Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Mẫu Biên bản họp xét thi đua cuối năm mới nhất 2023
  • Thứ tư, 24/05/2023 |
  • Biểu Mẫu |
  • 6671 Lượt xem

Mẫu Biên bản họp xét thi đua cuối năm mới nhất 2023

Biên bản họp xét thi đua cuối năm học được sử dụng để ghi chép lại toàn bộ nội dung cuộc họp bình xét đánh giá kết quả bình chọn thi đua của các nhà trường vào dịp cuối năm.

Thời điểm cuối năm học thường các nhà trường, giáo viên khá bận trong việc tổng kết lại kết quả học tập trong suốt một năm học từ đó đánh giá kết quả rèn luyện của giáo viên, học sinh và tập thể. Nhắc đến tổng kết thì không thể không nhắc đến cuộc họp để xét thi đua.

Vậy Biên bản họp xét thi đua cuối năm học bao gồm những nội dung gì và diễn biến cuộc họp ra sao? Với thắc mắc này, Luật Hoàng Phi sẽ làm sáng tỏ thông qua nội dung bài viết dưới đây.

Nội dung biên bản họp bình xét thi đua cần đề cập đến những vấn đề gì?

Trong nội dung biên bản họp cần đề cập đến các thông tin về:

– Thời gian thực hiện họp bình xét thi đua.

Ví dụ: Vào hồi …..h….. ngày …../…../….., tại văn phòng trường Mầm non An Khánh tổ chức Hội nghị họp hội đồng sư phạm nhà trường để bình xét, xếp loại thi đua cuối năm học ….. – …..

– Thành phần tham dự cuộc họp bình xét gồm có những ai tham gia?

Ví dụ:

1/ Chủ toạ: Đồng chí Nguyễn Thanh Thủy – Hiệu trưởng.

2/ Thư ký: Đồng chí Phạm Thị Mai Hương – Giáo viên phụ trách chuyên môn.

3/ Toàn thể cán bộ GV – NV trong nhà trường – Có mặt 56/58 (có 02 đồng chí vắng mặt đều có lý do chính đáng đều đã được ban giám hiệu chấp nhận)

– Nội dung chủ chốt của cuộc họp cần nhấn mạnh đến 03 vấn đề:

+ Đánh giá Tư tưởng-chính trị, Chuyên môn

+ Tổ chức bình xét thi đua cho các cá nhân và nhà trường, năm học ….. – …..

+ Tổ chức lấy ý kiến nhận xét của các thành viên trong hội nghị.

– Kết quả cuộc họp bình xét diễn ra như thế nào?

Mẫu biên bản họp xét thi đua cuối năm mới nhất

Mẫu số 1:

TRƯỜNG …………..

HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… năm……

(MẪU) BIÊN BẢN HỌP

BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNG

Năm học …………

Đơn vị:………………………………………………………………………………..

Thời gian họp: Vào hồi…….. giờ,……….ngày …….tháng …..năm ….

Địa điểm: …………………………………………………………………………………

1. Thành phần họp:

Tổng số:……..có mặt:………;Vắng mặt:……….(Ghi rõ họ, tên, lý do người vắng mặt) ………………………………………………….………..……. …………………….

………………………………………………….………..……. …………………….

Chủ trì cuộc họp:…………………………..…………………. …………………….

Thư ký:……………….………………………………………. …………………….

III. Nội dung:

Đơn vị tổ chức họp quán triệt và triển khai thực hiện công tác bình xét danh hiệu TĐ, KT năm học ………. theo Hướng dẫn số:……./HD-ĐHSPTDTTHN, ngày ………. của Trường.

Đơn vị triển khai tổ chức bình xét danh hiệu thi đua cho cá nhân theo trình tự sau:

– Từng viên chức, người lao động trình bầy bản tự kiểm điểm (theo mẫu: Nội dung đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua ……….);

– Tập thể đơn vị nhận xét, góp ý kiến, bổ sung bản tự đánh giá của từng cá nhân trong đơn vị (Nêu rõ: Những ưu điểm; nhược điểm, tồn tại cần khắc phục);

– Trưởng đơn vị kết luận: Tổng hợp những ý kiến nhận xét về kết quả công tác, những mặt ưu, khuyết điểm của từng cá nhân vào biên bản, sau đó ghi trực tiếp nhận xét vào phiếu đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua của cá nhân.;

Căn cứ nội dung, tiêu chuẩn thi đua, đơn vị đã tiến hành họp kiểm điểm và bỏ phiếu bình xét danh hiệu thi đua cho các cá nhân của đơn vị năm học ………..

Chú ý– Lần 1: Bỏ phiếu bầu những cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”

– Lần 2: Bỏ phiếu bầu những cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (Theo tỉ lệ quy định)

a) Kết quả bình xét danh hiệu thi đua như sau:

– Danh hiệu cá nhân:

+ Đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”có: …….… người.

+ Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” có: ……người. (Có danh sách kèm theo)

+ Không đạt có: ………………..…….………….người.

+ Không bình xét có: ……………………..….. người

– Danh hiệu tập thể:

+ Đạt danh hiệu Tập thể lao động……………..……………………………………………

b) Đề nghị khen thưởng:

Căn cứ thành tích của viên chức; Căn cứ tiêu chuẩn khen thưởng quy định, tập thể đơn vị nhất trí đề nghị Hiệu trưởng tặng giấy khen cho:………………..người (Có danh sách kèm theo)

Cuộc họp kết thúc vào hồi…. giờ cùng ngày. 100% các thành viên dự họp đã nhất trí thông qua.

THƯ KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 2:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–o0o———–

BIÊN BẢN HỌP BÌNH XÉT THI ĐUA
CUỐI NĂM HỌC 20…..-20……
TỔ KHỐI ……..…

Thời gian: …………………… giờ …, ngày … tháng … năm 20…

Địa điểm: …………………………………………………….………………………………

Thành phần: Tổ khối ………………………………………… (…./.. đồng chí – Vắng …)

Chủ trì: …………………………………………………………….………………………….

Thư kí: ………………………………………………………………………..…………………..

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I/ Đánh giá hoạt động của khối cuối năm học: 20……-20…….

1/ Tư tưởng-chính trị.

– Các thành viên trong tổ có lập trường, tư tưởng vững vàng.

– Tích cực hưởng ứng việc tổ chức kỉ niệm các ngày lễ lớn.

– Tham gia tuyên truyền cho các phong trào thi đua của ngành, của địa phương.

– Tích cực hưởng ứng các cuộc vận động lớn do ngành phát động.

– Tham gia tích cực các hoạt động văn nghệ, thể thao do ngành tổ chức.

– Các thành viên trong tổ có tinh thần học hỏi và tự học cao.

2/ Chuyên môn.

– Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn của ngành; soạn giảng nghiêm túc, đúng chương trình thời khóa biểu. Giáo án bổ sung (GDKNS-SDNLTK) đạt yêu cầu , theo yêu cầu chung của Bộ giáo dục – Đào tạo.

– Làm tốt công tác dự giờ, thăm lớp, góp ý xây dựng phương pháp cho đồng nghiệp.

– Tổ chức thao giảng 3 giờ ( ba đ/c -mỗi đồng chí 1 tiết ), thi giáo viên giỏi mỗi đồng chí 2 giờ đều đạt loại Tốt.

– Hồ sơ đạt loại Tốt 5/5 bộ; hồ sơ soạn bằng máy tính, trình bày sạch đẹp, rõ ràng và khoa học.

– Thường xuyên sử dụng có hiệu quả bộ đồ dùng, thiết bị dạy học do Bộ giáo dục – Đào tạo cấp.

– Nhiều đồng chí có sáng kiến kinh nghiệm hay, thiết thực. Trong năm học 20…-20… tổ có …. sáng kiến xếp loại A và được chọn dự thi cấp Huyện, và năm học 20…-20… cả bốn sáng kiến đều đạt kết quả. Bốn GV dự thi kiến thức sư phạm đạt ba và đã dự giờ hai tiết dạy của ba giáo viên đang chờ kết quả .

– Tổ chức tốt việc rèn chữ viết cho HS, có tham gia thi vòng trường.

– Coi thi và chấm thi nghiêm túc, làm báo cáo kịp thời, chính xác.

3/ Các hoạt động khác:

– Thực hiện tốt quy định về ngày công, giờ công.

– Thực hiện nghiêm túc quy định về đồng phục của nhà trường.

– Tham gia tích cực và có hiệu quả các hoạt động, phong trào văn nghệ, thể thao do ngành tổ chức.

– Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp

– Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục và phổ cập giáo dục.

* Tồn tại: Nề nếp sinh hoạt, thể dục, vệ sinh của một số lớp chưa thật tốt.

II/ Kết quả bình xét thi đua cuối năm:

Dựa vào thang điểm được thông qua trong “Quy chế nội bộ” tại Hội nghị CNVC, kết quả xếp loại thi đua của các thành viên trong tổ như sau:

TTHọ TênXếp LoạiCông Đoàn

Thư kí có thông qua biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc lúc ….…h…….. cùng ngày.

Thư kí
(Ký và ghi rõ họ tên)

………ngày ….tháng…….năm……….

Chủ tọa
(Ký và ghi rõ họ tên)

GDE Error: Requested URL is invalid

Diễn biến cuộc họp xét thi đua cuối năm như thế nào?

Đầu tiên Hiệu trưởng thông qua các tiêu chí thi đua trong kế hoạch thi đua khen thưởng của nhà trường đã Xây dựng từ đầu năm học của cá nhân và nhà trường để toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên đều nắm được. Tiếp theo là Lấy ý kiến phát biểu của các cá nhân bình xét thi đua cho từng cá nhân toàn trường.

Cuối cùng là bước Phát phiếu tín nhiệm cho CB, GV, NV để bình bầu các danh hiệu thi đua cho các cá nhân và tập thể nhà trường và đưa ra kết quả cuối cùng để toàn bộ hội nghị bình xét được công khai rõ ràng.

Và để làm sáng tỏ Biên bản họp xét thi đua cuối năm chúng tôi sẽ tập trung khai thác về Nội dung cuộc họp, trong đó những trọng tâm cần nhắc đến bao gồm:

– Đánh giá về Tư tưởng-chính trị của CNVC trong năm học vừa qua:

+ Các giáo viên phần lớn đều có lập trường, tư tưởng vững vàng.

+ Trong các hoạt động tập thể luôn tích cực hưởng ứng tham gia các việc tổ chức kỉ niệm các ngày lễ lớn, đồng thời hang hái nhiệt huyết tham gia tuyên truyền cho các phong trào thi đua của ngành, của địa phương.

+ Tham gia tích cực các hoạt động văn nghệ, thể thao do ngành tổ chức.

 + Các thành viên trong tổ có tinh thần học hỏi và tự học  cao.

– Về Chuyên môn:

  + Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn của ngành; soạn giảng nghiêm túc, đúng chương trình thời khóa biểu.

+ Làm tốt công tác dự giờ, thăm lớp, góp ý xây dựng phương pháp cho đồng nghiệp.

+ Thường xuyên sử dụng có hiệu quả bộ đồ dùng, thiết bị dạy học do Bộ giáo dục – Đào tạo cấp.

+ Tổ chức tốt việc rèn chữ viết cho Học sinh, có tham gia thi vòng trường.

– Cung cấp danh sách kèm theo của cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt Lao động tiên tiến gồm bao nhiêu đồng chí, trong danh sách cần thể hiện rõ họ tên, xếp loại, đánh giá của công đoàn, tỷ lệ phần tram bỏ phiếu ra sao cần cụ thể.

– Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở sẽ Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường đã đạt được trong năm học, từ đó hội đồng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm cho các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua cấp cơ sở năm học và thu được kết quả thực tế như thế nào thì phải công khai trực tiếp tại cuộc họp bình xét.

Dựa trên căn cứ vào kết quả lấy phiếu tín nhiệm cho các cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Hội đồng thi đua khen thưởng của trường nhất trí đề nghị cấp trên xét duyệt và xếp loại 05 đồng chí có tên trong danh sách kèm theo đạt danh hiệu LĐTT cấp cơ sở và đề nghị công nhận danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở năm học cho 05 đồng chí có tên sau.

Phần tên các đồng chí cũng cần liệt kê rõ và ghi cụ thể từng đồng chí, cuối cùng là phần Hội đồng nhà trường nhất trí đề nghị Hội đồng thi đua cấp trên xét duyệt và công nhận danh hiệu: “Tập thể lao động tiên tiến”.

Chốt lại cuộc họp phải thể hiện thông tin về: Biên bản được thực hiện và đã được đọc lại và thống nhất  thông qua trước toàn thể hội đồng nhà trường và không đồng chí nào có ý kiến gì khác. Vì vậy Cuộc họp kết thúc vào hồi….. phút cùng ngày cần ghi rõ và có chữ ký ghi rõ họ tên của thư ký chủ tọa.

Trên đây là những chia sẻ của Luật Hoàng Phi về Biên bản họp xét thi đua cuối năm. Thông tin bài viết mang lại, Khách hàng có gì chưa hiểu rõ nội dung vui lòng phản hồi lại tổng đài hỗ trợ theo hotline 1900 6557 để được tư vấn kỹ hơn.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp mới nhất 2023

Mẫu Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp được quy định tại tiểu mục 15 Mục II Danh mục ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban...

Mẫu lời dẫn văn nghệ chào mừng ngày 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 là ngày lễ chính thức tại 28 quốc gia với nhiều hoạt động tôn vinh phái đẹp và cũng là ngày nữ giới tại nhiều nước trên thế giới nhận được hoa và quà tặng từ các đấng mày...

Mẫu giấy mời gặp mặt ngày quốc tế phụ nữ 8/3

Ngày 8/3 là ngày Quốc tế Phụ nữ được cả thế giới công nhận. Mẫu giấy mời gặp mặt ngày quốc tế phụ nữ 8/3 như thế...

Mẫu tờ khai gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là một thủ tục hành chính bắt buộc để nhãn hiệu được tiếp tục bảo hộ khi hết thời hạn bảo hộ theo quy định của pháp luật, cụ thể là 10 năm kể từ ngày nộp...

Mẫu 620 chốt sổ bhxh và phiếu giao nhận hồ sơ 620

Mẫu 620 chốt sổ bhxh là mẫu giấy cụ thể và được sử dụng trong việc giao nhận các loại hồ sơ, cụ thể như các loại hồ sơ để xác nhận về quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp đối với trường hợp chưa được trả sổ, rà soát hoặc xác nhận lại quá trình đóng bảo hiểm cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi