Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật hành chính Thể thức văn bản của Đảng 2024
  • Thứ tư, 03/01/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 11659 Lượt xem

Thể thức văn bản của Đảng 2024

Thể thức văn bản là tập hợp các thành phần cấu thành văn bản, bao gồm những thành phần chính áp dụng đối với tất cả các loại văn bản và các thành phần bổ sung trong những trường hợp cụ thể hoặc đối với một số loại văn bản nhất định.

Ngày 06/02/2017 Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy định số 66-QĐ/TW Về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng. Ngày 03/4/2018, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Hướng dẫn số 36-HD/VPTW hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng.

Dưới đây chúng tôi cung cấp đến Quý độc giả các thông tin liên quan đến thể thức văn bản của Đảng.

Thể thức văn bản là gì?

Theo Điều 8 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư ban hành ngày 05 tháng 03 năm 2020 quy định:

“ Thể thức văn bản là tập hợp các thành phần cấu thành văn bản, bao gồm những thành phần chính áp dụng đối với tất cả các loại văn bản và các thành phần bổ sung trong những trường hợp cụ thể hoặc đối với một số loại văn bản nhất định.”

Văn bản của Đảng là gì?

Khoản 1 Điều 1 Quy định số 66-QĐ/TW Về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng quy định:

“ Văn bản của Đảng là loại hình tài liệu được thể hiện bằng ngôn ngữ viết tiếng Việt để ghi lại hoạt động của các tổ chức Đảng, do các cấp ủy, tổ chức, cơ quan có thẩm quyền của Đảng ban hành (hoặc phối hợp ban hành) theo quy định của Điều lệ Đảng và của Trung ương.”

Thể thức văn bản của Đảng

Điều 14 Quy định số 66-QĐ/TW quy định về thể thức văn bản của Đảng như sau: “ Thể thức văn bản của Đảng bao gồm các thành phần cần thiết của văn bản được trình bày đúng quy định để bảo đảm giá trị pháp lý và giá trị thực tiễn của văn bản.”

Mỗi văn bản chính thức của Đảng bắt buộc phải có đủ 09 thành phần thể thức sau:

1/ Tiêu đề “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM”;

2/ Tên cơ quan ban hành văn bản;

3/ Số và ký hiệu văn bản;

4/ Địa danh và ngày tháng năm ban hành văn bản;

5/ Tên loại văn bản và trích yếu nội dung văn bản;

6/ Nội dung văn bản;

7/ Quyền hạn, chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền;

8/ Dấu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

9/ Nơi nhận văn bản.

Ngoài các thành phần thể thức bắt buộc, tuỳ nội dung và tính chất từng văn bản cụ thể, người ký văn bản quyết định bổ sung các thành phần thể thức sau đây:

– Dấu chỉ mức độ mật, mức độ khẩn

– Chỉ dẫn phạm vi lưu hành, dự thảo văn bản

– Ký hiệu người đánh máy và số lượng bản phát hành

– Thông tin liên hệ của cơ quan ban hành văn bản.

Sơ đồ bố trí và mẫu trình bày thể thức văn bản của Đảng

Sơ đồ bố trí và mẫu trình bày thể thức văn bản của Đảng được ban hành tại Phụ lục kèm theo Hướng dẫn số 36-HD/VPTW ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng cụ thể gồm:

PHỤ LỤC 1

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC VĂN BẢN CỦA ĐẢNG
(Kèm theo Hướng dẫn số 36-HD/VPTW, ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng)

Ghi chú:

1. Tiêu đề “Đảng Cộng sản Việt Nam”;

2. Tên cơ quan ban hành văn bản;

3. Số và ký hiệu văn bản;

4. Địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản;

5a. Tên loại văn bản và trích yếu nội dung văn bản;

5b. Trích yếu nội dung công văn;

6. Nội dung văn bản (có thể nhiều trang);

7a, 7b, 7c. Quyền hạn, chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền;

8. Dấu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

9a, 9b. Nơi nhận văn bản;

10a, 10b. Dấu chỉ mức độ mật, mức độ khẩn;

11a. Chỉ dẫn về phạm vi lưu hành,

11b. Chỉ dẫn về dự thảo văn bản;

12. Ký hiệu người đánh máy và số lượng bản phát hành;

13. Thông tin liên hệ của cơ quan ban hành văn bản.

PHỤ LỤC 2

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC BẢN SAO
(Kèm theo Hướng dẫn số 36-HD/VPTW, ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng)

Ghi chú:

14. Tên cơ quan sao văn bản;

15. Số và ký hiệu bản sao;

16. Chỉ dẫn loại bản sao;

17. Địa danh và ngày, tháng, năm sao văn bản;

18a, 18b, 18c. Chức vụ, chữ ký, họ tên người ký sao;

19. Dấu cơ quan sao;

20. Nơi nhận bản sao.

PHỤ LỤC 3

MẪU TRÌNH BÀY THỂ THỨC VĂN BẢN VÀ BẢN SAO VĂN BẢN

(Kèm theo Hướng dẫn số 36-HD/VPTW, ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng)

TTThành phần thể thứcLoại chữCỡ chữKiểu chữMinh hoạ
(phông chữ Times New Roman)
1.Tiêu đề “Đảng Cộng sản Việt Nam”In hoa15Đứng, đậm

