Hợp đồng - Nghiệm thu – Thanh lý Biểu Mẫu Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động mới nhất 2021

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động mới nhất 2021

Biên bản thanh lý hợp đồng lao động được lập cần dựa trên các quy định được dẫn chiều từ các điều khoản chấm dứt hợp đồng lao động trong hợp đồng lao động mà hai bên ký kết trước đó.

 Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động hay còn được gọi với cái tên biên bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản được sử dụng khi người lao động và người sử dụng lao động muốn chấm dứt hợp đồng lao động hay quan hệ lao động mà trước đó phía nhân viên và doanh nghiệp có thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động.

Việc soạn thảo mẫu thanh lý hợp đồng lao động là căn cứ đối chiếu những nội dung, nghĩa vụ mà hai bên đã hoàn thành theo đúng quy định trong hợp đồng lao động, cũng như các công việc còn tồn đọng cần giải quyết hoặc bàn giao.

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động tuy không bắt buộc nhưng được đánh giá là văn bản quan trọng giúp xác nhận việc chính thức chấm dứt hợp đồng lao động.

Trong bài viết lần này chúng tôi xin gửi tới quý bạn đọc một số nội dung xoay quanh vấn đề mẫu thanh lý hợp đồng lao động.

Lưu ý biên bản thanh lý hợp đồng lao động

Một số lưu ý khi soạn thảo mẫu thanh lý hợp đồng lao động:

– Về thẩm quyền ký kết biên bản thanh lý hợp đồng lao động:

+ Người sử dụng lao động:

+ Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã.

+ Đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức có tư cách pháp nhân.

+ Được các thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân ủy quyền.

+ Trực tiếp sử dụng lao động.

+ Được người đại diện theo pháp luật ủy quyền bằng văn bản.

+ Người lao động:

+ Từ đủ 18 tuổi trở lên.

+ Chưa thành niên từ đủ 15 tuổi và dưới 18 tuổi và có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện.

+ Đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi và có sự đồng ý của người dưới 15 tuổi.

+ Được những người lao động trong nhóm ủy quyền.

– Nội dung trong biên bản thanh lý hợp đồng lao động:

Biên bản thanh lý hợp đồng lao động được lập cần dựa trên các quy định được dẫn chiều từ các điều khoản chấm dứt hợp đồng lao động trong hợp đồng lao động mà hai bên ký kết trước đó.

Những thông tin chính không thể thiếu trong biên bản thanh lý họp đồng lao động: thông tin các bên liên quan; quyền và nghĩa vụ của các bên; các điều khoản chung khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Lý do chấm dứt hợp đồng lao động cần rõ ràng, chính xác, đúng sự thật.

Tuân thủ đúng thời gian công bố và trình tự hoàn tất các thủ tục của quá trình thanh lý hợp đồng lao động.

Thủ tục thanh lý hợp đồng lao động đối với trường hợp hết hạn hợp đồng thử việc

Người sử dụng lao động và người lao động có thể  thỏa thuận về việc thử việc, quyền và nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Theo quy định kết thức thời gian thử việc nếu việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

Nếu như hai bên thỏa thuận với nhau về việc ký hợp đồng thử việc, thì việc làm văn bản thanh lý hợp đồng thử việc là không bắt buộc. Bởi theo quy định của pháp luật chỉ quy định về việc hết thời gian thử việc nếu làm thử đạt yêu cầu và thỏa thuận với nhau sẽ ký hợp đồng lao động mới, thời gian bắt đầu ký hợp đồng lao động sẽ chứng minh về việc chấm dứt hợp đồng thử việc.

Quy định pháp luật cũng chưa có quy định về mẫu văn bản thanh lý hợp đồng thử việc, vì thế nếu giữa người lao động và người sử dụng lao động có thỏa thuận làm văn bản thanh lý thì có thể tự thống nhất các nội dung của thỏa thuận.

Cách xác định ngày hợp đồng lao động hết hạn để ghi vào biên bản thanh lý hợp đồng lao động:

Căn cứ quy định của Bộ luật Lao động, hợp đồng lao động chấm dứt không chỉ dựa trên một căn cứ mà phải dựa trên nhiều căn cứ chấm dứt hợp đồng:

+ Hợp đồng lao động hết hạn.

+ Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn.

+ Người lao động hoặc người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

+ Người lao động bị sa thải.

+ Công việc mà hai bên thỏa thuận đã hoàn thành…

Đối với trường hợp lao động hết hạn: trong biên bản thanh lý sẽ ghi ngày chấm dứt hợp đồng là ngày cuối cùng của thời hạn hợp đồng lao động.

Đối với hợp đồng lao động chấm dứt do một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng: ngày chấm dứt hợp đồng lao động là ngày mà người sử dụng lao động hoặc người lao động thực hiện hết thời gian thông báo.

Đối với trường hợp người lao động bị sa thải, khi bị sa thải theo quy định sẽ có quyết định sa thảo, thường thì quyết định sa thải sẽ thay thế cho văn bản thanh lý hợp đồng, vì văn bản này cũng có giá trị chứng minh việc chấm dứt hợp đồng lao động giữa hai bên; trường hợp hai bên vẫn thỏa thuận ký văn bản thanh lý thì ngày chấm dứt hợp đồng sẽ ghi theo ngày trong quyết định sa thải.

Đối với trường hợp hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng vào một thời hạn, thì ngày ghi trên biên bản thanh lý hợp đồng là ngày mà hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động 2021

Quý vị có thể tham khảo Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động sau đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Thanh lý Hợp đồng lao động số ………..)

– Căn cứ Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 20 tháng 11 năm 2019;

– Căn cứ Hợp đồng lao động số ………………….……ngày….. tháng….. năm …. giữa Công ty ……………………. và ông/bà: ………………………;

– Căn cứ Đơn xin việc của ông/bà:………………………………………;

Hôm nay, ngày …. tháng … năm ……, tại……………………………………………, chúng tôi gồm:

BÊN A (NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG): CÔNG TY…………………………….

Đại diện:…………………………… Chức vụ:………………………………….

Quốc tịch: …………………………………………………………….………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………………….

Số tài khoản: ……………………………………………………………………..

Tại Ngân hàng: …………………………………………………………………..

BÊN B (NGƯỜI LAO ĐỘNG): ………………………………………………..

Sinh năm:………………………………………………………………………………………………….

CMND số :……………………… do CA tỉnh/TP …..…………cấp ngày…………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………..

Hai bên đã cùng nhau thoả thuận và tiến hành lập biên bản thanh lý hợp đồng lao động với những điều khoản sau đây:

Điều 1. Quyền và nghĩa vụ của người lao động

a) Cam kết đã bàn giao đầy đủ và đúng nội dung tại biên bản giao nhận đã ký.

b) Cam kết chấp hành và tuân thủ đúng các điều kiện có liên quan.

c) Chịu trách nhiệm cá nhân các vấn đề ngoài phần bàn giao đối với các cơ quan chức năng.

d) Được hưởng các chế độ theo hợp đồng đã ký.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

a) Chịu trách nhiệm giải quyết các chế độ cho người lao động theo hợp đồng đã ký.

b) Thanh toán lương, thưởng, phụ cấp và các khoản khác cho người lao động đến thời điểm nghỉ việc.

c) Có quyền yêu cầu người lao động phải thi hành đúng và đầy đủ các biên bản đã ký kết, các cam kết của người lao động đối với công ty và thực hiện đúng điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

Điều 3. Điều khoản chung

a) Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung thuộc trách nhiệm của mình đối với bản thanh lý này.

b) Trong thời gian …… ngày làm việc, kể từ khi ký biên bản này, Bên B có trách nhiệm tiếp tục giải trình và tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh về các nội dung đã bàn giao khi phát hiện còn thiếu sót hoặc chưa đúng.

c) Sau khi thực hiện xong nội dung của biên bản thanh lý này, các vấn đề trách nhiệm của 02 bên với Hợp đồng lao động sẽ kết thúc.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành….. bản, mỗi bên giữ …… bản có giá trị pháp lý như nhau./.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá bài viết:

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN: 1900.6557 – TƯ VẤN TRỰC TUYẾN 24/7

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557“Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hotline: 1900.6557