Dân sự Văn bản pháp luật Hợp đồng môi giới là gì? Mẫu hợp đồng môi giới năm 2021

Hợp đồng môi giới là gì? Mẫu hợp đồng môi giới năm 2021

Hợp đồng môi giới là hợp đồng giữa các bên được môi giới và bên môi giới, theo đó bên môi giới giới thiệu bên thứ ba ký kết hợp đồng cho bên được môi giới hoặc cung cấp những điều kiện để cho bên được môi giới ký kết hợp đồng và được hưởng hoa hồng về việc được môi giới này.

 Hiện nay nhằm đạt doanh số cao trong hoạt động kinh doanh. Các chủ thể kinh doanh thường dùng tới hoạt động môi giới để giúp khách hàng tiếp cận đến sản phẩm của mình tốt hơn. Và để đảm bảo các quyền và nghĩa vụ của các bên thì sẽ soạn thảo Hợp đồng môi giới.

 Trong bài viết này, Công ty Luật Hoàng Phi sẽ cung cấp những thông tin hữu ích về vấn đề nói trên tới Quí vị.

Hợp đồng môi giới là gì?

Hợp đồng môi giới là hợp đồng giữa các bên được môi giới và bên môi giới, theo đó bên môi giới giới thiệu bên thứ ba ký kết hợp đồng cho bên được môi giới hoặc cung cấp những điều kiện để cho bên được môi giới ký kết hợp đồng và được hưởng hoa hồng về việc được môi giới này.

Trong bài viết này Công ty Luật Hoàng Phi sẽ cung cấp thông tin về hai loại mô giới quan trọng hiện nay là môi giới thương mại và môi giới bất động sản:

Thứ nhất: Môi giới thương mại

Môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (gọi là bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới.

Thứ hai: Môi giới bất  động sản

Mô giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Điều kiện về chủ thể môi giới bất động sản như sau:

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trừ trường hợp luật có quy định khác.

– Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

Nội dung của môi giới bất động sản như sau:

– Bên môi giới Tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm phán, ký hợp đồng.

– Thực hiện  đại diện theo ủy quyền nhằm thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

– Cung cấp thông tin, hỗ trợ cho các bên trong việc đàm phán, ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Khi tham gia môi giới bất động sản thì bên môi giới sẽ biết được rõ  nhất đối tượng của các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản và cũng như nhu cầu của bên mua.

Chính vì vậy thì việc hỗ trợ các bên ký kết hợp đồng  là một trong những chức năng quan trọng của bên môi giới.

Thù lao của môi giới bất động sản như sau:

– Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được hưởng tiền thù lao môi giới từ khách hàng. Mức thù lao này không liên quan đến các vấn đề liên quan khác được quy định bởi pháp luật hiện hành.

– Mức thù lao môi giới bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng không phụ thuộc vào giá của giao dịch được môi giới.

Như vậy luật cho phép các bên tự thỏa thuận mức thù lao khi thực hiện hợp đồng. Tùy thuộc vào ý chí của các chủ thể khi tham gia giao dịch.

Theo pháp luật về thương mi

Mẫu hợp đồng môi giới thương mại

Download (DOCX, 20KB)

Mẫu hợp đồng môi giới thương mại công ty Luật Hoàng Phi cung cấp tới Quí vị như sau:

HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI

(Số: ……………. /HĐMGTM)

 

Hôm nay, ngày … tháng …năm …, Tại

1/ BÊN MÔI GIỚI (BÊN A):

Địa chỉ (Trụ sở chính): …

Điện thoại: …

Fax: …

Mã số thuế: …

Tài khoản số: …

Do ông (bà): …

Chức vụ: …làm đại diện.

2/ BÊN ĐƯỢC MÔI GIỚI (BÊN B):

Địa chỉ (Trụ sở chính): …

Điện thoại: …

Fax: …

Mã số thuế: …

Tài khoản số: …

Do ông (bà): …

Chức vụ: …làm đại diện.

NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG MÔI GIỚI

 Đối tượng của hợp đồng: Trung gian mua, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ…;

– Thông tin, mô tả về hàng hóa,dịch  vụ;

– Giá hàng hóa, dịch vụ.

ĐIỀU 2: MỨC THÙ LAO

– Thông tin về mức thù lao

ĐIỀU 3: THANH TOÁN

– Cách thức, phương thức thanh toán;

– Thời hạn thanh toán.

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI BÊN

Quyền và nghĩa vụ của Bên A

– Quyền và nghĩa vụ của Bên B

ĐIỀU 4: VI PHẠM HỢP ĐỒNG

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN VỀ TRANH CHẤP

ĐIỀU 6: THỜI HẠN CÓ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

                       ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                         ĐẠI DIỆN BÊN B

                             Chức vụ                                                                                        Chức vụ

                     (Ký tên, đóng dấu)                                                                         (Ký tên, đóng dấu)

Mẫu hợp đồng môi giới nhà đất

Trong hợp đồng môi giới nhà đất có nhiều loại mẫu hợp đồng như: hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản. Trong bài viết này Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp mẫu hợp đồng môi giới mua bất động sản như sau:

HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN

(Số: ……………./HĐMGMBBĐS)

 

Hôm nay, ngày … tháng . năm …., Tại………………………………………..

Chúng tôi gồm có:

1/ BÊN MÔI GIỚI (BÊN A): …..

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Mã số thuế:

Tài khoản số:

Do ông (bà):

Chức vụ: …làm đại diện.

2/ BÊN ĐƯỢC MÔI GIỚI (BÊN B):

a) Trường hợp là cá nhân:

Ông/bà: … Năm sinh: …

CMND số: … Ngày cấp …Nơi cấp

Hộ khẩu:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Là chủ sở hữu bất động sản: …

b) Trường hợp là đồng chủ sở hữu:

Ông: … Năm sinh: …

CMND số: … Ngày cấp …Nơi cấp

Hộ khẩu: …

Địa chỉ: …

Điện thoại: …

Các chứng từ sở hữu và tham khảo về bất động sản đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho Bên B gồm có:…………………

NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG MÔI GIỚI

Sự đồng ý  giao cho bên A thực hiện dịch vụ môi giới

– Đặc điểm và chứng từ pháp lý của BĐS

– Giá bán BĐS

ĐIỀU 2: PHÍ MÔI GIỚI

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI HẠN THANH TOÁN

– Phương thức thanh toán

Thời hạn thanh toán

– Phạt vi phạm   (Nếu có)

ĐIỀU 4: THỜI GIAN THỰC HIỆN MÔI GIỚI

– Thời gian thực hiện hợp đồng

– Cách thức gia hạn hợp đồng

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

– Quyền và nghĩa vụ của Bên A

– Quyền và nghĩa vụ của Bên B

ĐIỀU 8: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

 

                  ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                               ĐẠI DIỆN BÊN B

                       Chức vụ                                                                                              Chức vụ

                (Ký tên đóng dấu)                                                                               (Ký tên đóng dấu)

Mẫu hợp đồng môi giới cho thuê nhà

Mẫu hợp đồng môi giới cho thuê nhà tương tự như mẫu hợp đồng môi giới bán nhà. Tất nhiên những nội dung điều khoản do các bên tự thỏa thuận về quyền và nghĩa  vụ của mỗi bên. Khác biệt rõ nét nhất ở phần nội dung và đối tượng của hợp đồng của hợp đồng môi giới cho thuê nhà có thể được soạn thảo như sau:

“ ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG MÔI GIỚI

1. Bên B đồng ý giao cho Bên A thực hiện dịch vụ môi giới bán/mua bất động sản do Bên B là chủ sở hữu.

 2. Đặc điểm của BĐS và giấy tờ pháp lý về BĐS là đối tượng của dịch vụ này được mô tả như sau:

3. Giá thuê BĐS này được hai Bên thỏa thuận  Bên A thẩm định  là: …………… VNĐ.

Số tiền bằng chữ: …………………………đồng.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu các bên xét thấy cần điều chỉnh giá thuê, hai bên phải thỏa thuận bằng văn bản.”

Từ những phân tích trên Công ty Luật Hoàng Phi mong rằng Quí vị sẽ có thêm những thông tin cần thiết về Hợp đồng môi giới Nếu Quí vị còn thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ vào Tổng đài tư vấn pháp luật 19006557.

Đánh giá bài viết:

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN: 1900.6557 – TƯ VẤN TRỰC TUYẾN 24/7

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557“Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hotline: 1900.6557