TW Đảng và các ban của Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Tòa án nhân dân TC;
– Viện Kiểm sát nhân dân TC;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Văn phòng BCĐTW về phòng chống tham nhũng;
– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Công báo;
– Website Chính phủ;
– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, CST (PXNK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Thị Mai

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Bộ quy tắc hành nghề luật sư

Bộ quy tắc hành nghề luật sư Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam gồm Lời nói đầu, 06 Chương và 32 Quy tắc....

Văn bản hợp nhất Luật Luật sư

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật luật sư do Văn phòng Quốc hội ban hành quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quản lý luật sư và hành nghề luật sư, hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài...

Luật số: 20/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 65/2006/QH11

Quốc hội ban hành Luật số: 20/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số...

Luật Số: 65/2006/QH11 quy định về luật sư và hành nghề luật sư

Luật này quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quản lý hành nghề luật sư, hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt...

Thông tư 41/2023/TT-BTC về phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Thông tư 41/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban...

Xem thêm