Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Lao động – Tiền Lương Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới nhất 2024
  • Thứ hai, 13/05/2024 |
  • Thông tin cần biết |
  • 10021 Lượt xem

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới nhất 2024

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định…

Hiện nay, độ tuổi nghỉ hưu đang được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Bên cạnh đó, pháp luật cũng cho phép người lao động nghỉ hưu trước tuổi trong một số trường hợp nhất định.

Để tìm hiểu kỹ hơn các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi và biết cách làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, mời quý bạn theo dõi bài viết Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới nhất 2024 của công ty Hoàng Phi.

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi?

Khoản 3, Điều 169, Bộ Luật Lao động 2019 quy định như sau:

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Theo đó, trừ trường hợp pháp luật quy định khác, người lao động có thể nghỉ hưu sớm hơn tuổi quy định nhưng không quá 5 tuổi so với độ tuổi quy định, nếu thuộc các trường hợp sau:

– Người lao động bị suy giảm khả năng lao động;

– Người lao động làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

– Người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

– Người lao động làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Để xây dựng mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới nhất 2024, cần tìm hiểu rõ điều kiện được nghỉ hưu trước tuổi. Vậy các trường hợp nêu trên được nghỉ hưu trước tuổi nếu đáp ứng các điều kiện nào. Mời quý bị theo dõi phần tiếp theo của bài viết.

Trường hợp được hưởng lương hưu khi trước tuổi

Khoản 1 điều 219 Bộ Luật Lao động 2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội đã quy định cụ thể các trường hợp được hưởng lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi.

Thứ nhất: Người lao động làm việc làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Người lao động nghỉ hưu trước tuổi nếu thuộc các trường hợp sau:

–  Đủ tuổi nghỉ hưu sớm và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021;

– Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động theo quy định và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

– Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Đối với Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí:

+ Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội;

+ Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, trừ trường hợp có quy định khác;

+ Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021;

+ Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thứ hai: Bị suy giảm khả năng lao động

– Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%;

+ Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

+ Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

– Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động;

+ Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Nếu đáp ứng các điều kiện nêu trên, người lao động có thể được nghỉ hưu trước tuổi và được hưởng lương hưu. Mời quý bạn đọc tham khảo mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi dưới đây.

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

 

ĐƠN XIN NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI

Kính gửi: ………………………………………………

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………………..

Giới tính (Nam/Nữ  ): …………………………………………………………………………..

Sinh ngày……tháng……năm……

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………………….

Số sổ BHXH: …………………………………………………………………………………………..

Chức vụ, chức danh, nghề nghiệp: ……………………………………………………………….

Tổng số thời gian đóng Bảo hiểm xã hội:… năm… tháng.

Vì lý do sức khỏe/lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục công tác tại cơ quan. Sau khi nghiên cứu Bộ Luật Lao động 2019, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 nên tôi viết đơn này kính đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết cho tôi được nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày……tháng…năm…

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nguyện vọng của mình. Kính mong quý cấp quan tâm xem xét và giải quyết.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thông qua bài viết Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới nhất 2024, mong rằng quý bạn đọc đã có những thông tin hữu ích để thuận tiện hơn trong quá trình thực hiện thủ tục xin nghỉ hưu trước tuổi.

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi