Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Lao động – Tiền Lương 03 khoản tiền công chức viên chức được nhận khi về hưu sớm do tinh giản biên chế
  • Thứ ba, 24/05/2022 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 925 Lượt xem

03 khoản tiền công chức viên chức được nhận khi về hưu sớm do tinh giản biên chế

Tinh giản biên chế chính là việc giảm bớt số lượng cán bộ công chức viên chức làm việc trong nhà nước hoặc là người lao động làm việc tại các doanh nghiệp để thay vào đó đội ngũ nhân viên mới đáp ứng được yêu cầu theo quy định

Khi nhắc tới cụm từ tinh giản biên chế thì chúng ta có thể  hiểu một cách đơn giản đây chính là việc giảm bớt số lượng.

Vấn đề tinh giảm biên chế hiện nay không chỉ là vấn đề của cán bộ công chức viên chức mà nó đã rất phổ biến đối với toàn bộ lao động. Vậy 03 khoản tiền công chức viên chức được nhận khi về hưu sớm do tinh giản biên chế được quy định như thế nào? bài viết dưới đây sẽ giải đáp cho độc giả vấn đề này.

Tinh giảm biên chế đến năm 2021

Tinh giản biên chế chính là việc giảm bớt số lượng cán bộ, công chức viên chức làm việc trong nhà nước hoặc là người lao động làm việc tại các doanh nghiệp để thay vào đó đội ngũ nhân viên mới đáp ứng được yêu cầu theo quy định.

Năm 2021 chính là năm cuối cùng để thực hiện chủ trương tinh giản biên chế cũng như là cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo quy định.

Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP; căn cứ vào  Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 1 Nghị định 113/2018/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP thì có 13 đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế bao gồm:

– Cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự;

– Cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác;

– Cán bộ, công chức, viên chức có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên không hoàn thành nhiệm vụ được giao nhưng không thể bố trí việc làm khác hoặc được cơ quan, đơn vị bố trí việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý;

– Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự;

– Những người làm việc trong biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cho các hội thuộc danh sách dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;…

Theo quy định của pháp luật hiện nay thì có 13 đối tượng thuộc vào diện tinh giản biên chế.

Khi tinh giản biên chế thì có 03 khoản tiền công chức viên chức được nhận khi về hưu sớm do tinh giản biên chế nội dung tiếp theo sẽ giải đáp cụ thể hơn.

Chế độ tinh giảm biên chế mới nhất

Khi thuộc đối tượng tinh giản biên chế thì cán bộ công chức sẽ nhận được một khoản tiền theo quy định của pháp luật. Như vậy 03 khoản tiền công chức viên chức được nhận khi về hưu sớm do tinh giản biên chế gồm có:

Trợ cấp cho những năm về hưu sớm và những năm đã đóng BHXH

Trường hợp một: Những đối tượng thuộc tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu quy định tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 và đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên được hưởng:

 + Trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động;

+ Trợ cấp 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

Trường hợp hai: Những đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng trợ cấp sau đây:

+ Hưởng 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ 21 trở đi thì cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội sẽ được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

 + Hưởng 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động.

Lương hưu hàng tháng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP thì đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế khi có đủ điều kiện để về hưu sớm sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi.

Vì thế theo quy định tại Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì đối với lao động nam và lao động nữ được quy định như sau:

Đối với lao động nam nghỉ hưu năm 2021

– Khi đóng đủ 19 năm bảo hiểm xã hội thì sẽ được 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội;

– Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì sẽ được tính thêm 2%.

Đối với lao động nữ nghỉ hưu năm 2021

– Khi đóng đủ 15 năm bảo hiểm xã hội thì sẽ được 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội;

– Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì sẽ được tính thêm 2%.

Trợ cấp 1 lần khi về hưu nếu đủ điều kiện

Căn cứ theo quy định tại Điều 58 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì:

Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần; trong đó:

– Lao động nam đủ điều kiện về hưu năm 2021 để được nhận lương hưu với tỷ lệ tối đa 75% phải đóng từ đủ 34 năm bảo hiểm xã hội.

– Lao động nữ đủ điều kiện về hưu năm 2021 để được nhận lương hưu với tỷ lệ tối đa 75% phải đóng từ đủ 30 năm bảo hiểm xã hội.

Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Nghị định nghỉ hưu trước tuổi mới nhất

Hiện nay luôn tổ chức các cuộc thi tuyển để có thể chọn những người đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định vào làm việc trong nhà nước tuy nhiên song hành với vấn đề này cũng là những lần xét tinh giảm biên chế. Đây là một vấn đề được đề cao trong các doanh nghiệp cũng như là trong cơ quan nhà nước.

Một số nghị định quy định về việc nghỉ hưu trước tuổi mới nhất hiện nay bao gồm:

– Nghị định 108/2014/NĐ-CP quy định về chính sách tinh giảm biên chế;

– Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và nghị đinh số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Người lao động có được sắp xếp công việc mới khi công ty phá sản không?

Công ty phá sản sẽ dẫn tới việc chấm dứt hoạt động. Người lao động có được sắp xếp công việc mới khi công ty phá sản...

Công ty được chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp nào?

Công ty được chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp nào? Quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi