Trang chủ Biểu Mẫu Mẫu quyết định bổ nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị mới nhất
  • Thứ năm, 11/05/2023 |
  • Biểu Mẫu |
  • 5140 Lượt xem

Mẫu quyết định bổ nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị mới nhất

Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đại chúng và công ty cổ phần quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Công ty Cổ phần là một trong những mô hình doanh nghiệp nhận được nhiều sự lựa chọn nhất hiện nay. Đây là một mô hình doanh nghiệp lớn do đó trong nội bộ của doanh nghiệp cũng thường xuyên diễn ra những cuộc họp, quyết định quan trọng.

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi xin phép gửi tới quý bạn đọc một số vấn đề nhằm hướng dẫn quý bạn đọc nội dung: Mẫu quyết định bổ nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị.

Chủ tịch hội đồng quản trị là gì?

Căn cứ quy định tại Điều 156 – Luật Doanh nghiệp năm 2020, quy định về chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

– Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

– Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đại chúng và công ty cổ phần quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

– Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

+ Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị.

+ Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị.

+ Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

+ Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

+ Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

+ Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

– Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

– Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trọ quyết định bổ nhiệm thư ký công ty. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:

+ Hỗ trợ tổ chức triệu lập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp.

+ Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.

+ Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty.

+ Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông ti và thủ tục hành vi.

+ Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Điều kiện dể có thể trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thứ nhất: Đối với đáp ứng các điều kiện chung của thành viên Hội đồng quản trị

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc các trường hợp không được quản lý doanh nghiệp theo quy định khoản 2 – Điều 18 – Luật Doanh nghiệp hiện hành.

+ Là người có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong việc quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và không nhất thiết phải là cổ đông trong công ty (trừ trường hợp theo Điều lệ công ty có quy định khác).

+ Thành viên của Hội đồng quản trị công ty có thể được đồng thời là thành viên của Hội đồng quản trị các công ty khác.

+ Đối với công ty con mà Nhà nước thực hiện nắm giữ trên 50% vốn điều lệ công ty thì thành viên của Hội đồng quản trị không được là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh, em rể, chị dâu của Tổng giám đốc, Giám đốc và người mang chức danh quản lý khác của công ty không được là người có liên quan đến người quản lý của công ty, người có thẩm quyền quản lý công ty mẹ.

Thứ hai: Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu bởi Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị tiến hành bầu một thành viên trong Hội đồng quản trị để giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể đồng thời kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc hoặc Giám đốc công ty (trừ trường hợp công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ, trên 50% tổng số phiếu biểu quyết hoặc Điều lệ công ty có quy định khác.

>>>>>> Tham khảo: Thành lập Công ty cổ phần

Mẫu quyết định bổ nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị

TÊN CÔNG TY                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

……………………                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

    …………., ngày … tháng … năm …….

 

                       QUYẾT ĐỊNH

                  V/v Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

 

                        HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                    CÔNG TY CỔ PHẦN ………………………..

 

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

– Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần …………….;

– Căn ứ nghị quyết (Biên bản họp) Hội đồng quản trị Công ty số ……… ngày … tháng … năm…

 

                          QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông/bà  ……………………… chức danh: …………………………………..

Giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ………. kể từ ngày …. tháng … năm …..

Điều 2. Ông/bà ………………. có trách nhiệm điều hành các hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày … tháng … năm …

Điều 3. Hội đồng quản trị – Tổng giám đốc, các Phòng ban trong công ty, các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này và công bố thông tin theo quy định của Điều lệ và Pháp luật hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:                                                T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

– ……………….                                                           (Ký tên, đóng dấu)

– ……………….

 

Như vậy, Mẫu quyết định bổ nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị đã được chúng tôi trình bày trong mục cuối cùng của bài viết. Bên cạnh đó, nhằm giúp quý bạn đọc có cái nhìn cơ bản hơn chúng tôi cũng cung cấp một số quy định của pháp luật liên quan đến Hội đồng quản trị. Chúng tôi mong rằng nội dung trên sẽ giúp ích được quý bạn đọc.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (8 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH là gì? Quý độc giả hãy cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Mẫu văn bản cho phép sử dụng nhãn hiệu

Hàng hoá giả mạo nhãn hiệu là hàng hoá, bao bì của hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty hợp danh

Tại thời điểm cá nhân, tổ chức góp đủ phần vốn góp sẽ được cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp tương ứng với giá trị phần vốn đã...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn hợp tác xã

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải thông báo với cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty cổ phần

Việc góp vốn vào công ty cổ phần sẽ được lữu giữ và giám sát bởi sổ đăng ký cổ đông quy định tại Điều 122 Luật Doanh nghiệp...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi