Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật hành chính Liên hệ thực tiễn về cải cách hành chính hiện nay tại huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn
  • Thứ ba, 24/05/2022 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 1214 Lượt xem

Liên hệ thực tiễn về cải cách hành chính hiện nay tại huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

Nằm giữa thung lũng bên bờ sông Bắc Khê, thị trấn Thất Khê là đầu mối của các tuyến giao thông sang Trung Quốc, lên Cao Bằng, nối với đường 1B từ huyện Bình Gia đi tỉnh Thái Nguyên, đường quốc lộ 3B nối với tỉnh Bắc Kạn và đường về thành phố Lạng Sơn, huyện Tràng Định hiện có 22 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Thất Khê (huyện lỵ) và 21 xã.

Cải cách hành chính được Đảng, Nhà nước xác định là một trong ba khâu đột phá chiến lược để đưa nước ta phát triển nhanh, bền vững. Các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ về Cải cách hành chính đã được ban hành và tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính từ Trung ương tới cơ sở.

Chúng tôi xin trình bày nội dung liên hệ thực tiễn về cải cách hành chính hiện nay tại huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn để độc giả quan tâm có thể theo dõi.

Giới thiệu huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

Trước khi đưa ra nội dung liên hệ thực tiễn về cải cách hành chính hiện nay tại huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn bài viết xin giới thiệu thông tin về địa phương. Tràng Định là một huyện biên giới thuộc tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam. Đây là huyện vùng cao biên giới nằm ở phía Bắc của tỉnh Lạng Sơn, cách thành phố Lạng Sơn 67 km theo đường quốc lộ 4A.

Nằm giữa thung lũng bên bờ sông Bắc Khê, thị trấn Thất Khê là đầu mối của các tuyến giao thông sang Trung Quốc, lên Cao Bằng, nối với đường 1B từ huyện Bình Gia đi tỉnh Thái Nguyên, đường quốc lộ 3B nối với tỉnh Bắc Kạn và đường về thành phố Lạng Sơn, huyện Tràng Định hiện có  22 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Thất Khê (huyện lỵ) và 21 xã.

Nội dung cải cách hành chính tại huyện Tràng Định Tỉnh Lạng Sơn

Cải cách hành chính được xác định là một bộ phận quan trọng của công cuộc đổi mới, là trọng tâm của tiến trình cải cách nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cải cách hành chính được Đảng, Nhà nước xác định là một trong ba khâu đột phá chiến lược để đưa nước ta phát triển nhanh, bền vững. Các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ về cải cách hành chính đã được ban hành và tổ chức triển khai thực hiện công tác từ Trung ương tới cơ sở. Nhờ đó, thời gian qua, công tác cải cách hành chính tại huyện Tràng Định của tỉnh Lạng Sơn đã đạt được những kết quả quan trọng. Các nội dung cải cách hành chính tại huyện Tràng Định Tỉnh Lạng Sơn gồm có:

– Cải cách thể chế hành chính nhà nước

– Cải cách thủ tục hành chính

– Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

– Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức

– Cải cách tài chính công

Cụ thể nội dung liên hệ thực tiễn về cải cách hành chính hiện nay tại huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn sẽ được chúng tôi trình bày phần tiếp theo bài viết.

Liên hệ thực tiễn về cải cách hành chính hiện nay tại huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

Để có thể thấy rõ nội dung cải cách hành chính bài viết xin liên hệ thực tiễn về cải cách hành chính hiện nay tại huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn để bạn đọc nắm rõ hơn về vấn đề. Cụ thể như sau:

Thứ nhất: Về thành tựu của cải cách hành chính huyện đã đạt được

– Hệ thống thể chế, nhất là về quyền con người, quyền cơ bản của công dân, tổ chức bộ máy nhà nước, kinh tế thị trường định hướng XHCN… tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện theo quy định của Hiến pháp năm 2013.

Các văn bản quy phạm pháp luật ban hành có nội dung phù hợp với văn bản cấp trên, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, ít xảy ra tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn và được triển khai thực hiện có hiệu quả. Nhiều chính sách đã được triển khai thực hiện một cách thực tế phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội của tỉnh;

– Thủ tục hành chính nhất là thủ tục giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân và doanh nghiệp có bước chuyển biến rõ rệt, tăng cường công khai, minh bạch, góp phần phòng chống tiêu cực, nhũng nhiễu.Thời gian giải quyết các thủ tục hành chính được giảm thiểu trên mọi lĩnh vực.

– Bộ máy hành chính hoạt động hiệu quả hơn, bớt trùng lắp, chồng chéo về chức năng nhiệm vụ; đầu mối các cơ quan, đơn vị được thu gọn; cơ cấu bên trong có sự phân định rõ hơn giữa cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng cao, tính thống nhất, công khai, minh bạch của nền hành chính đã được cải thiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 

– Cải cách công vụ, công chức được đổi mới và có tiến bộ. Bước đầu đã xây dựng cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm; thực hiện đổi mới cơ chế tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức và thực hiện thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thường xuyên tập huấn nâng cao trình độ và kỹ năng làm việc cho đội ngũ cán bộ nhân viên chức. Việc quản lý công chức có nhiều tiến bộ so với trước kia về chất lượng.

– Cải cách tài chính công đã đạt được kết quả tích cực, có chuyển biến rõ nét. Trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước các cấp từng bước được đầu tư khang trang hơn. Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính ngày càng được mở rộng và phát huy hiệu quả.

Bộ phận một cửa đã được hiện đại hóa với việc ứng dụng công nghệ thông tin, người dân, cán bộ có thể kiểm tra được quá trình giải quyết thủ tục tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cách thuận tiện, đơn giản qua hệ thống máy tính, phần mềm tra cứu thủ tục và thời gian giải quyết hồ sơ.

Thứ hai: Về những hạn chế

– Việc công khai quy định hành chính thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử một số đơn vị hành chính tại địa phương chưa được thực hiện đầy đủ. Thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp, cần phải tiếp tục rà soát, đơn giản hóa hơn để người dân tiếp cận dễ dàng hơn.

– Tổ chức thực hiện thể chế vẫn là khâu còn nhiều yếu kém. Nhiều thể chế không được tổng kết, sửa đổi, bổ sung kịp thời thông qua cơ chế kiểm tra quá trình thực hiện. Điều này đã được phát hiện từ lâu nhưng chậm được khắc phục.

– Quá trình triển khai còn lúng túng. Nhiệm vụ đề ra nhiều nhưng chưa thực sự gắn với các biện pháp và điều kiện bảo đảm cần thiết. Việc tổ chức mô hình thí điểm còn có nơi làm chưa đồng bộ, thiếu tổng kết, rút kinh nghiệm kịp thời.

– Ý thức trách nhiệm thi hành công vụ, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức tuy có chuyển biến nhưng vẫn còn chậm. Một bộ phận cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả còn thiếu trách nhiệm, hạn chế về năng lực, làm người dân phải đi lại nhiều lần.

– Công tác tuyên truyền thiếu sâu dắc, toàn diện nên chưa tạo ra những chuyển biến căn bản trong nhận thức về trách nhiệm thực hiện công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức và hiểu biết của nhân dân về cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

– Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động các cơ quan hành chính vẫn chưa được quan tâm đầy đủ.

Để phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác cải cách hành chính, đồng thời khắc phục những tồn tại nêu trên, trong thời gian tới huyện cần tập trung vào một số nhiệm vụ chính như sau:  

– Các cơ quan, địa phương nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là trong giải quyết các thủ tục hành chính

– Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt trong giải quyết thủ tục hành chính

– Phát huy dân chủ, tăng cường công khai minh bạch trong mọi mặt hoạt động của các cơ quan nhà nước.

– Các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quan tâm hơn nữa việc bố trí nguồn lực, con người, kinh phí phục vụ công tác cải cách hành chính.

Trên đây là những thông tin liên hệ thực tiễn về cải cách hành chính hiện nay tại huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn. Việc cải cách hành chính là việc hết sức quan trọng được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm nên mỗi địa phương cần chú ý sát sao và thực hiện sao cho hiệu quả nhất.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mức phạt vi phạm hành chính hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Cạnh tranh không lành mạnh là hành vi của doanh nghiệp trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại và các chuẩn mực khác trong kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp...

Có được mở tiệm chơi game ở gần trường học không?

Tổ chức, cá nhân chỉ được thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi có Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công...

Quán net có được hoạt động xuyên đêm?

Quán net sẽ không được hoạt động xuyên đêm mà thời gian mở cửa chính xác đó là vào 8 giờ sáng và thời gian đóng cửa muộn nhất là 22 giờ...

Đánh đập, hành hạ vật nuôi bị xử lý thế nào?

Điều 29 Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về hoạt động chăn nuôi, đối xử nhân đạo với vật nuôi, kiểm soát giết mổ động vật trên cạn trong đó có quy định về xử phạt vi phạm đối với hành vi đánh đập, hành hạ vật...

Giấy khai sinh không có tên cha có ảnh hưởng gì không?

Trường hợp chưa xác định được cha thì khi đăng ký khai sinh họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ; phần ghi về cha trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ để...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi