Trang chủ » Tư vấn Doanh nghiệp » Tư Vấn Biên Bản Thỏa Thuận Góp Vốn Thành Lập Công Ty Cổ Phần

Tư Vấn Biên Bản Thỏa Thuận Góp Vốn Thành Lập Công Ty Cổ Phần

Biên bản thỏa thuận góp vốn thành lập công ty cổ phần là văn bản ghi nhận các nội dung về số vốn mà các cổ đông bỏ ra để hợp tác kinh doanh với nhau khi thành lập công ty cổ phần. Biên bản này thường được các cổ đông sáng lập thống nhất và ký kết trước khi cùng nhau mở công ty.

Việc thỏa thuận góp vốn khi thành lập công ty rất quan trọng vì có liên quan đến các vấn đề như trách nhiệm của các cổ đông hoặc để giải quyết tranh chấp liên quan đến vốn góp. Trên thực tế, không ít những trường hợp thỏa thuận góp vốn nhưng không lập văn bản hoặc thỏa thuận thiếu chặt chẽ gây ra những hậu quả lớn khi đi vào thực hiện. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, Quý khách hãy tham khảo bài viết sau của Luật Hoàng Phi.

Nội dung biên bản thỏa thuận góp vốn thành lập công ty cổ phần

Trong biên bản thỏa thuận góp vốn khi thành lập công ty cổ phần phải đảm bảo được các nội dung sau:

– Thông tin ngày, tháng, năm, địa chỉ để lập biên bản thỏa thuận góp vốn thành lập công ty;

Thông tin cụ thể của các cổ đông như: Họ tên; ngày sinh; quốc tịch; số CMND; hộ khẩu thường trú;

– Các thỏa thuận về việc góp vốn kinh doanh;

+ Loại tài sản sử dụng để góp vốn: Tiền mặt, tài sản, quyền sở hữu trí tuệ, …

+ Giá trị phần vốn góp và Thời gian cam kết góp đủ vốn của các cổ đông;

+ Phương thức góp vốn: góp bằng tiền mặt, hình thức chuyển khoản, kí séc…

+ Thời gian cam kết góp đủ vốn của các cổ đông.

– Biên bản thỏa thuận về các chức danh trong công ty như ai là Giám đốc/Tổng giám đốc/Người phụ trách từng bộ phận; …

góp vốn thành lập công ty cổ phần

Mẫu Biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần như thế nào?

Để khách hàng tham khảo, chúng tôi sẽ giới thiệu qua về mẫu biên bản góp vốn thành lập công ty như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hành Phúc

BIÊN BẢN THỎA THUẬN GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

 

Hôm nay, ngày………….tháng…………năm…………, hồi …………. tại địa chỉ………….  Chúng tôi gồm:

 

Họ và Tên: Nguyễn Văn Trang

Ngày, tháng, năm sinh: 17/08/1984

Hộ khẩu thường trú: Thôn A, Xã B, Huyện C, Tỉnh D

Chổ ở hiện tại: Thôn A, Xã B, Huyện C, Tỉnh D

CMND số: 162499785 do công an tỉnh A cấp ngày 1/1/2001

Số cổ phần được quyền biểu quyết: 300.000 Cổ Phần

 

Họ và Tên: Nguyễn Văn Phú

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………..

Chổ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………………………..

CMND số: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Số cổ phần được quyền biểu quyết: ………………………………………………………………………………………….

 

Họ và Tên: Nguyễn Văn Phong

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………..

Chổ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………………………..

CMND số: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Số cổ phần được quyền biểu quyết: ………………………………………………………………………………………….

 

Họ và Tên: Nguyễn Thị Phòng

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………..

Chổ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………………………..

CMND số: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Số cổ phần được quyền biểu quyết: ………………………………………………………………………………………….

 

Là các cá nhân/và pháp nhân ……….. cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận và đi đến quyết định các vấn đề sau:

 

I.   GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY ……………………………………………………………………………………..

1.  Ông Lê Văn Trang góp bằng tiền mặt ………….đồng, tương đương……….cổ phần, chiếm………….tổng vốn điều lệ.

2.  Ông Nguyễn Văn B góp bằng tiền mặt……đồng, tương đương……….cổ phần, chiếm…………..tổng vốn điều lệ.

3.  Ông Nguyễn Văn C góp bằng tiền mặt……đồng, tương đương……….cổ phần, chiếm………….tổng vốn điều lệ.

4.  Bà Nguyễn Thị D góp bằng tiền mặt………đồng, tương đương……….cổ phần, chiếm…………..tổng vốn điều lệ.

 

II.  PHƯƠNG THỨC GÓP VỐN: Các cổ đông công ty cam kết góp vốn trong 1 đợt:

1.  Ông Nguyễn Van Trang góp bằng tiền mặt ………….đồng, tương đương……….cổ phần, chiếm………….tổng vốn điều lệ.

2.  Ông Nguyễn Văn Phú góp bằng tiền mặt……đồng, tương đương……….cổ phần, chiếm…………..tổng vốn điều lệ.

3.  Ông Nguyễn Văn Phòng góp bằng tiền mặt……đồng, tương đương……….cổ phần, chiếm………….tổng vốn điều lệ.

4.  Bà Nguyễn Văn Phong góp bằng tiền mặt………đồng, tương đương……….cổ phần, chiếm…………..tổng vốn điều lệ.

 

III.  SỐ VÀ NGÀY CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP/CỔ PHẦN:

Sau khi góp đủ vốn, các thành viên được người đại diện theo pháp luật của công ty cấp Giấy Chứng nhận cổ phần góp vốn theo các nội dung sau:

Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp của Ông Nguyễn Văn Trang

Số 01/GCN cấp ngày ………/………./………

Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp/cổ phần của Ông Nguyễn Văn Phú

Số 02/GCN cấp ngày ………/………./………

Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp/cổ phần của Ông Nguyễn Văn Phong

Số 03/GCN cấp ngày ………/………./………

Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp/cổ phần của Bà Nguyễn Văn Phòng

Số 04/GCN cấp ngày ………/………./………

Các thành viên đã góp đủ phần vốn của mình vào Vốn điều lệ công ty, danh sách những người góp vốn đã được lập trong Sổ đăng ký Cổ đông/thành viên, và có Thông báo lập Sổ đăng ký Cổ đông/thành viên gửi Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ……………………

IV.  BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Bầu Ông Nguyễn Văn Phong giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty …………..

V.  CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT:

Nhất trí cử Ông Nguyễn Văn Phòng  là người Đại diện theo Pháp luật của công ty với chức danh là Giám Đốc.

Cuộc họp kết thúc lúc 24h cùng ngày.

Các thành viên nhất trí ký tên dưới đây

NGUYỄN VĂN TRANG NGUYỄN VĂN PHÚ
 

 

NGUYỄN VĂN PHONG

 

 

NGUYỄN VĂN PHÒNG

Có bắt buộc phải lập biên bản thỏa thuận góp vốn công ty cổ phần không?

Khi thành lập công ty cổ phần, điều lệ công ty là một trong những giấy tờ bắt buộc phải có. Trong điều lệ đã ghi nhận nội dung về việc góp vốn thành lập công ty. Do đó việc lập biên bản thỏa thuận không nhất thiết phải lập riêng và cũng không cần có trong thành phần hồ sơ đăng ký thành lập. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của mình, chúng tôi vẫn khuyên khách hàng nên lập biên bản thỏa thuận này và lưu trữ tại trụ sở chính của công ty.

Lý do phải lập biên bản thoải thuận góp vốn thành lập công ty cổ phần bởi vì:

– Điều lệ được lập ra chỉ quy định về các vấn đề chung của doanh nghiệp như thông tin công ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, cơ cấu tổ chức, cách thức giải quyết khi có tranh chấp nội bộ …còn trong biên bản thỏa thuận ghi chi tiết cụ thể hơn về các vấn đề như:

+ Tài sản góp vốn của cổ đông: tiền mặt hoặc tài sản…

+ Phương thức góp và thời gian góp đủ vốn cho công ty;…

– Bản chất của biên bản này là để xác nhận về việc các cổ đông đã thống nhất với nhau về các nội dung trước khi ký vào biên bản thỏa thuận. Nếu không có biên bản thỏa thuận thì có thể dẫn đến sự không thống nhất về tiến độ góp vốn thực tế hoặc về xác nhận chức danh trong công ty, làm ảnh hưởng đến việc xác định quyền và nghĩa vụ của các thành viên.

– Thỏa thuận này có ý nghĩa ngay cả khi công ty không được thành lập

Giả sử các bên đã thỏa thuận góp vốn, đã chuyển tài sản sang cho người đại diện đứng ra làm thủ tục nhưng vì 1 lý do nào đó, công ty không được thành lập thì Biên bản thỏa thuận góp vốn thành lập công ty cổ phần là căn cứ pháp lý vững chắc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty cổ phần Luật Hoàng Phi – bước đầu giúp doanh nghiệp thành công

Hiểu rõ về loại hình công ty cổ phần và quy trình, thủ tục thành lập sẽ giúp khách hàng đưa ra lựa chọn đúng đắn và hướng phát triển trước khi thành lập công ty.

Để hỗ trợ cho khách hàng, Luật Hoàng Phi không chỉ tư vấn về thỏa thuận góp vốn thành lập công ty cổ phần mà còn cung cấp dịch vụ thành lập công ty, khách hàng khi cần tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi theo Holine 0981. 378.999 hoặc 0904.686.594 để được tư vấn các vần đề về thành lập công ty cổ phần như:

– Xác định vốn điều lệ công ty cổ phần;

– Cách góp vốn vào công ty cổ phần;

– Trách nhiệm khi vi phạm thỏa thuận góp vốn vào công ty cổ phần;

– Chuẩn bị giấy tờ khi thành lập công ty cổ phần;

Thủ tục thành lập công ty cổ phần;

– Quy trình giải quyết hồ sơ thành lập CTCP tại cơ quan nhà nước;

– Hướng dẫn cụ thể nếu khách hàng muốn tự mình nộp hồ sơ;

– Báo giá sử dụng dịch vụ thành lập CTCP trọn gói;

– Các vấn đề khác: giải thể, phá sản công ty cổ phần; thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện…

Với sự hỗ trợ của các luật sư có kinh nghiệm về doanh nghiệp, khách hàng sẽ được hỗ trợ tối đa để thành lập công ty một cách nhanh chóng nhất. Đi kèm với dịch vụ nhanh chóng, chất lượng dịch vụ được đảm bảo bởi đội ngũ chuyên viên hàng đầu trong lĩnh vực pháp lý về doanh nghiệp. Không những vậy, với mong muốn đem lại những lợi ích cao nhất cho Khách hàng, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ trọn gói với mức phí dịch vụ hợp lý. Sau khi sử dụng dịch vụ, Quý vị nhận được nhiều ưu đãi từ dịch vụ tư vấn, ưu đãi giảm giá nếu sử dụng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Do đó, rất nhiều doanh nghiệp liên hệ với Luật Hoàng Phi để được hỗ trợ thành lập doanh nghiệp và trở thành những khách hàng thân thiết khi cần hỗ trợ các vấn đề pháp luật.

Tham khảo thêm các dịch vụ tại Hoàng Phi :

Thủ tục thành lập công ty tnhh

Thành lập công ty con

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Tác giả

Phạm Kim Oanh

Bà Oanh hiện đang làm việc tại Bộ phận Sở hữu trí tuệ của Công ty Hoàng Phi phụ trách các vấn đề Đăng ký xác lập quyền cho khách hàng trong lĩnh vực sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp. Đây là một trong những dịch vụ khó, đòi hỏi khả năng chuyên môn cao của người tư vấn.

Xem thêm thông tin của tác giả

HÃY GỌI LUẬT HOÀNG PHI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

XEM THÊM

Thủ Tục Thành Lập Công Ty Cổ Phần Mới Nhất Năm 2020

Công ty cổ phần luôn là loại hình doanh nghiệp được ưa chuộng nhất hiện nay. Thành lập công ty cổ phần cần những

Ai Có Quyền Thành Lập Công Ty Cổ Phần?

