Trang chủ Dịch vụ Doanh nghiệp Ai ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật?
  • Thứ bẩy, 11/11/2023 |
  • Dịch vụ Doanh nghiệp |
  • 532 Lượt xem

Ai ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật?

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình thì người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là người được Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền.

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là thành phần không thể thiếu trong hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật. Vậy Ai ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật? Bài viết này sẽ giúp Quý độc giả giải đáp thắc mắc, đồng thời có những chia sẻ liên quan đến thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là gì?

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là mẫu văn bản được lập ra và gửi cho Cơ quan Nhà nước, chủ thể có thẩm quyền để thực hiện việc thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là văn bản ghi nhận những thông tin về doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật cũ và mới và những cam kết của doanh nghiệp,… Hơn thế nữa đây sẽ là căn cứ pháp lý để Cơ quan Nhà nước, chủ thể có thẩm quyền xác nhận việc doanh nghiệp thanh đổi người đại diện theo pháp luật. 

>>>>>> Tìm hiểu thêm bài viết: Thủ tục thay đổi giám đốc công ty

Quy định về người đại diện theo pháp luật 

Người đại diện theo pháp luật công ty được quy định như sau:

Người đại diện theo pháp luật công ty TNHH

– Theo quy định của pháp luật Doanh nghiệp 2020 Công ty trách nhiệm hữu hạn (một thành viên hoặc hai thành viên), công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.

– Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

Theo khoản 1 điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 Công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần là:

– Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật.

– Chủ tịch Hội đồng quản trị trong trường hợp Điều lệ công ty chưa có quy định.

– Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc: trường hợp công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty hợp danh

Các thành viên hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty theo quy định tại khoản 1 Điều 184 Luật Doanh nghiệp 2020.

Tuy nhiên, theo quy định tại điểm đ khoản 4 điều 184 Luật Doanh nghiệp 2020 chỉ có Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc mới có các nghĩa vụ: “Đại diện cho công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án; đại diện cho công ty thực hiện quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật”. 

Như vậy đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh sẽ là thành viên hợp danh giữ chức vụ hoặc đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân sẽ là Chủ doanh nghiệp tư nhân (theo quy định tại khoản 3 điều 190 Luật Doanh nghiệp 2020). 

Chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ đại diện cho doanh nghiệp tư nhân với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thủ tục thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật 

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;

– Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

– Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp.

– Trường hợp đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Luật Doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên được thay thế bằng bản sao văn bản xác nhận việc người đại diện theo pháp luật của công ty chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.

– Các giấy tờ, tài liệu chứng minh nội dung ủy quyền nếu ủy quyền làm thủ tục.

Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật đúng quy định là thông báo được làm theo mẫu tại phụ lục II-2 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP

 

 

Số:…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày…… tháng…… năm……

THÔNG BÁO

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố…………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:………………………………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):…………… Ngày cấp…/…/…… Nơi cấp:………

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:[1]:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………. Giới tính:……………….

Chức danh:……………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:……../…../….. Dân tộc: Quốc tịch:………………

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:     

Chứng minh nhân dânCăn cước công dân
Hộ chiếuLoại khác (ghi rõ):…………

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:………………………………………………………………….

Ngày cấp:…./…./…. Nơi cấp:………….. Ngày hết hạn (nếu có):…/…/…

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:………………………………..

Xã/Phường/Thị trấn:…………………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố:………………………………………………………………………………………..

Quốc gia:……………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:………………………………..

Xã/Phường/Thị trấn:…………………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……………………………………………….

Tỉnh/Thành phố:………………………………………………………………………………………..

Quốc gia:……………………………………………………………………………………………………

Điện thoại (nếu có):……………………………… Email (nếu có):………………………………………..

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/

CHỦ TỊCH CÔNG TY/

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký và ghi họ tên)

Tải (download) Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Hướng dẫn viết thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

– Phần kính gửi của thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật: Phải ghi cụ thể tên của Cơ quan Nhà nước, chủ thể có thẩm quyền cụ thể là Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Phần nội dung:  Phải cung cấp đầy đủ, chính xác, chi tiết nhất những thông tin về doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật cũ và mới, những cam kết của doanh nghiệp,…Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

– Cuối thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật: Những người có thẩm quyền trong doanh nghiệp thực hiện ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu.

Ai ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật?

Trong mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật chúng tôi cung cấp trên đây, ở cuối sẽ là nội dung ký của chủ thể có thẩm quyền thông báo với cơ quan nhà nước. Thẩm quyền ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cụ thể như sau:

– Đối với công ty TNHH: Người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là một trong các cá nhân sau đây:

+  Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

+ Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng thành viên mới được Hội đồng thành viên bầu;

– Đối với công ty cổ phần:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu;

+ Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình thì người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là người được Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền.

Trường hợp không có thành viên được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là người được bầu tạm thời làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 4 Điều 56, khoản 3 Điều 80 và khoản 4 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.

Lưu ý:

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình thì người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là người được Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền.

Trường hợp không có thành viên được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là người được bầu tạm thời làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 4 Điều 56, khoản 3 Điều 80 và khoản 4 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là nội dung bài viết của Luật Hoàng Phi về vấn đề Ai ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật? Quý độc giả đừng ngần ngại liên hệ chúng tôi theo số 0981.378.999 để được hỗ trợ kịp thời và chính xác. Trân trọng.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (10 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về ngành nghề kinh doanh, trong đó có quy định mã ngành nghề kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là mã...

Bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ việc làm

Khi có nhu cầu thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở...

Kinh doanh nhà nghỉ cần thành lập doanh nghiệp không?

Một trong những điều kiện kinh doanh nhà nghỉ theo Luật Du lịch 2017 là phải có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp...

Bổ sung ngành nghề kinh doanh hóa chất

Điều kiện kinh doanh ngành nghề hóa chất là gì? Điều kiện kinh doanh ngành nghề hóa chất được quy định như sau: 1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có ngành nghề kinh doanh hóa chất. 2. Cơ sở vật chất – kỹ thuật phải đáp ứng yêu...

Bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ giúp việc gia đình

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh nói chung không phải là thủ tục quá khó khăn, phức tạp. Song đối với những doanh nghiệp không có bộ phận pháp lý, cũng như những doanh nghiệp lần đầu tự thực hiện thủ tục thì việc thực hiện đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh mất khá nhiều thời gian, công...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi