Luật Hoàng Phi Mẫu quyết định cử đi đào tạo dùng trong trường hợp nào?

Mẫu quyết định cử đi đào tạo dùng trong trường hợp nào?