Trang chủ » Giấy phép » Điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm

Điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm

(Cập nhật: 18/02/2019 | 16:54)

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của pháp luật

1.  Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là gì?

 Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm  là những quy chuẩn kỹ thuật và những quy định khác đối với thực phẩm, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm mục đích bảo đảm thực phẩm an toàn đối với sức khoẻ, tính mạng con người.

 

2.  Điều kiện chung về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm

Theo quy định tại Điều 10 Luật An toàn thực phẩm, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần đáp ứng các điều kiện sau:

2.1.  Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy định về giới hạn vi sinh vật gây bệnh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng thuốc thú y, kim loại nặng, tác nhân gây ô nhiễm và các chất khác trong thực phẩm có thể gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người.

2.2.  Tùy từng loại thực phẩm, ngoài các quy định tại khoản 1 Điều này, thực phẩm còn phải đáp ứng một hoặc một số quy định sau đây:

a)  Quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

b)  Quy định về bao gói và ghi nhãn thực phẩm;

c)  Quy định về bảo quản thực phẩm.

Điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm

Mỗi cơ sở sản xuất, kinh doanh một loại thực phẩm khác nhau cần đáp ứng điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm khác nhau. Sau đây là các điều kiện cụ thể cho từng cơ sở:

Tham khảo về giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm

Bài viết liên quan khác