Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật hành chính Thời gian đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu?
  • Thứ tư, 25/05/2022 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 5212 Lượt xem

Thời gian đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu?

Nếu những gói thầu, những dự án mà được xác định nằm trong danh mục bí mật nhà nước thì việc đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên mạng đấu thầu quốc gia vẫn được thực hiện công khai, nhưng sẽ có những yêu cầu nhất định để đảm bảo việc công khai này đảm bảo những yêu cầu của pháp luật về đảm bảo bí mật nhà nước.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải được đăng tải công khai để các bên tham gia đấu thầu đều biết. Nhưng cụ thể như thế nào về thời gian đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu?Hay nếu vi phạm thì sẽ bị xử lý như thế nào?

Trong bài viết lần này chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc những nội dung về vấn đề thời gian đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Vi phạm thời hạn đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên mạng đấu thầu quốc gia bị xử phạt như thế nào?

Căn cứ quy định tại khoản 1 – Điều 8 – Luật Đấu thầu năm 2013 quy định các thông tin phải được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu bao gồm:

+ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

+ Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển.

+ Thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu.

+ Danh sách ngắn.

+ Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

+ Kết quả mở thầu đối với đấu thầu qua mạng.

+ Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.

+ Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu.

+ Danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án có sử dụng đất.

+ Cơ sở dữ liệu về nhà thầu, nhà đầu tư, chuyên gia đấu thầu, giảng viên đấu thầu và cơ sở đào tạo về đấu thầu.

+ Thông tin khác liên quan.

Bên cạnh đó tại Điều 22 – Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định mức xử phạt về vi phạm quy định về đăng tải thông tin trong đấu thầu như sau:

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư muộn hơn so với quy định nhưng trước thời điểm thông báo mời thầu, gửi thư mời thầu gói thầu, dự án thực hiện đầu tiên của kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

2.Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đòng đối với một trong các hành vi như sau:

a) Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư sau thời điểm thông báo mời thầu, gửi thư mời thầu gói thầu, dự án thực hiện đầu tiên của kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

b) Đăng tải thông tin về đấu thầu không đầy đủ nội dung hoặc không đúng thẩm quyền.

3.Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không đăng tải các thông tin về đấu thầu.

Về thời gian đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu?, chúng tôi sẽ đề cập ở nội dung dưới đây:

Thời gian đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Căn cứ quy định tại khoản 1 – Điều 9 – Thông tư số 11/2019/TT-BKHDT (có hiệu lực từ 01/02/2020) quy định thời gian đăng tải thông tin về dự án kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cụ thể như sau:

Thời gian đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầy được đăng tải trên Hệ thống trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày các văn bản này được phê duyệt, thông tin cơ bản về dự án được đăng tải đồng thời với kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Như vậy, thời gian đăng thông tin về dự án kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày các văn bản này được phê duyệt.

Thời gian đăng tải thông tin trên mạng đấu thầu và phát hành hồ sơ đấu thầu:

Theo quy định tại khoản 1 – Điều 8 – Nghị định số 63/2014/NĐ-CP cụ thể:

1. Các thông tin về Kế hoạch lựac chọn nhà thầu, nhà đầu tư; Danh sách ngắn; Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư: Đăng tải thông tin phải bảo đảm không muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.

2.Thời hạn bắt đầu phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu: Tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Bên cạnh đó, quy định tại Điều 8 – Luật Đấu thầu năm 2013, trong các nội dung bắt buộc phải được đăng tải trên mạng thông tin đấu thầu quốc gia thì có đề cập đến việc đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điểm a – khoản 1 – Điều 8 – Luật Đấu thầu năm 2013).

Đối với việc đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên mạng đấu thầu quốc gia, trong quy định đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu có quy định như sau:

Về trách nhiệm cung cấp thông tin cũng như đăng tải thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên mạng đấu thầu quốc gia.

Căn cứ theo quy định tại điểm d – khoản 1 – Điều 4 – Nghị định số 30/2015/NĐ-CP thì bên mời thầu phải có trách nhiệm cung cấp các thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho Bộ Kế hoạch và đầu tư để thực hiện việc đăng tải thông tin lên mạng đấu thầu quốc gia. Tuy nhiên, cần lưu ý trường hợp chủ đầu tư chưa thể thành lập hoặc lựa chọn được bên mời thầu thì trường hợp này, trách nhiệm cung cấp thông tin để đăng tải lên mạng đấu thầu quốc gia thuộc về trách nhiệm của chủ đầu tư (Điều 8 – Thông tư số 10/2015/TT-BKHDT).

Sau khi nhận được thông tin từ bên mời thầu thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải chịu trách nhiệm trong việc đăng tải thông tin này lên mạng đấu thầu quốc gia.

Về những nội dung chủ yếu được thể hiện trong thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu được đăng tải lên mạng đấu thầu quốc gia.

Theo các nội dung về kế hoạch lựa chọn nhà đầu được quy định tại Chương 3 – Luật Đấu thầu năm 2013, Thông tư số 10/2015/TT-BKHDT có thể xác định những nội dung cần có trong thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu sẽ được đăng tải lên mạng đấu thầu quốc gia sẽ bao gồm những nội dung cụ thể như sau:

+ Tên của gói thầu: tên của gói thầu phải thể hiện được tính chất, cũng như các vấn đề liên quan đến phạm vi công việc của gói thầu. Ví dụ như: gói thầu mua sắm hàng hóa…

+ Thông tin về giá gói thầu: giá của gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức độ đầu tư, nguồn vốn đầu tư được hoạch định và phê duyệt.

+ Thông tin về hình thức lựa chọn nhà thầu: trong thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu được dăng tải phải thể hiện rõ các hình thức lựa chọn nhà thầu phù hợp với quy mô, tính chất của từng gói thầu, từng dự án: lựa chọn nhà thầu trong nước hay quốc tế, lựa chọn hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, hay chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, hay tự thực hiện…

+ Về quy trình đăng tải thông tin về đấu thầu:

Về quy trình đăng tải thông tin về đấu thầu, căn cứ theo quy định tại Điều 5 – Nghị định số 30/2015/NĐ-CP và Điều 8 – Thông tư số 10/2015/TT-BKHDT thì bên mời thầu sẽ tự đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trực tuyến.

Việc đăng tải được thực hiện trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ thời điểm ban hành văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Nếu những gói thầu, những dự án mà được xác định nằm trong danh mục bí mật nhà nước thì việc đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên mạng đấu thầu quốc gia vẫn được thực hiện công khai, nhưng sẽ có những yêu cầu nhất định để đảm bảo việc công khai này đảm bảo những yêu cầu của pháp luật về đảm bảo bí mật nhà nước.

Như vậy, trên đây là toàn bộ nội dung liên quan tới thời gian đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý bạn đọc.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mức phạt vi phạm hành chính hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Cạnh tranh không lành mạnh là hành vi của doanh nghiệp trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại và các chuẩn mực khác trong kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp...

Có được mở tiệm chơi game ở gần trường học không?

Tổ chức, cá nhân chỉ được thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi có Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công...

Quán net có được hoạt động xuyên đêm?

Quán net sẽ không được hoạt động xuyên đêm mà thời gian mở cửa chính xác đó là vào 8 giờ sáng và thời gian đóng cửa muộn nhất là 22 giờ...

Đánh đập, hành hạ vật nuôi bị xử lý thế nào?

Điều 29 Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về hoạt động chăn nuôi, đối xử nhân đạo với vật nuôi, kiểm soát giết mổ động vật trên cạn trong đó có quy định về xử phạt vi phạm đối với hành vi đánh đập, hành hạ vật...

Giấy khai sinh không có tên cha có ảnh hưởng gì không?

Trường hợp chưa xác định được cha thì khi đăng ký khai sinh họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ; phần ghi về cha trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ để...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi