Luật Hoàng Phi Tìm hiểu pháp Luật Ngân hàng có được xử lý tài sản thế chấp khi bên vay mất khả năng trả nợ không?

Ngân hàng có được xử lý tài sản thế chấp khi bên vay mất khả năng trả nợ không?

Tôi có vay vốn ngân hàng 300 triệu và thế chấp sổ đỏ. Hiện nay, tôi không có khả năng trả nợ và tổng nợ gốc và lãi của tôi với ngân hàng là 390 triệu. Trường hợp tôi không trả được nợ ngân hàng có được xử lý tài sản bảo đảm của tôi không?

Câu hỏi:

Xin chào Luật sư, tôi là Nguyễn Văn Phương, tôi có một vấn đề xin được Luật sư tư vấn như sau:

Đầu năm 2010, tôi mở cửa hàng tạp hóa, vì thiếu vốn nên tôi vay thêm vốn ngân hàng 300 triệu và có dùng sổ đỏ làm tài sản thế chấp. Tuy nhiên, vì việc kinh doanh không tốt nên tôi vẫn chưa trả được số nợ đó cho ngân hàng. Đến nay, cả gốc và lãi tôi nợ ngân hàng đã lên tới 390 triệu đồng. Vì đã quá hạn, nên ngân hàng giục tôi trả nợ nhưng hiện giờ tôi không có khả năng chi trả số tiền đã vay. Vậy Luật sư cho tôi hỏi nếu tôi không trả được số nợ ấy thì ngân hàng có xử lý tài sản thế chấp là sổ đỏ của tôi không?

Trả lời:

Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo như bạn trình bày, đầu năm 2010 bạn có vay ngân hàng 300 triệu để mở cửa hàng buôn bán tạp hóa và có dùng sổ đỏ làm tài sản thế chấp ngân hàng. Tuy nhiên, khi đến hạn trả nợ bạn vẫn chưa trả được số nợ trên. Hiện nay, tổng nợ gốc và tiền lãi bạn phải trả cho ngân hàng là 390 triệu đồng nhưng bạn không có khả năng chi trả được số tiền này. Vấn đề mà bạn quan tâm ở đây là liệu ngân hàng có xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất của bạn hay không?

Thế chấpmột trong chín biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ được pháp luật quy định tại Điều 292 Bộ luật dân sự 2015 (bên cạnh cầm cố tài sản; đặt cọc; ký cược; ký quỹ; bảo lưu quyền sở hữu; bảo lãnh; tín chấp; cầm giữ tài sản). Các bên khi tham gia giao dịch dân sự thường đặt ra biện pháp bảo đảm nhằm nâng cao trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của các bên, đồng thời đây cũng được coi như một biện pháp dự phòng khi một bên trong giao dịch không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ thì tài sản bảo đảm có thể được đem ra xử lý để thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Và trong giao dịch vay vốn ngân hàng được thiết lập giữa bạn và ngân hàng, quyền sử dụng đất đã được đem ra thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ.

Căn cứ theo quy định tại Điều 56 Nghị định 163/2006/NĐ-CP về Các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm như sau:

“1. Đến hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

2. Bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm trước thời hạn do vi phạm nghĩa vụ theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Pháp luật quy định tài sản bảo đảm phải được xử lý để bên bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác.

4. Các trường hợp khác do các bên thoả thuận hoặc pháp luật quy định.”

Như vậy, theo như quy định tại khoản 1 Điều 56 Nghị định 163/2006/NĐ-CP nêu trên, khi đến thời hạn phải trả nợ mà bạn không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ của mình thì tài sản bảo đảm trong trường hợp này là quyền sử dụng đất sẽ được đem ra xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng có được xử lý tài sản thế chấp khi bên vay mất khả năng trả nợ không?

Ngân hàng có được xử lý tài sản thế chấp?

Trường hợp này, bạn dùng quyền sử dụng đất để thế chấp, do vậy, áp dụng quy định tại Điều 68 Nghị định 163/2006/NĐ-CP, được bổ sung bởi Khoản 19 Điều 1 Nghị định 11/2012/NĐ-CP như sau:

“1. Trong trường hợp không có thoả thuận về phương thức xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì các tài sản này được bán đấu giá.

2. Trong trường hợp chỉ thế chấp tài sản gắn liền với đất mà không thế chấp quyền sử dụng đất thì khi xử lý tài sản gắn liền với đất, người mua, người nhận chính tài sản gắn liền với đất đó được tiếp tục sử dụng đất. Quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp trong hợp đồng về quyền sử dụng đất giữa bên thế chấp và người sử dụng đất được chuyển giao cho người mua, người nhận chính tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

3. Trong trường hợp chỉ thế chấp quyền sử dụng đất mà không thế chấp tài sản gắn liền với đất và người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì tài sản gắn liền với đất được xử lý đồng thời với quyền sử dụng đất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Các bên có quyền tự thỏa thuận hoặc thông qua tổ chức có chức năng thẩm định giá tài sản để có cơ sở xác định giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Số tiền thu được từ việc xử lý tài sản bảo đảm được thanh toán trước cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4. Trong trường hợp chỉ thế chấp quyền sử dụng đất mà không thế chấp tài sản gắn liền với đất và người sử dụng đất không đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì khi xử lý quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được tiếp tục sử dụng đất theo như thỏa thuận giữa người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Quyền và nghĩa vụ giữa bên thế chấp và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển giao cho người mua, người nhận chính quyền sử dụng đất”.

Theo như quy định trên, nếu như giữa bạn và ngân hàng không có thỏa thuận về phương thức xử lý tài sản bảo đảm thì quyền sử dụng đất của bạn sẽ được xử lý theo phương thức bán đấu giá.

Căn cứ theo quy định tại Điều 47 Luật thi hành án dân sự 2008:

“Điều 47. Thứ tự thanh toán tiền thi hành án

1. Số tiền thi hành án, sau khi trừ các chi phí thi hành án và khoản tiền quy định tại khoản 5 Điều 115 của Luật này, được thanh toán theo thứ tự sau đây:

a) Tiền cấp dưỡng; tiền lương, tiền công lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp mất sức lao động; tiền bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, tổn thất về tinh thần;

b) Án phí;

c) Các khoản phải thi hành án khác theo bản án, quyết định.

2. Trường hợp có nhiều người được thi hành án thì việc thanh toán tiền thi hành án được thực hiện như sau:

a) Việc thanh toán được thực hiện theo thứ tự quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp trong cùng một hàng ưu tiên có nhiều người được thi hành án thì việc thanh toán được thực hiện theo tỷ lệ số tiền mà họ được thi hành án;

b) Số tiền thi hành án thu theo quyết định cưỡng chế thi hành án nào thì thanh toán cho những người được thi hành án đã có đơn yêu cầu tính đến thời điểm có quyết định cưỡng chế đó. Số tiền còn lại được thanh toán cho những người được thi hành án theo các quyết định thi hành án khác tính đến thời điểm thanh toán.

Số tiền còn lại được trả cho người phải thi hành án.

3. Số tiền thu được từ việc bán tài sản cầm cố, thế chấp hoặc bán tài sản mà bản án, quyết định tuyên kê biên để bảo đảm thi hành một nghĩa vụ cụ thể được ưu tiên thanh toán cho nghĩa vụ được bảo đảm đó sau khi trừ các chi phí về thi hành án.

4. Thứ tự thanh toán tiền thi hành án về phá sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản.

5. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thu được tiền, Chấp hành viên phải thực hiện việc thanh toán tiền thi hành án quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.”

Như vậy, sau khi bán đấu giá quyền sử dụng đất thì số tiền thu được sau khi đã trừ đi các chi phí về thi hành án trước tiên sẽ được dùng để thanh toán cho nghĩa vụ được bảo đảm đó là số tiền 390 triệu bạn nợ ngân hàng. Số tiền còn lại tòa án sẽ trả lại cho bạn. Do đó, khi bạn không thể thực hiện được nghĩa vụ trả nợ ngân hàng thì quyền sử dụng đất của bạn sẽ phải giao cho ngân hàng để ngân hàng phát mại. Sau khi đã trừ đi tất cả chi phí và thực hiện xong nghĩa vụ với ngân hàng, bạn sẽ được nhận lại số tiền tương ứng với giá trị quyền sử dụng đất còn lại.

Còn trong trường hợp giữa bạn và ngân hàng có thỏa thuận về phương thức xử lý quyền sử dụng đất như thế nào thì quyền sử dụng đất sẽ được xử lý theo thỏa thuận của các bên.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, khách hàng có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (1 bình chọn)

Lưu ý: Nội dung tư vấn nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo

Để được Tư vấn trực tiếp, Quý khách vui lòng Gọi: 1900.6557

——————*****——————

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557“Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

 

 

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Sàm sỡ là gì? Sàm sỡ bị xử phạt như thế nào?

