Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Bảo hiểm Mẫu D04H-TS theo Quyết định 505

Mẫu D04H-TS theo Quyết định 505

Mẫu D04h-TS là mẫu biên bản được ban hành kèm theo Quyết định só 595/QĐ-BHXH, được sử dụng với chức năng là biên bản làm việc về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị.

Mẫu tờ khai D04h-TS là một trong những mẫu văn bản mới được ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH được ban hành ngày 14/4/2017. Vậy mẫu D04h-TS là mẫu gì? Qua bài viết dưới đây hãy cùng chúng tôi đi Tìm hiểu về mẫu D04h-TS.

Mẫu D04h-TS là mẫu gì?

Mẫu D04h-TS là mẫu biên bản được ban hành kèm theo Quyết định só 595/QĐ-BHXH, được sử dụng với chức năng là biên bản làm việc về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị.

Mẫu D04h-TS được người sử dụng lao động lập ra nhằm mục đích kê khai thông tin trong trường hợp đơn vị sử dụng lao động đề nghị truy thu cộng nối thời gian dưới 6 tháng về bảo hiểm xã hội trong trường hợp chậm đóng, nợ đóng, nợ kéo dài theo quy định trong Quyết định số 595/QĐ-BHXH.

Hiện nay theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc lập mẫu D04h-TS là trách nhiệm thuộc về quản lý thu của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Theo đó, các trường hợp nợ đóng bảo hiểm xã hội bao gồm:

– Nợ phát sinh: Tức là trường hợp người sử dụng lao động có thời gian nợ đóng bảo hiểm xã hội dưới 1 tháng;

– Nợ chậm đóng: Đây là các trường hợp mà người sử dụng lao động đã có thời gian nợ từ 1 tháng trở lên đến dưới 3 tháng;

– Nợ kéo dài: Đây là trường hợp mà người sử dụng lao động đã không thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động từ 3 tháng trở lên và không bao gồm các trường hợp nợ khó thu theo quy định.

Do đó, khi người sử dụng lao động rơi vào các trường hợ nợ tiền bảo hiểm xã hội do tạm thời mất khả năng thanh toán thì cơ quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền phải tiến hành lập hồ sơ xác định nợ bao gồm: thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội và biên bản làm việc về đóng bảo hiểm xã hội theo mẫu số D04h-TS.

Sau khi kết thúc thời gian là 3 tháng kể từ thời điểm lập biên bản làm việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo mẫu D04h-TS và triển khai thực hiện các biện pháp đôn đốc mà đơn vị vẫn không đóng tiền bảo hiểm thì sẽ phối hợp với Phòng thanh tra, thành lập tổ kiểm tra lập danh sách đơn vị đề nghị thành lập đoàn thanh tra đột xuất, tiến hành hoạt động thanh tra chuyên ngành theo quy định hoặc phối hợp với cơ quan quản lý lao động, cơ quan thuế thành lập đoàn thanh tra liên ngành.

Mẫu D04h-TS mới nhất

Mẫu D04h-TS được dùng với mục đích chính là mẫu biên bản làm việc về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, được ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Dưới đây Luật Hoàng Phi sẽ giúp cho Qúy khách Tìm hiểu về mẫu D04h-TS mới nhất hiện nay.

Mẫu D04h-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

BIÊN BẢN
Làm việc về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm, Luật An toàn, Vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông báo số …/BHXH-PT ngày ..…/……./…… và Thông báo số …../BHXH-PT ngày …/…/…… của Bảo hiểm xã hội …………………… về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Hôm nay, ngày ..…/……./…… , tại trụ sở ………………………………., tiến hành làm việc về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp cho người lao động cụ thể như sau:

I. Thành phần

1. Đại diện Bảo hiểm xã hội ……………………………….:

– Ông (bà)……………………………….…., chức vụ: ……………………………

– Ông (bà)……………………………….…., chức vụ: ……………………………

2. Đại diện đơn vị ……………………………………………:

– Ông (bà)……………………………….…., chức vụ: ……………………………

– Ông (bà)……………………………….…., chức vụ: ……………………………

II. Nội dung

1. Tình hình đơn vị

1.1. Tổng số lao động của đơn vị: ……………………………. người. Trong đó:

a) Số lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hoặc đang đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ở đơn vị khác: ……………. người.

b) Số lao động đang đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại đơn vị: ………………. người.

c) ………………………………………………………………………………………………………

1.2. Tiền lương:

a) Tổng thu nhập kê khai với cơ quan thuế: ……………………………………………

b) Tiền lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng lao động:

2. Ý kiến của Cơ quan Bảo hiểm xã hội:

2.1. Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Yêu cầu đơn vị thực hiện đăng ký đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại Bảo hiểm xã hội …………. trước ngày..…/……./……

2.2. Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp

2.3. …………………………………………………………………………………………………..

Sau ngày ..…/……./…… đơn vị không thực hiện đăng ký đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp cho người lao động, Bảo hiểm xã hội .……………………. sẽ thực hiện thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

3. Ý kiến của đơn vị

3.1 …………………………………………………………………………………………………..

3.2 …………………………………………………………………………………………………..

4. Các ý kiến khác

………………………………………………………………………………………………………..

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau được thông qua các bên đều nhất trí, Bảo hiểm xã hội .……………………. giữ 01 bản, đơn vị .……………………. giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ………………………

 

 

 

ĐẠI DIỆN BHXH……………………..

 

 

 

Hướng dẫn lập mẫu D04h-TS

Khi lập mẫu D04h-TS thì cần lưu ý các chi tiết sau đây:
– Mục “Đại diện công ty”: Điền đầy đủ thông tin của công ty;

– Mục “Tình hình đơn vị”:

Người lập tờ khai tiến hành thống kê tổng số người lao động của công ty ở thời điểm hiện tại, trong đó bao gồm:

+ Số người lao động đang thuộc đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hoặc đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…ở đơn vị khác;

+ Số người lao động hiện đang tham gia bảo hiểm xã hội tại đơn vị;

+ Các tình hình khác có liên quan như số lượng người lao động đang thử việc, học việc, hợp đồng dưới 3 tháng…

– Mục “Tiền lương”: Người lập tờ khai cần điền như sau

+ Tổng thu nhập kê khai với cơ quan thuế: Căn cứ vào tờ kahi quyết toán thuế theo năm tài chính liền kề trước thời gian phát sinh hồ sơ truy thu

+ Tiền lương, khoản phụ cấp tiền lương và các khoản bổ sung khúc ghi trong hợp đồng lao động

– Mục “Ý kiến đơn vị”: Đề nghị được truy thu đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bênh nghề nghiệp cho ngươi lao động thuộc đối tượng bắt buộc phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa đăng ký tham gia.

Với nội dung bài viết phía trên, chúng tôi đã giải thích cho Quý khách về Tìm hiểu về mẫu D04h-TS. Nếu còn gì thắc mắc về vấn đề này thì Qúy khách hãy liên hệ đến tổng đài tư vấn 1900 6557 để được hỗ trợ trực tiếp.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu công văn xin chuyển quận đóng BHXH

Trước khi chuyển nơi đóng bảo hiểm xã hội công ty phải hoàn tất việc đóng BHXH, BHYT, giải quyết các chế độ và chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động đến thời điểm di chuyển để chấm dứt quan hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội...

Mẫu đơn xin nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về vấn đề: Mẫu đợn xin nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã...

Mẫu đơn xin nghỉ phép đi chữa bệnh

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ cung cấp một số thông tin về: Mẫu đơn xin nghỉ phép đi chữa...

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của giáo viên

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về chế độ thai sản và cung cấp Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của giáo...

Mẫu thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng 2022

Mẫu thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng là mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư số...

Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ BHXH qua bưu điện

Đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc được đơn vị/doanh nghiệp đại diện làm hồ sơ tham gia BHXH và gửi đến cơ quan BHXH thông qua hai hình thức: Giao dịch điện tử trên các phần mềm hỗ trợ kê khai BHXH; Gửi hồ sơ BHXH qua đường bưu...

Mẫu số 18-cbh

Người hưởng lập Giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp theo quy định của pháp...

Mẫu bản cam kết không tham gia bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là 1 trong những chính sách an sinh hữu ích đối với người lao động. Khi tham gia bảo hiểm xã hội người lao động có rất nhiều quyền lợi khác...

Mẫu 01B- HSB quyết định 166 excel mới nhất 2022

Mẫu 01B-HSB Quyết định 166 excel năm 2022 là biểu mẫu sử dụng về chế độ BHXH cho người đau ốm, thai sản thay thế mẫu C70A-HD theo Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22/04/2016 của BHXH Việt...

Mẫu công văn giải trình bảo hiểm xã hội 2022

Bảo hiểm xã hội là một trong những chế độ chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam, trong quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật đề...

Mẫu D01-TS theo quy định số 595 mới nhất

Mẫu văn bản D01-TS là mẫu văn bản để kê khai thông tin được ban kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam để quy định về quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý số bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y...

Hướng dẫn ghi mẫu 01B-HSB chi tiết nhất

Mẫu 01B-HSB là mẫu ghi nhận danh sách đề nghị hưởng chế độ thai sản, chế độ ốm đau, dưỡng sức sau sinh, phục hồi sức khỏe được ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã...

Mẫu giấy ra viện mới nhất 2022

Giấy ra viện là một văn bản được các bệnh viện dung để xác nhận tình trạng bệnh nhân đã được điều trị xong và có đủ điều kiện để xuất viện, giấy ra viện được Giám đốc hoặc các trưởng khoa điều trị xác nhận cho bệnh...

Mẫu Đơn xin nghỉ thai sản mới nhất 2022

Đơn xin nghỉ thai sản là một trong những giấy tờ cần thiết để xác định về khoảng thời gian người lao động được bắt đầu nghỉ hưởng các chế độ thai sản tại công ty, theo quy định thì chế độ này không chỉ áp dụng đối với nữ mà còn ngay cả nam cũng được hưởng quyền lợi này khi đủ điều...

Mẫu Đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh 2022

Nghỉ dưỡng sức sau sinh là một trong những chế độ dành cho người lao động được quy định cụ thể, theo đó khi lao động nữ nghỉ hưởng chế độ khi nạo, sẩy, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, người lao động nữ sinh con, sinh con xong mà con bị chết ngay sau đó trong vòng 30 ngày đầu làm việc nhận thấy sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ hưởng chế độ...

Xem thêm

Hotline: 1900.6557