Luật Hoàng Phi Tìm hiểu pháp Luật Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động theo quy định của pháp luật

Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động theo quy định của pháp luật

Khi tham gia quan hệ lao động, người lao động được bảo đảm quyền tham gia và quyền hưởng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

 

1. Khái niệm tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định tại Bộ luật lao động năm 2012

Theo quy định tại Điều 186 Bộ luật lao động năm 2012 như sau:

– Người sử dụng lao động, người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế.

Khuyến khích người sử dụng lao động, người lao động thực hiện các hình thức bảo hiểm xã hội khác đối với người lao động.

– Trong thời gian người lao động nghỉ việc được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, thì người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động.

– Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định.

Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động theo quy định của pháp luật

Vấn đề tham gia bảo hiểm xã hội

2. Bình luận và phân tích vấn đề tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định tại Bộ luật lao động năm 2012

Khi tham gia quan hệ lao động, người lao động được bảo đảm quyền tham gia và quyền hưởng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Trước đây, khi chưa có luật chuyên ngành về bảo hiểm xã hội, các quyền lợi của người lao động nói chung (bao gồm người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang…) được áp dụng theo quy định của BLLĐ. Khi Luật Bảo hiểm xã hội ra đời, các quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên trong quan hệ bảo hiểm xã hội do Luật Bảo hiểm xã hội điều chỉnh.

Từ đó, BLLĐ năm 2012 chỉ quy định hai nội dung chủ yếu: trách nhiệm của người sử dụng lao động về bảo hiểm xã hội đối với người lao động mà họ sử dụng và tuổi nghỉ hưu của người lao động, nhằm bảo đảm quyền, lợi ích và nghĩa vụ của người lao động, trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động.

Với tinh thần đó, Điều 186 chủ yếu quy định trách nhiệm bắt buộc của người sử dụng lao động về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho những người lao động mà họ sử dụng. Cụ thể:

– Đối với người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì người sử dụng lao động phải có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định và hằng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (Điều 85, 86), Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014 (Điều 13, 14) và Luật Việc làm năm 2013 (Điều 57, 58) để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm y tế cho người lao động hưởng.

Tại sao người sử dụng lao động lại phải có trách nhiệm này? Lý do giải thích cho câu hỏi này xuất phát từ vị thế của người sử dụng lao động trong quan hệ lao động. Người sử dụng lao động là bên mua sức lao động của người lao động đem vào quá trình công tác hoặc sản xuất kinh doanh. Trong quá trình lao động này, người lao động làm việc dưới quyền quản lý của người sử dụng lao động và có thể phải chịu những rủi ro (ốm đau, bệnh tật, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mang thai và sinh con, mất việc làm…) không thể đi làm, gián đoạn hoặc mất thu nhập và vì thế không có tiền để đảm bảo đời sống bản thân và gia đình.

Để góp phần vừa đảm bảo đời sống, sức khỏe cho người lao động để họ nhanh chóng trở lại làm việc, vừa chia sẻ rủi ro và như là hình thức “bồi thường” cho người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm tham gia đóng phí vào quỹ tiền tệ tập trung do nhà nước tổ chức thực hiện tạo nguồn chi trả cho người lao động khi có đủ điều kiện. Đây là trách nhiệm xã hội bắt buộc của người sử dụng lao động trong quan hệ lao động, nhằm cụ thể hóa nguyên tắc cơ bản của luật lao động là luôn kết hợp hài hòa giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội. Trách nhiệm này không chỉ quy định ở pháp luật Việt Nam mà còn là quy định chung của pháp luật hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Khi người sử dụng lao động và người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (đóng phí bảo hiểm xã hội), thì tùy từng trường hợp, người lao động được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, gồm 5 chế độ: chế độ ốm đau, chế độ thai sản, chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ hưu trí và chế độ tử tuất. Tương tự, khi tham gia bảo hiểm y tế, người lao động có thẻ bảo hiểm y tế được thanh toán các chi phí khám bệnh, chữa bệnh, điều trị, thuốc men… Khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp, người lao động được hưởng các chế độ: trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ tìm việc làm, hỗ trợ học nghề, chế độ bảo hiểm y tế trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp… Điều kiện hưởng đối với mỗi chế độ cụ thêđược quy định tại các luật chuyên ngành hiện hành về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và luật việc làm.

Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động theo quy định của pháp luật

Ngoài các hình thức bảo hiểm xã hội (bao gồm bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp như đã nêu trên), pháp luật còn khuyến khích người sử dụng lao động, người lao động thực hiện các hình thức bảo hiểm xã hội khác đối với người lao động. Quy định này nhằm mục đích bảo đảm tốt nhất về tâm lý và điều kiện sống cho người lao động khi gặp rủi ro. Tuy nhiên, đây là hình thức bảo hiểm xã hội mang tính tùy nghi, tự nguyện, hơn nữa do pháp luật không quy định cụ thể hình thức bảo hiếm xã hội khác là hình thức bảo hiểm xã hội nào, vì thế quy định này cũng ít khả thi trên thực tế.

Khi người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội mà đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động. Vì trong thời gian này người lao động không đi làm và vì thế về nguyên tắc không được hưởng lương. Hơn nữa, bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp thu nhập cho người lao động khi gặp rủi ro trên cơ sở đã đóng phí vào quỹ bảo hiểm xã hội, nên quỹ bảo hiểm xã hội sẽ chi trả trợ cấp nhằm giúp người lao động bảo đảm đời sống trong thời gian này. Quy định như vậy là họp lý, vừa bảo đảm nguyên tắc của bảo hiểm xã hội “có đóng mới có hưởng”, đồng thời thể hiện đúng bản chất của tiền lương, góp phần giảm gánh nặng về chi phí từ doanh thu của đơn vị cho người lao động, tăng cường trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động đối với người lao động.

– Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì người sử dụng lao động không phải đóng phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vào quỹ như trường hợp trên. Tuy nhiên, để bảo đảm quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm chi trả kèm thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định, để người lao động có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế theo các hình thức khác (theo hộ gia đình) hoặc tự tích lũy một khoản tiền để đảm bảo đời sống khi có sự kiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khi gián đoạn thu nhập, ốm đau… hoặc mất việc làm xảy ra. Những lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 2 Điều 181 BLLĐ, khoản 5 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

(Ví dụ: lao động giúp việc gia đình, lao động đang hưởng lương hưu, lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 1 tháng…). Người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do người sử dụng lao động đóng theo quy định tại khoản 2 Điều 181 BLLĐ, khoản 1 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 và sửa đổi bổ sung năm 2014 (Ví dụ: lao động giúp việc gia đình, lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng…). Người lao động không thuộc đổi tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 43 Luật Việc làm năm 2013 (Ví dụ: lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng, lao động giúp việc gia đình, lao động đang hưởng lương hưu).

Như vậy, so với trước đây, quy định tại Điều 186 khá cụ thể và rõ ràng, nhằm tăng cường trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc đóng phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để bảo đảm quyền lợi cho người lao động khi gặp rủi ro, ốm đau, bệnh tật, hoặc bị mất việc làm. Tuy nhiên, việc quy định trong khoản 3 về trách nhiệm của người sử dụng lao động chi trả “tiền nghỉ phép năm” cùng lúc với tiền lương hằng tháng trong điều luật này không phù hợp về nội dung vấn đề tại điều luật, do đó nên chuyển về Điều 114 cho thống nhất và thuận lợi hơn trong quá trình áp dụng.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, khách hàng có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (1 bình chọn)

Lưu ý: Nội dung tư vấn nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo

Để được Tư vấn trực tiếp, Quý khách vui lòng Gọi: 1900.6557

——————*****——————

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557“Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

 

 

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Sàm sỡ là gì? Sàm sỡ bị xử phạt như thế nào?

Sàm sỡ là hành vi dùng lời nói; hoặc cử chỉ với mục đích quấy rối tình dục ;hoặc làm nhục người khác; xâm phạm đến quyền được bảo hộ sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác. Khác với hành vi dâm ô; hành vi sàm sỡ không bao gồm hành vi có tính chất kích thích nhục dục, dục...

Cách tính lương ngày nghỉ bù lễ 2022

Khi có thắc mắc về Cách tính lương ngày nghỉ bù lễ 2022, Quý độc giả có thể tham khảo nội dung bài viết này của chúng...

Thời gian thay đổi nguyện vọng Đại học 2022

Thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo trên đề án tuyển sinh của cơ sở đào tạo và thực hiện các quy định của cơ sở đào tạo về điều kiện, hồ sơ, quy trình, thời gian dự...

Cách tính lương ngày lễ theo luật mới 2022

Vào những ngày lễ, tết, người lao động có quyền nghỉ. Trường hợp người lao động làm việc vào những ngày này được xác định là làm thêm bởi theo khoản 1 Điều 107 Bộ luật lao động, thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao...

Sau khi biết điểm có được đổi khối thi không 2022?

Khối thi là những cách thức thi được các thí sinh thi đại học lựa chọn để có thể ứng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung...

Cục Cảnh sát giao thông có gọi điện thông báo phạt nguội không?

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ giúp làm rõ: Cục Cảnh sát giao thông có gọi điện thông báo phạt nguội...

Nhận được điện thoại thông báo vi phạm giao thông có phải lừa đảo?

Nhận được điện thoại thông báo vi phạm giao thông có phải lừa đảo? khi có thắc mắc trên, Quý độc giả đừng bỏ qua những chia sẻ trong bài viết này của chúng...

Thí sinh được đăng ký bao nhiêu nguyện vọng 2022?

Các thí sinh đăng ký xét tuyển chủ yếu bằng hình thức trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào...

Không nhận được thông báo phạt nguội phải làm sao?

Phạt nguội là hình thức xử phạt người tham gia giao thông có hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ, được ghi thu hình ảnh, video thông qua hệ thống camera của tổ chức, cá nhân được lắp đặt trên các tuyến đường cao tốc, quốc...

Có được đổi nguyện vọng sau khi biết điểm 2022

Theo quy định hiện hành thí sinh được thay đổi nguyện vọng sau khi biết điểm, tuy nhiên mỗi thí sinh được điều chỉnh đăng ký xét tuyển tối đa 03 lần trong thời gian quy định và chỉ được thực hiện theo phương thức trực...

Cách tính lương ngày lễ trùng ngày chủ nhật 

Lương ngày lễ là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động trong những ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật, tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động những ngày nghỉ lễ, tết là tiền lương theo hợp đồng lao động tại thời điểm người lao động nghỉ lễ,...

Tống tiền qua Shopee phạt thế nào?

Hành vi tống tiền là những hành vi sử dụng các phương tiện; cách thức khác nhau để uy hiếp tinh thần của người có trách nhiệm về tài sản; hoặc bằng những thủ đoạn đe dọa sẽ dùng vũ lực; hoặc thủ đoạn khác làm cho người có trách nhiệm về tài sản lo sợ mà phải giao tài sản cho người phạm tội....

Các trường cao đẳng ở Hà Nội xét học bạ 2022

Để giảm tải sức nặng về thi cử cho các học sinh trong những năm gần đây các trường cao đẳng, đại học cũng nới lỏng hơn cho các ứng viên về việc thi cử, thay vào đó là sẽ tuyển sinh theo hình thức xét tuyển học bạ trung học phổ...

Các trường Cao đẳng TPHCM xét học bạ 2022

Xét học bạ là phương thức xét tuyển dựa vào kết quả của 3 năm học Trung học phổ thông hoặc cũng có thể dựa vào điểm số trung bình lớp 12 dựa vào tổ hợp môn xét...

Các trường cao đẳng lấy điểm thấp ở TPHCM 2022

Khi đã lựa chọn đúng ngành nghề thì việc học sẽ dễ dàng hơn cho bạn từ đó sau khi bạn đã có kiến thức cho mình bạn sẽ tìm được cho mình công việc phù, theo đó việc chọn trường và ngành học có vai trò rất quan...

Xem thêm

Hotline: 1900.6557