Đăng ký thành lập công ty cổ phần là thủ tục pháp lý cơ bản nếu muốn xác lập tư cách doanh nghiệp với loại hình

Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Cổ Phần Có Vốn Nước Ngoài

Thành lập công ty cổ phần có vốn nước ngoài tại Việt Nam là một trong những thủ tục pháp lý cần thiết đảm bảo

Lệ Phí, Chi Phí Thành Lập Công Ty Cổ Phần

Để đăng ký thành lập công ty cổ phần, cá nhân, tổ chức tiến hành thủ tục phải nộp phí, lệ phí theo quy định

Thành Lập Công Ty Cổ Phần Cần Giấy Tờ Gì?

Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp được hình thành duy trì và phát triển từ việc góp vốn của các cổ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thành Lập Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của công ty cổ phần,vậy thành lập chi nhánh công ty cổ phần có những điểm gì cần

Phương Án Thành Lập Công Ty Cổ Phần Mọi Người Cần Biết

Phương án thành lập công ty cổ phần được các cá nhân, tổ chức suy tính rất kỹ lưỡng. Bởi nó tác động trực

Thành Lập Công Ty Cần Những Gì?

Dịch vụ doanh nghiệp nói chung và dịch vụ thành lập công ty nói riêng là lĩnh vực chủ đạo cũng như thế mạnh của

Thủ Tục Thành Lập Công Ty Cổ Phần Mới Nhất Năm 2020

Công ty cổ phần luôn là loại hình doanh nghiệp được ưa chuộng nhất hiện nay. Thành lập công ty cổ phần cần những

Mẫu Hợp đồng góp vốn Thành lập Công ty cổ phần

Góp vốn là hoạt động cơ bản làm hình thành nên vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Để hạn chế tranh chấp

Subscribe
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Không chỉ nhìn chúng tôi làm - Hãy nghe khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 10.000+ khách hàng đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Chị Thanh Thủy
Phụ Trách Kinh Doanh
Công Ty Vận Tải & Du Lịch Sơn Tùng

"Đội ngũ chuyên viên tư vấn rất nhiệt tình và có chuyên môn cao. Mọi vấn đề được các luật sư của Luật Hoàng Phi giải đáp cặn kẽ. Cảm ơn các bạn rất nhiều!"

Anh Nguyễn Đăng Quyết
Kinh Doanh
Công ty FPT Telecom

"Cảm ơn Luật Hoàng Phi vì dự án đã hoàn thành rất tốt đẹp! Chúc Công ty thành công rực rỡ. Mong sau này sẽ có cơ hội hợp tác và giới thiệu bạn bè. Một lần nữa xin cám ơn!"

Chị Hồng Gấm
P. Giám Đốc
Công ty TNHH Bất Động Sản Tây Đô

"Rất hài lòng khi sử dụng dịch vụ của Luật Hoàng Phi. Trong thời gian trao đổi làm giấy phép, các bạn chuyên viên rất nhiệt tình tư vấn và hướng dẫn dịch vụ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xứng đáng 5*"

Anh Nam
Chủ Tịch
Công ty Bất Động Sản Hùng Vương

"Chúng tôi rất hài lòng trong quá trình hợp tác với Luật Hoàng Phi. Tôi ấn tượng bởi sự nhiệt tình và chuyên nghiệp của bộ phận thành lập doanh nghiệp với sở hữu trí tuệ. Xin cảm ơn."

Chị Bích Trâm
Trưởng Phòng Thương Hiệu
Công ty Tư Vấn Thiết Kế Nội Thất Vũ Cường

"Tôi khá hài lòng với sự hợp tác của Luật Hoàng Phi. Tôi đánh giá cao chất lượng dịch vụ của Công ty. Hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác phát triển thương hiệu trong thời gian tới."

Anh Công
Giám đốc
Công ty Nhadat24h.net

"Tôi cảm thấy hài lòng về cách giao tiếp, chăm sóc khách hàng rất thân thiện, các bạn chuyên viên trao đổi công việc rất nhanh. Có dự án tiếp theo tôi sẽ hợp tác cùng Luật Hoàng Phi."

