Luật Hoàng Phi lưu ý về hợp đồng ký gửi hàng hóa

lưu ý về hợp đồng ký gửi hàng hóa