Trang chủ Văn bản pháp luật Công văn 1070/TCHQ-TXNK
  • Thứ tư, 18/10/2023 |
  • Văn bản pháp luật |
  • 392 Lượt xem

Công văn 1070/TCHQ-TXNK

Công văn 1070/TCHQ-TXNK Trả lời công văn số 0354/HQBRVT-GSQL ngày 31/01/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc vướng mắc xác nhận vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
Số: 1070/TCHQ-TXNK
V/v: Vướng mắc thuế nhập khẩu dự án đầu tư
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Trả lời công văn số 0354/HQBRVT-GSQL ngày 31/01/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc vướng mắc xác nhận vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 13/8/2010 Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (Nghị định này thay thế Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ), trong đó Điều 17 quy định rõ Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm ban hành Danh mục các mặt hàng trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 12; Thông tư số 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số quy định về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (nay là Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được).

Do đó, trường hợp theo như nội dung trình bày tại công văn số 0354/HQBRVT-GSQL nêu trên của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì cơ sở để xử lý thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (nếu có) đối với hàng hóa là vật tư xây dựng phải căn cứ quy định tại Thông tư số 04/2009/TT-BKH (nay là Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện thu thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu biết và thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Phó TCT Hoàng Việt Cường (để b/cáo);
– Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Lưu Mạnh Tưởng

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Bộ quy tắc hành nghề luật sư

Bộ quy tắc hành nghề luật sư Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam gồm Lời nói đầu, 06 Chương và 32 Quy tắc....

Văn bản hợp nhất Luật Luật sư

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật luật sư do Văn phòng Quốc hội ban hành quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quản lý luật sư và hành nghề luật sư, hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài...

Luật số: 20/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 65/2006/QH11

Quốc hội ban hành Luật số: 20/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số...

Luật Số: 65/2006/QH11 quy định về luật sư và hành nghề luật sư

Luật này quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quản lý hành nghề luật sư, hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt...

Thông tư 41/2023/TT-BTC về phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Thông tư 41/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban...

Xem thêm