Trang chủ » Hình sự » Hỏi đáp luật hình sự » Thế nào là thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự?

Thế nào là thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự?

(Cập nhật: 31/08/2018 | 12:19)

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ luật hình sự quy định mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

1. Khái niệm thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

Điều 23 Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi, bổ sung 2009 quy định:

1. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ luật này quy định mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định như sau:

a) Năm năm đối với các tội phạm ít nghiêm trọng;

b) Mười năm đối với các tội phạm nghiêm trọng

c) Mười lăm năm đối với các tội phạm rất nghiêm trọng;

d) Hai mươi năm đối với các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

3. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ ngày tội phạm được thực hiện. Nếu trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này người phạm tội lại phạm tội mới mà Bộ luật quy định mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy trên một năm tù, thì thời gian đã qua không được tính và thời hiệu đối với tội củ được tính lại kể từ ngày phạm tội mới. 

Nếu trong thời hạn nói trên, người phạm tội cố tình trốn tránh và đã có lệnh truy nã, thì thời gian trốn tránh không được tính và thời hiệu tính lại kê từ khi người đó ra tự thú hoặc bị bắt giữ.

2. Bình luận và giải thích về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

Trên cơ sở phân loại tội phạm mới với bốn mức độ: Tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; Điều 23 Bộ luật Hình sự quy định thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự với từng mức như sau:

Mức thứ nhất là năm năm, áp dụng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, tức là các tội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến ba năm tù;

Mức thứ hai là mười năm, áp dụng đối với các tội phạm nghiêm trọng, tức là các tội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến bảy năm tù;

Mức thứ ba là mười lăm năm áp dụng đối vói các tội phạm rất nghiêm trọng, tức là các tội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến mười lăm năm tù;

Mức thứ tư là hai mươi năm, áp dụng với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, tức là các tội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối vối tội ấy là trên mười lăm năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Thế nào là thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự?

Thế nào là thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự?

So với quy định của Bộ luật Hình sự năm 1985 chỉ có ba mức năm năm, mười năm và mười lăm năm, thì việc phân mức thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự như trên hợp lý hơn vì không tạo ra sự chênh lệch quá lớn giữa thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự với mức hình phạt mà luật quy định đối với tội phạm đã thực hiện.

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ ngày tội phạm được thực hiện. Nếu thời hiệu nêu trên đã qua mà cơ quan có trách nhiệm vì một lý do nào đó mà không biết hoặc bỏ qua thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đã phạm. Nếu trong thời gian nói trên, người phạm tội lại phạm tội mới mà Bộ luật Hình sự quy định mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy trên một năm tù, thì thời gian đã qua không được tính và thời hiệu đối với tội cũ được tính lại kể từ ngày phạm tội mới.

Nếu trong thời gian nói trên người phạm tội cố tình trốn tránh và đã có lệnh truy nã thì thời gian trốn tránh không được tính và thời hiệu được tính lại kể từ khi người đó ra tự thú hoặc bị bắt giữ. Cố tình trốn tránh là: Cố tình giấu địa chỉ, ẩn náu làm cho các cơ quan có trách nhiệm không biết ở đâu hoặc trốn ra nước ngoài. Việc quy định này là cần thiết nhằm đảm bảo cho chế định thời hiệu có tác dụng tích cực, khuyến khích người phạm tội muốn được hưởng thời hiệu thì phải hối cải, tự cải tạo, giáo dục và sống bình thường một thời gian dài trong xã hội.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm về, bạn có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn. 

Trong trường hợp cần tư vấn thêm về, bạn có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.