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

2.Tên cơ quan ban hành văn bản, cơ quan sao văn bản
– Tên cơ quan cấp trên trực tiếpIn hoa14ĐứngĐẢNG BỘ TỈNH THÁI NGUYÊN
– Tên cơ quan ban hành, sao văn bảnIn hoa14Đứng, đậmHUYỆN UỶ ĐỊNH HOÁ
3.Số và ký hiệu văn bản, bản saoIn thường14ĐứngSố 127-QĐ/TW; Số 24-BS/UBKTTU
4.Địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản, sao văn bảnIn thường14NghiêngHạ Long, ngày 20 tháng 02 năm 2018
5.Tên loại văn bản và trích yếu nội dung văn bản
– Tên loại văn bảnIn hoa15-16Đứng, đậmTHÔNG BÁO
– Trích yếu nội dung văn bảnIn thường14-15Đứng, đậmvề quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý
– Trích yếu nội dung tên loại công vănIn thường12NghiêngChế độ hội nghị và công tác phí
6.Nội dung văn bảnIn thường14-15ĐứngTrong công tác chỉ đạo…
– Từ “Phần”, “Chương” và số thứ tự của phần, chươngIn thường14-15Đứng, đậmPhần IChương II
(hoặc: Phần thứ nhấtChương thứ hai)
– Tên phần, chươngIn hoa14-15Đứng, đậmQUY ĐỊNH CHUNG
– Từ “Mục” và số thứ tự của mụcIn thường14-15Đứng, đậmMục 1
– Tên mục In hoa14-15Đứng, đậmGIẢI THÍCH TỪ NGỮ
– Từ “Điều”, số thứ tự và tên điềuIn thường14-15Đứng, đậmĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh
– KhoảnIn thường14-15Đứng1. Quy định về…
– ĐiểmIn thường14-15Đứnga) Nội dung văn bản…
7.Quyền hạn, chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền ký văn bản, sao văn bản
– Quyền hạn ký văn bảnIn hoa14Đứng, đậmT/M BAN THƯỜNG VỤ
– Chức vụ của người ký văn bảnIn hoa14ĐứngPHÓ BÍ THƯ
– Họ tên của người ký văn bảnIn thường14Đứng, đậmNguyễn Bắc Nam
8.Dấu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản, sao văn bảnThực hiện theo quy định của Ban Bí thư, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Công an.
9.Nơi nhận văn bản, bản sao
– Từ “Kính gửi” đối với tên loại công văn, tờ trìnhIn thường14NghiêngKính gửi:
– Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân sau từ “Kính gửi”In thường14Đứng– Ban Bí thư Trung ương,

– Văn phòng Trung ương Đảng,

– Từ “Nơi nhận” In thường14Đứng, có gạch chânNơi nhận:
– Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân sau từ “Nơi nhận”In thường12Đứng– Các huyện uỷ, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc,

– Các đồng chí Tỉnh uỷ viên,

– Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

10. Dấu chỉ mức độ mật, mức độ khẩn
– Dấu chỉ mức độ mật Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công an
– Dấu chỉ mức độ khẩnIn hoa14Đứng, đậmHỎA TỐC
11.Chỉ dẫn phạm vi lưu hành và dự thảo văn bản
– Chỉ dẫn phạm vi lưu hànhIn hoa12Đứng, đậmXONG HỘI NGHỊ TRẢ LẠI
– Chỉ dẫn dự thảo văn bảnIn thường14NghiêngDự thảo lần 2
12.Ký hiệu người đánh máy và số lượng bản phát hànhIn hoa8ĐứngABC-268
13.Thông tin liên hệ của cơ quan ban hành văn bảnIn thường10ĐứngSố 9A, Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội;
điện thoại: 080.45774; fax: 080.43472;
email: Cucluutru@VPTW.
14.Chỉ dẫn loại bản sao In hoa14Đứng, đậmSAO Y BẢN CHÍNH
15.

Số trang văn bản

In thường14Đứng2; 16; 28…

Lưu ý: Nội dung ở cột minh họa ở bảng trên chưa hiển thị đúng kích thước chữ được yêu cầu do việc trình bày văn bản, Quý vị cần chọn đúng cỡ chữ được yêu cầu tại cột thứ tư.

Trên đây, chúng tôi mang tới cho Quý độc giả những thông tin cần thiết liên quan tới Thể thức văn bản của Đảng. Để biết thêm thông tin chi tiết Quý vị đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua để được hỗ trợ nhanh chóng nhất.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mức phạt vi phạm hành chính hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Cạnh tranh không lành mạnh là hành vi của doanh nghiệp trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại và các chuẩn mực khác trong kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp...

Có được mở tiệm chơi game ở gần trường học không?

Tổ chức, cá nhân chỉ được thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi có Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công...

Quán net có được hoạt động xuyên đêm?

Quán net sẽ không được hoạt động xuyên đêm mà thời gian mở cửa chính xác đó là vào 8 giờ sáng và thời gian đóng cửa muộn nhất là 22 giờ...

Đánh đập, hành hạ vật nuôi bị xử lý thế nào?

Điều 29 Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về hoạt động chăn nuôi, đối xử nhân đạo với vật nuôi, kiểm soát giết mổ động vật trên cạn trong đó có quy định về xử phạt vi phạm đối với hành vi đánh đập, hành hạ vật...

Giấy khai sinh không có tên cha có ảnh hưởng gì không?

Trường hợp chưa xác định được cha thì khi đăng ký khai sinh họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ; phần ghi về cha trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ để...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi