Luật Hoàng Phi hội đồng quản trị

hội đồng quản trị

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Chức năng của Chủ tịch hội đồng quản trị là gì?

24/12/2021

Chủ tịch hội đồng quản trị là thành viên của Hội đồng quản trị, là người đứng đầu đại diện cho Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông – cơ quan có quyền hạn cao nhất trong công ty....

Thành viên hội đồng quản trị là gì? Quyền và nghĩa vụ thành viên?

19/12/2021

Thành viên hội đồng quản trị là những người đáp ứng được các điều kiện cụ thể, nhất định đã được Luật doanh nghiệp hiện hành quy định và một số yêu cầu khác do điều lệ của mỗi công ty đặt ra....

Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh là gì?

28/12/2021

Chủ tịch hội đồng quản trị là một trong những người quản lý của công ty cổ phần, với các quyền và nghĩa vụ theo quy định Luật Doanh nghiệp...