Trang chủ Dịch vụ Doanh nghiệp Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty tnhh 2 thành viên
  • Thứ tư, 15/11/2023 |
  • Dịch vụ Doanh nghiệp |
  • 265 Lượt xem

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty tnhh 2 thành viên

Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh trong trường hợp nhất định.

Do nhiều lí do, công ty có thể không hoạt động trong một thời gian nhất định, khi đó cần làm thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tránh những rủi ro về mặt pháp lý.

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ cụ thể về thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty tnhh 2 thành viên – một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay.

Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên là gì?

Trước khi đi vào chia sẻ về thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty tnhh 2 thành viên, chúng tôi làm rõ khái niệm công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định pháp luật hiện hành.

Theo Điều 46 Luật Doanh nghiệp năm 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật Doanh nghiệp. Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 51, 52 và 53 của Luật Doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật Doanh nghiệp.

>>>>> Tham khảo: Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Các trường hợp tạm ngừng kinh doanh

Từ chủ thể yêu cầu tạm ngừng kinh doanh công ty, có thể chia thành hai trường hợp:

Thứ nhất: Doanh nghiệp yêu cầu tạm ngừng kinh doanh.

Thứ hai: Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh.

Khoản 2 Điều 206 Luật Doanh nghiệp quy định:

“ 2. Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh trong trường hợp sau đây:

a) Tạm ngừng hoặc chấm dứt kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện tương ứng theo quy định của pháp luật;

b) Tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan;

c) Đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh một, một số ngành, nghề kinh doanh hoặc trong một số lĩnh vực theo quyết định của Tòa án.”

Tạm ngừng kinh doanh có phải làm thủ tục thông báo lên Sở kế hoạch và đầu tư hay không?

Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh như sau:

Điều 206. Tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh

1. Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh trong trường hợp sau đây:

a) Tạm ngừng hoặc chấm dứt kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện tương ứng theo quy định của pháp luật;

b) Tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan;

c) Đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh một, một số ngành, nghề kinh doanh hoặc trong một số lĩnh vực theo quyết định của Tòa án.

3. Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

Theo đó, khi đơn vị tạm ngưng kinh doanh thì phải làm thủ tục thông báo. Trách nhiệm thông báo thuộc về doanh nghiệp muốn tạm ngừng kinh doanh. Và phải thực hiện thông báo chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh.

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty tnhh 2 thành viên trở lên

Trong nội dung hướng dẫn về thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty tnhh 2 thành viên chúng tôi chỉ chia sẻ về trường hợp doanh nghiệp yêu cầu tạm ngừng kinh doanh.

Thứ nhất: Về hồ sơ cần chuẩn bị

– Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh

– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

– Tài liệu chứng minh ủy quyền nộp hồ sơ (nếu có ủy quyền).

Thứ hai: Về cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý hồ sơ

Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Như vậy, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý hồ sơ là Cơ quan đăng ký kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh quản lý doanh nghiệp là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Thứ ba: Về cách thức nộp hồ sơ

Quý vị nộp hồ sơ qua Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc trực tiếp (tùy tỉnh, thành phố)

Thứ tư: Thời hạn giải quyết hồ sơ

Sau khi nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Một số lưu ý về tạm ngừng kinh doanh

– Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

– Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

– Trường hợp doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp và tình trạng của tất cả các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng tạm ngừng kinh doanh.

– Doanh nghiệp có thể đề nghị đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đồng thời với đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đồng thời với tình trạng của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Luật Hoàng Phi cung cấp dịch vụ Tạm ngừng kinh doanh nhanh chóng chất lượng

Thủ tục Tạm ngừng kinh doanh công ty là thủ tục cần quan tâm để tránh vướng phải nguy cơ bị xử phạt khi tạm ngừng kinh doanh trên thực tế. Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp không biết cách thực hiện thủ tục này một cách đúng đắn. Để tháo gỡ tất cả những khó khăn, vướng mắc khi tạm ngừng đăng ký kinh doanh, Quý vị có thể liên hệ chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ.

Luật Hoàng Phi là địa chỉ uy tín về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, trong đó, chúng tôi cung cấp dịch vụ đăng ký tạm ngừng kinh doanh trọn gói, đảm bảo hỗ trợ toàn diện, nhanh chóng và mức chi phí hợp lý. Quý vị chỉ cần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, báo phí. Khi đã đồng ý sử dụng dịch vụ, Quý vị sẽ được hỗ trợ từ A-Z với các nội dung:

– Tư vấn về tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh sau thời gian tạm ngừng kinh doanh theo quy định pháp luật;

– Hướng dẫn cung cấp thông tin, tài liệu để soạn hồ sơ tạm ngừng kinh doanh;

– Soạn hồ sơ tạm ngừng kinh doanh đúng chuẩn;

– Nộp hồ sơ và làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để nhận xác nhận về doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh nhanh chóng.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty tnhh 2 thành viên. Khách hàng theo dõi bài viết, có vướng mắc khác hoặc có nhu cầu báo giá sử dụng dịch vụ, Quý vị hãy liên hệ tới hotline Luật Hoàng Phi 0981.378.999 (Mr.Nam), chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ!

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Bình Dương

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Bình Dương như thế nào? Quý độc giả hãy cùng Luật Hoàng Phi tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Nam

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Nam như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bài viết này...

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Đồng Nai

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Đồng Nai như thế nào? Quý độc giả hãy cùng Luật Hoàng Phi tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Vĩnh Phúc

Doanh nghiệp sau khi có quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đã được thông qua trong nội bộ cần tiến hành thực hiện thủ tục thông báo thay đổi đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn tối thiểu 10 ngày kể từ ngày doanh nghiệp có thay...

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Long An

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Long An như thế nào? Quý độc giả hãy cùng Luật Hoàng Phi tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi