Luật Hoàng Phi Mẫu quyết định cử đi đào tạo là gì?

Mẫu quyết định cử đi đào tạo là gì?