Sàm sỡ là hành vi dùng lời nói; hoặc cử chỉ với mục đích quấy rối tình dục ;hoặc làm nhục người khác; xâm phạm đến quyền được bảo hộ sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác. Khác với hành vi dâm ô; hành vi sàm sỡ không bao gồm hành vi có tính chất kích thích nhục dục, dục...

Cách tính lương ngày nghỉ bù lễ 2022

Khi có thắc mắc về Cách tính lương ngày nghỉ bù lễ 2022, Quý độc giả có thể tham khảo nội dung bài viết này của chúng...

Thời gian thay đổi nguyện vọng Đại học 2022

Thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo trên đề án tuyển sinh của cơ sở đào tạo và thực hiện các quy định của cơ sở đào tạo về điều kiện, hồ sơ, quy trình, thời gian dự...

Cách tính lương ngày lễ theo luật mới 2022

Vào những ngày lễ, tết, người lao động có quyền nghỉ. Trường hợp người lao động làm việc vào những ngày này được xác định là làm thêm bởi theo khoản 1 Điều 107 Bộ luật lao động, thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao...

Sau khi biết điểm có được đổi khối thi không 2022?

Khối thi là những cách thức thi được các thí sinh thi đại học lựa chọn để có thể ứng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung...

Cục Cảnh sát giao thông có gọi điện thông báo phạt nguội không?

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ giúp làm rõ: Cục Cảnh sát giao thông có gọi điện thông báo phạt nguội...

Nhận được điện thoại thông báo vi phạm giao thông có phải lừa đảo?

Nhận được điện thoại thông báo vi phạm giao thông có phải lừa đảo? khi có thắc mắc trên, Quý độc giả đừng bỏ qua những chia sẻ trong bài viết này của chúng...

Thí sinh được đăng ký bao nhiêu nguyện vọng 2022?

Các thí sinh đăng ký xét tuyển chủ yếu bằng hình thức trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào...

Không nhận được thông báo phạt nguội phải làm sao?

Phạt nguội là hình thức xử phạt người tham gia giao thông có hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ, được ghi thu hình ảnh, video thông qua hệ thống camera của tổ chức, cá nhân được lắp đặt trên các tuyến đường cao tốc, quốc...

Có được đổi nguyện vọng sau khi biết điểm 2022

Theo quy định hiện hành thí sinh được thay đổi nguyện vọng sau khi biết điểm, tuy nhiên mỗi thí sinh được điều chỉnh đăng ký xét tuyển tối đa 03 lần trong thời gian quy định và chỉ được thực hiện theo phương thức trực...

Cách tính lương ngày lễ trùng ngày chủ nhật 

Lương ngày lễ là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động trong những ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật, tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động những ngày nghỉ lễ, tết là tiền lương theo hợp đồng lao động tại thời điểm người lao động nghỉ lễ,...

Tống tiền qua Shopee phạt thế nào?

Hành vi tống tiền là những hành vi sử dụng các phương tiện; cách thức khác nhau để uy hiếp tinh thần của người có trách nhiệm về tài sản; hoặc bằng những thủ đoạn đe dọa sẽ dùng vũ lực; hoặc thủ đoạn khác làm cho người có trách nhiệm về tài sản lo sợ mà phải giao tài sản cho người phạm tội....

Các trường cao đẳng ở Hà Nội xét học bạ 2022

Để giảm tải sức nặng về thi cử cho các học sinh trong những năm gần đây các trường cao đẳng, đại học cũng nới lỏng hơn cho các ứng viên về việc thi cử, thay vào đó là sẽ tuyển sinh theo hình thức xét tuyển học bạ trung học phổ...

Các trường Cao đẳng TPHCM xét học bạ 2022

Xét học bạ là phương thức xét tuyển dựa vào kết quả của 3 năm học Trung học phổ thông hoặc cũng có thể dựa vào điểm số trung bình lớp 12 dựa vào tổ hợp môn xét...

Các trường cao đẳng lấy điểm thấp ở TPHCM 2022

Khi đã lựa chọn đúng ngành nghề thì việc học sẽ dễ dàng hơn cho bạn từ đó sau khi bạn đã có kiến thức cho mình bạn sẽ tìm được cho mình công việc phù, theo đó việc chọn trường và ngành học có vai trò rất quan...

Xem thêm

Hotline: 1900.6557