Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Lao động – Tiền Lương Phương án sử dụng lao động theo Bộ luật lao động mới nhất
  • Thứ ba, 14/05/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 2205 Lượt xem

Phương án sử dụng lao động theo Bộ luật lao động mới nhất

Mục đích của phương án sử dụng lao động là công khai, minh bạch, dân chủ quá trình sắp xếp, bố trí, phân công lao động khi xảy ra các sự kiện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tác động đến quyền lợi của người lao động trong đơn vị sử dụng lao động.

Quy định về phương án sử dụng lao động

Điều 44 Bộ luật lao động quy định về Phương án sử dụng lao động như sau

1. Phương án sử dụng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Số lượng và danh sách người lao động tiếp tục được sử dụng, người lao động được đào tạo lại để tiếp tục sử dụng, người lao động được chuyển sang làm việc không trọn thời gian; 

b) Số lượng và danh sách người lao động nghỉ hưu;

c) Số lượng và danh sách người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao độn

d) Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động các bên liên quan trong việc thực hiện phương án sử dụng lao động; 

đ) Biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện phương án.

2. Khi xây dựng phương án sử dụng lao động, người sử dụng lao động phải trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Phương án sử dụng lao động phải được thông báo công khai cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được thông qua. 

Bình luận quy định về phương án sử dụng lao động

Phương án sử dụng lao động là văn bản pháp lý quan trọng trong đơn vị sử dụng lao động khi xảy ra các sự kiện thay đổi cơ cấu, công nghệ; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản… làm ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động. Mục đích của phương án sử dụng lao động là công khai, minh bạch, dân chủ quá trình sắp xếp, bố trí, phân công lao động khi xảy ra các sự kiện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tác động đến quyền lợi của người lao động trong đơn vị sử dụng lao động. Do đó, khi xây dựng phương án sử dụng lao động cần lưu ý: 

1/ Phương án sử dụng lao động phải được xây dựng trước khi xảy ra các sự kiện dẫn tới ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động. Như vậy, nếu các sự kiện được quy định trong Điều 42, Điều 43 xuất hiện nhưng không ảnh đến việc làm của nhiều người lao động trong đơn vị sử dụng lao động thì không phải xây dựng phương án sử dụng lao động (chẳng hạn vị trí việc làm, hợp đồng lao động không có sự thay đổi). 

2/ Tùy từng trường hợp cụ thể mà chủ thể có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động là khác nhau: 

– Người sử dụng lao động trong trường hợp đơn vị sử dụng lao động có sự thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế. 

– Người sử dụng lao động hiện tại và người sử dụng lao động kế tiếp trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã. 

Chủ thể có trách nhiệm thực hiện phương án sử dụng lao động là người sử dụng lao động và người lao động thuộc đối tượng được xác 

định trong phương án sử dụng lao động. 

3/ Nội dung của phương án sử dụng lao động bao gồm: Số lượng và danh sách người lao động tiếp tục được sử dụng, người lao động được đào tạo lại để tiếp tục sử dụng, người lao động được chuyển sang làm việc không trọn thời gian; Số lượng và danh sách người lao động nghỉ hưu; Số lượng và danh sách người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động và các bên liên quan trong việc thực hiện phương án sử dụng lao động; Biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện phương án. 

4/ Về thủ tục được quy định như sau: 

– Khi xây dựng phương án sử dụng lao động, người sử dụng lao động phải trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Thủ tục trao đổi ý kiến cho thấy quyền quyết định cao nhất về phương án sử dụng lao động thuộc về người sử dụng lao động. Tuy nhiên, người sử dụng lao động cần nhận thấy ý nghĩa của việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, cộng tác và chia sẻ có vai trò đặc biệt quan trọng cho sự phát triển của đơn vị, vì thế, khi xây dựng phương án cần có sự tôn trọng và hợp tác với người lao động thông qua việc trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện của người lao động để có phương án lao động tốt nhất cho cả hai bên. Từ đây cũng cho thấy tầm quan trọng về việc có một tổ chức đại diện người lao động giúp người lao động không bị chi phối bởi các đối tác khác. Mặt khác, nếu đơn vị sử dụng lao động không có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở thì người sử dụng lao động cũng không phải thực hiện thủ tục này. 

– Phương án sử dụng lao động phải được thông báo công khai cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được thông qua. 

->>>> Tham khảo thêm: giấy phép lao động

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như...

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao...

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao...

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết...

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi...

Người lao động có được sắp xếp công việc mới khi công ty...

Công ty phá sản sẽ dẫn tới việc chấm dứt hoạt động....

Công ty được chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn...

Công ty được chấm dứt hợp đồng lao động trước thời...

Cách ghi lý do chấm dứt hợp đồng lao động

Người lao động cần phải đảm bảo thời gian báo trước...

Công ty dưới 10 người có phải thành lập công đoàn?

Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện của giai...

Khi nào bắt buộc phải thành lập công đoàn?

Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện, và...