Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Điều Lệ Công Ty TNHH 1 Thành Viên Mới Nhất Cho Doanh Nghiệp
  • Thứ năm, 27/04/2023 |
  • Biểu Mẫu |
  • 7110 Lượt xem

Điều Lệ Công Ty TNHH 1 Thành Viên Mới Nhất Cho Doanh Nghiệp

Điều lệ công ty TNHH 1 thành viên là một trong những tài liệu quan trọng có trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp cũng như trong quá trình hoạt động của công ty. Do vậy soạn thảo điều lệ công ty chuẩn và chính xác là rất quan trọng.

Điều lệ công ty là gì?

Điều lệ công ty là một tài liệu quan trọng và cần thiết để thành lập và hoạt động một công ty. Nó chứa các quy định, quyền lợi, trách nhiệm, và các thông tin khác về công ty. Điều lệ công ty thường bao gồm các mục sau:

+ Tên và địa chỉ của công ty

+ Mục đích và hoạt động của công ty

+ Các quyền lợi, trách nhiệm của các cổ đông, ban giám đốc, và nhân viên công ty

+ Các quy định về việc phát hành cổ phiếu và quản lý tài sản công ty

+ Quy định về tổ chức và hoạt động của các cuộc họp cổ đông và ban giám đốc

+ Quy định về việc thay đổi điều lệ công ty và giải thể công ty

+ Các quy định khác liên quan đến hoạt động của công ty.

Điều lệ công ty là một tài liệu quan trọng vì nó xác định các quyền lợi, trách nhiệm của các bên liên quan đến công ty, và cung cấp một khung pháp lý để quản lý và hoạt động công ty. Nó cũng có thể được sử dụng để giải quyết các tranh chấp liên quan đến hoạt động của công ty.

Nội dung cơ bản của điều lệ công ty

Điều lệ công ty cần có những nội dung cơ bản bắt buộc theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014

Điều lệ công ty có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có)

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Vốn điều lệ

d) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của của chủ sở hữu công ty,

đ) Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn

e) Cơ cấu tổ chức quản lý;

g) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn

h) Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

i) Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên;

k) Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn

l) Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

m) Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

n) Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Điều lệ công ty khi thành lập phải có họ và tên của chủ sở hữu công ty và Người đại diện theo pháp luật

Điều Lệ Công Ty TNHH 1 Thành Viên Mới Nhất

Mẫu điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Dưới đây là mẫu điều lệ công ty tnhh 1 thành viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-JJJ————-

ĐIỀU LỆ

CÔNG TY TNHH

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;;

 

CHƯƠNG I:  QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1: HÌNH THỨC

Công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thực hiện các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, có con dấu riêng, có tài khoản bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ.

Chủ sở hữu Công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của Công ty.

ĐIỀU 2: TÊN GỌI, TRỤ SỞ CHÍNH, CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY

2.1 Tên công ty viết bằng tiếng Việt:

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

Tên công ty viết tắt: 

2.2       Địa chỉ trụ sở chính:

Công ty có thể thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và ngoài nước khi  có nhu cầu và phải tuân theo các quy định của pháp luật.

Công ty có thể thành lập liên doanh với các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài khi được sự nhất trí bằng văn bản của Chủ sở hữu Công ty và được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

ĐIỀU 3: NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

ĐIỀU 4: CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

ĐIỀU 5: VỐN ĐIỀU LỆ VÀ VIỆC THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ:

5.1   Vốn điều lệ: 

– Vốn bằng tiền Việt Nam:

– Vốn bằng tài sản: 0

– Vốn khác: 0

Thời hạn góp vốn:  20/05/2020

5.2   Thay đổi vốn điều lệ

1. Công ty thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu;

b) Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 74 của Luật doanh nghiệp 2014

2. Công ty tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

3. Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình sau đây:

a) Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên và công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ;

b) Công ty cổ phần theo quy định tại Điều 196 của Luật doanh nghiệp 2014

ĐIỀU 6:    CON DẤU CỦA CÔNG TY

 Chủ sở hữu quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của công ty theo quy định của pháp luật.

1.Con dấu công ty được thể hiện là hình hình tròn, đường kính 36 mm, mực sử dụng màu đỏ. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

a) Tên doanh nghiệp; b) Mã số doanh nghiệp; c) Tên tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở (Thành phố Hà Nội)

b) Công ty đăng ký sử dụng 01(một) con dấu tròn.

2. Người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm quản lý và lưu giữ con dấu của công ty tại trụ sở chính của công ty.

3. Trước khi sử dụng, người đại diện theo pháp luật của công ty có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

4. Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.

……………………………………..

Điều Lệ Công Ty TNHH 1 Thành Viên Mới Nhất

Dịch vụ soạn thảo điều lệ và thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Nhìn qua, tưởng chừng như soạn thảo điều lệ công ty rất đơn giản. Tuy nhiên trên thực tế không phải như không hề đơn giản. Bởi điều lệ công ty chứa đựng các quy định pháp luật và phải tuân thủ theo các quy định pháp luật. Công ty Hoàng Phi với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp đồng hàng cùng quý khách hàng trong các vấn đề pháp lý. Công ty Hoàng phi chuyên  cung cấp các dịch vụ pháp lý doanh nghiệp trong đó có dịch vụ soạn thảo Điều lệ công ty và thành lập công ty TNHH 1 thành viên. Các công việc chúng tôi làm:

– Nhận Tư vấn , báo giá dịch vụ cho khách hàng công khai, minh bạch và thỏa thuận hợp lý

– Được hỗ trợ Chuẩn bị các thủ tục, giấy tờ và hồ sơ thành lập công ty tnhh1 thành viên

–  Được Luật Hoàng Phi thay mặt doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh nộp hồ sơ cũng như chỉnh sửa nếu có sai xót, do Phòng đăng ký kinh doanh yêu cầu.

– Trực tiếp theo dõi kết quả cho đến khi Phòng đăng ký kinh doanh chấp nhận và có thông báo trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Hỗ trợ bàn giao lại hồ sơ cho doanh nghiệp khi thực hiện xong nghĩa vụ.

Quý khách hàng quan tâm và muốn sử dụng dịch vụ soạn thảo điều lệ và thành lập công ty vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin sau:

– Yêu cầu tư vấn: 1900 6557

– Yêu cầu dịch vụ: 0981.150.868

– Yêu cầu dịch vụ ngoài giờ hành chính: 0981.378.999

Đánh giá bài viết:
5/5 - (7 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp mới nhất 2023

Mẫu Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp được quy định tại tiểu mục 15 Mục II Danh mục ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban...

Mẫu lời dẫn văn nghệ chào mừng ngày 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 là ngày lễ chính thức tại 28 quốc gia với nhiều hoạt động tôn vinh phái đẹp và cũng là ngày nữ giới tại nhiều nước trên thế giới nhận được hoa và quà tặng từ các đấng mày...

Mẫu giấy mời gặp mặt ngày quốc tế phụ nữ 8/3

Ngày 8/3 là ngày Quốc tế Phụ nữ được cả thế giới công nhận. Mẫu giấy mời gặp mặt ngày quốc tế phụ nữ 8/3 như thế...

Mẫu tờ khai gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là một thủ tục hành chính bắt buộc để nhãn hiệu được tiếp tục bảo hộ khi hết thời hạn bảo hộ theo quy định của pháp luật, cụ thể là 10 năm kể từ ngày nộp...

Mẫu 620 chốt sổ bhxh và phiếu giao nhận hồ sơ 620

Mẫu 620 chốt sổ bhxh là mẫu giấy cụ thể và được sử dụng trong việc giao nhận các loại hồ sơ, cụ thể như các loại hồ sơ để xác nhận về quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp đối với trường hợp chưa được trả sổ, rà soát hoặc xác nhận lại quá trình đóng bảo hiểm cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi