Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Hành chính Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề

Đối với những lĩnh vực khác nhau sẽ có mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khác nhau. Với người Việt Nam xin cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần đầu, đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP.

Đối với một số ngành nghề muốn hoạt động được thì cần có chứng chỉ hành nghề. Chứng chỉ hành nghề là văn bản do Cơ quan Nhà nước thỏa thẩm quyền hoặc Hội nghề cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp theo quy định của pháp luật để hoạt động trong một ngành nghề nào đó.

Trong bài viết lần này, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan tới vấn đề: Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, cụ thể là trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh.

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề

Thứ nhất: Hồ sơ đề nghị cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam.

– Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP.

– Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Trường hợp mất văn bằng chuyên môn thì phải có Giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận thay thế bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo nơi đã cấp văn bằng chuyên môn đó cấp.

– Giấy xác nhận quá trình thực hành theo Mẫu 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 109/2016/ND-CP được quy định tại khoản 3 – Điều 5 – Nghị định số 109/2016/ND-CP phù hợp với văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn.

Giấy xác nhận quá trình thực hành phải được đánh máy liên tục các nội dung do Thủ trưởng đơn vị xác nhận, ké tên, đóng dấu. Đính kèm bản photo Chứng nhận hành nghề của người chịu trách nhiệm chính trong việc hướng dẫn thực hành.

– Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 6 – Điều 23 và khoản 5 – Điều 25 – Nghị định số 109/2016/ND-CP cấp. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe phải có kết luận “đủ sức khỏe”.

– Phiếu lý lịch tư pháp (do Sở Tư pháp tỉnh thường trú cấp).

– Sơ yếu lý lịch tự thuật theo Mẫu 03 – Phụ lục I ban hành kèm theo nghị định số 109/2016/ND-CP có xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi công tác đối với người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đang làm việc trong cơ sở y tế tại thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoặc sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú đối với những người xin cấp chứng chỉ hành nghề không làm việc cho cơ sở y tế nào tại thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

– Hai ảnh màu 04cm x 6cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp đơn.

Chú ý: Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn, Giấy xác nhận quá trình thực hành do tổ chức nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thứ hai: Hồ sơ đề nghị cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài.

Căn cứ quy định tại Điều 6 – Nghị định số 109/2016/ND-CP, cụ thể như sau:

“ Điều 6. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần đầu đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu 04 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn y phù hợp với các đối tượng hành nghề quy định tại Điều 17 Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

3. Giấy xác nhận quá trình thực hành:

a) Trường hợp thực hành tại Việt Nam thực hiện theo Mẫu 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Trường hợp thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài thì trong giấy xác nhận quá trình thực hành của người có thẩm quyền của cơ sở đó phải bảo đảm các nội dung sau đây: Họ và tên người thực hành; ngày, tháng, năm sinh; địa chỉ cư trú; sổ hộ chiếu (ngày cấp, nơi cấp); văn bằng chuyên môn; năm tốt nghiệp; nơi thực hành; thời gian thực hành; nhận xét về năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của người thực hành đó.

4. Bản sao hợp lệ giấy phép lao động do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về lao động của Việt Nam cấp.

5. Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau đây:

a) Giấy chứng nhận biết tiếng Việt thành thạo đối với người nước ngoài đăng ký sử dụng tiếng Việt để khám bệnh, chữa bệnh;

b) Giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch của người phiên dịch phù hợp với ngôn ngữ mà người hành nghề đăng ký sử dụng để khám bệnh, chữa bệnh và hợp đồng lao động của người phiên dịch với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người hành nghề đó làm việc.

c) Đối với người nước ngoài đăng ký sử dụng ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ để khám bệnh, chữa bệnh:

– Giấy chứng nhận sử dụng thành thạo ngôn ngữ mà người hành nghề đăng ký sử dụng theo quy định tại Điều 17 Nghị định này để khám bệnh, chữa bệnh;

– Giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch của người phiên dịch ngôn ngữ mà người hành nghề đăng ký sử dụng để khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Điều 18 Nghị định này và hợp đồng lao động của người phiên dịch với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người hành nghề đó làm việc.

6. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế cấp hoặc giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài cấp mà thời điểm cấp giấy chứng nhận sức khỏe tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề không quá 12 tháng.

7. Lý lịch tư pháp (áp dụng đối với trường hợp không thuộc diện cấp giấy lao động).

8. Hai ảnh 04cm x 06cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp đơn.”

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề

Đối với những lĩnh vực khác nhau sẽ có mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khác nhau, trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……., ngày…… tháng……năm……..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

 

Kính gửi: Sở Y tế …..

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………

Địa chỉ cư trú: ……………………………………………………………………………………………..

Giấy chứng minh nhân dân/Số định danh cá nhân/Sổ hộ chiếu: …………………………

Ngày cấp: ………………………………………. Nơi cấp: …………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………… Email (nếu có): ………………………………….

Văn bằng chuyên môn: ………………………………………………………………………………..

Phạm vi hoạt động chuyên môn đề nghị cấp: ………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Xin gửi kèm theo Đơn này bộ Hồ sơ, bao gồm:

1 Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn
2 Văn bản xác nhận quá trình thực hành
3 Phiếu lý lịch tư pháp
4 Sơ yếu lý lịch tự thuật
5 Giấy chứng nhận sức khỏe
6 Hai ảnh màu (nền trắng) 04 cm x 06

Kính đề nghị quý cơ quan xem xét và cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho tôi.

 

                                                                                        NGƯỜI LÀM ĐƠN

                                                                                       (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Như vậy, Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đã được chúng tôi trình bày chi tiết trong bài viết phía trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đi sâu và phân tích cụ thể hồ sơ cũng như mẫu đơn xin cấp phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Đánh giá bài viết:

Lưu ý: Nội dung tư vấn nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo

Để được Tư vấn trực tiếp, Quý khách vui lòng Gọi: 1900.6557

——————*****——————

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557“Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

 

 

BÀI VIẾT MỚI NHẤT