Anh Hài
Trưởng Phòng Voice
FPT Telecom

"Luật Hoàng Phixử lý hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư, bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản và các ngành nghề liên quan rất nhanh chóng, hiệu quả. Chúng tôi vô cùng cảm thấy hài lòng về dịch vụ của các bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng và giới thiệu đối tác, khách hàng của mình!”"

Chị Thanh Trà
Giám đốc
Công ty TNHH Thời Trang Sao Việt

"Tôi hợp tác với lãnh đạo Luật Hoàng Phiđã khá lâu. Mối quan hệ giữa lãnh đạo của Luật Hoàng Phi với Ngân hàng BIDV rất tốt trong các dịch vụ liên quan đến tín dụng, ngân hàng, tài chính. Tôi đánh giá cao phong cách làm việc chuyên nghiệp và thái độ nhiệt tình của Luật Hoàng Phi. Các bạn luôn hợp tác và làm việc với tâm thế hỗ trợ và đồng hành"

Anh Hòe
Giám đốc
Thẩm Mỹ Viện EVA XINH

"Tôi nhận thấy Luật Hoàng Phicó đội ngũ nhân sự đầy sức trẻ với sự tận tâm, nhiệt huyết trong công việc. Đội ngũ của các bạn luôn không quản ngại khó khăn, làm việc rất trách nhiệm phục vụ cho các dự án tư vấn mà chúng tôi ký kết với các bạn. Thật tuyệt vời khi chúng tôi có cơ hội trao đổi và hợp tác với các bạn"

Chị Nga
Giám đốc
Công ty Takichi

"Luật Hoàng Phi có đội ngũ chuyên viên năng động và đầy nhiệt huyết. Luật Hoàng Phi đã giúp chúng tôi đạt được các giấy phép kinh doanh cần thiết trong quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty trên khắp cả nước"

Anh Tùng
Giám đốc
Công ty Truyền Thông Sen Media

"Tôi nhận thấy Luật Hoàng Phi thực sự là người bạn đồng hành trên chặng đường pháp lý và quản trị cho các doanh nghiệp SMEs. Các dịch vụ tư vấn của Hãng tư vấn rất chất lượng, hiệu quả và đạt được mục đích của khách hàng"

Anh Huy
Giám đốc
Công ty Fisco

"Công ty Luật Hoàng Phi của các bạn làm việc rất chuyên nghiệp, phối hợp tốt giữa khâu tư vấn và thực thi giải pháp. Tôi đánh giá cao cho nỗ lực thực hiện công việc đạt kết quả sớm hơn kỳ vọng của chúng tôi!"

Ông Vũ Cường
Giám đốc
Công ty xuất nhập khẩu Kiên Cường

"Tôi cảm thấy hài lòng về dịch vụ của các bạn. Các bạn làm tôi bị thuyết phục hoàn toàn. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ các bạn. Chúc các bạn luôn phục vụ khách hàng thật tốt!"

Bà Lan Anh
Trưởng phòng Marketing
Công ty Beyondblue

"Xin cảm ơn Luật Hoàng Phi rất nhiều. Chúng tôi hài lòng về thiết kế cũng như tôn trọng thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên Quý Công ty. Chúc công ty ngày càng phát triển và hy vọng có cơ hội tiếp tục được hợp tác cùng các bạn"

Chị Thúy Diễm
CEO
Công ty tổ chức sự kiện sắc màu

"Cảm ơn Luật Hoàng phi đã hoàn thành việc đăng ký sở hữu trí tuệ cho chúng tôi. Tôi đánh giá 5* cho những nỗ lực và cố gắng cũng như tay nghề tuyệt vời của các bạn"

Anh Tiến Quang
CEO
Tập Đoàn Nexus

"Chúng tôi khá hài lòng dịch vụ thành lập Doanh nghiệp của các bạn. Đội ngũ tư vấn đã làm việc rất chuyên nghiệp. Các bạn đã thấu hiểu nguyện vọng của khách hàng."