Luật Hoàng Phi Hạn chế năng lực hành vi dân sự là gì?

Hạn chế năng lực hành vi dân sự là gì?