Luật Hoàng Phi Tìm hiểu pháp Luật Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế

Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế

Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế là mẫu tờ khai dùng để điền những thông tin dành cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khi đăng ký lần đầu, xin cấp lại hay dùng khi điều chỉnh các thông tin trong quá trình sử dụng.

Để tham gia hay điều chỉnh các thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thì người tham gia phải điền thông tin vào tờ khai và nộp hồ sơ theo quy định của pháp luật. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là nhu cầu cần thiết của người dân, là một trong những chính sách nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho Việt Nam. Vậy nên việc tìm hiểu các thông tin liên quan đến lĩnh vực này là rất lớn đặc biệt là về các chế độ.

Trong bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, những người tham gia không còn xa lạ với mẫu tờ khai TK1 – TS. Và trong bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ hướng dẫn soạn tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế.

Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế là gì?

Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế là mẫu tờ khai dùng để điền những thông tin dành cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khi đăng ký lần đầu, xin cấp lại hay dùng khi điều chỉnh các thông tin trong quá trình sử dụng.

Cách ghi tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế

Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có rất nhiều thông tin, chúng tôi xin hướng dẫn soạn tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế như sau:

– Họ và tên: Ghi đầy đủ họ, tên, chữ đệm bằng chữ in hoa có dấu.

– Ngày tháng năm sinh: Điền chính xác dựa theo chứng minh thư nhân dân, thẻ thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

– Giới tính: Nam hoặc nữ.

– Quốc tịch: Ghi theo chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu, giấy khai sinh.

– Dân tộc: Ghi theo chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu, giấy khai sinh.

– Nơi đăng ký giấy khai sinh: ghi rõ cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh. Nếu không xác định được thì ghi theo nguyên quán hoặc nơi thường trú, tạm trú.

– Địa chỉ nhận hồ sơ: nơi người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế từ cơ quan bảo hiểm, phần này cần ghi rõ địa chỉ theo số nhà, ngõ, đường, xã, huyện, tỉnh.

– Họ tên cha, mẹ, người giám hộ của trẻ dưới 06 tuổi: Gi đầy đủ thông tin họ, tên, chữ đệm của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.

– Mã số bảo hiểm xã hội: ghi số bảo hiểm xã hội do cơ quan bảo hiểm xã hội cấp, nếu không xác định được mã số bảo hiểm xã hội mà có số sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thỉ ghi số sổ bảo hiểm xã hội hoặc số thẻ bảo hiểm y tế.

Trường hợp mã số bảo hiểm xã hội và số sổ bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế không trùng khớp thì sẽ ghi mã số bảo hiểm xã hội và bổ sung số sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào mục số 14.

Ghi thông tin số điện thoại liên hệ, số chứng minh thư nhân dân/ thẻ thẻ căn cước công dân/ hộ chiếu.

– Mã số hộ gia đình: Ghi mã hộ gia đình do cơ quan bảo hiểm xã hội cấp.

– Mức tiền đóng: dùng cho đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và ghi mức thu nhập đăng ký.

– Phương thức đóng: dùng cho người đi lao động ở nước ngoài, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện: 03 tháng, 06 tháng, 12 tháng…

– Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu: ghi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu theo danh sách các cơ sở được cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo.

– Nội dung thay đổi, yêu cầu: ghi rõ thông tin cần thay đổi (ví dụ: họ tên, số chứng minh thư nhân dân, phương thức đóng…).

– Hồ sơ kèm theo: Ghi rõ các giấy tờ nộp kèm khi thực hiện thủ tục.

Mẫu tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế

Mẫu tờ khai TK1 – TS đã có từ lâu, tuy nhiên lại thường xuyên có sự điều chỉnh về mẫu tờ khai này. Hiện nay, mẫu đang được áp là mẫu ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-BHXH ban hành ngày 08/01/2020 và mỗi mẫu cụ thể sẽ áp dụng cho những đối tượng khác nhau. Ví dụ như:

Mẫu TK1-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số: 22/QĐ-BHXH

ngày 08/01/2020 của BHXH Việt Nam)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI

THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
(Áp dụng đối với người tham gia hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH và thay đi thông tin)

I. Đối với người hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH (người tham gia cam kết cung cấp thông tin làm căn cứ để hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH; chỉ kê khai từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [13]).

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): ………………………………………………………………………………………………..

[02]. Ngày, tháng, năm sinh: ……………. / ……………. / ……………. [03]. Giới tính: ……………………………….

[04]. Quốc tịch …………………………………….. [05]. Dân tộc ………………………………………………………………

[06]. Nơi đăng ký giấy khai sinh: [06.1]. Xã (phường, thị trấn): ………………………………………………………

[06.2]. Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh): ……………………………… [06.3]. Tỉnh (Tp): ……………………….

[07]. Địa chỉ nhận kết quả: [07.1]. số nhà, đường phố, thôn xóm: ……………………………………………………

[07.2]. Xã (phường, thị trấn): ………………………………. [07.3] Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh):……….

………………………………………………………………………….. [07.4].Tỉnh (Tp): ………………………………………….

[08]. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: ………………….. [09]. Số điện thoại liên hệ: …………………………

[10]. Họ tên cha/mẹ/người giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi): …………………………………………………….

[11]. Mức tiền đóng: …………………………………… [12]. Phương thức đóng: ………………………………………..

(Chỉ tiêu [11], [12] chỉ áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện)

[13]. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu (không áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện):  ………………………………………………………………………………………………………………………………….

[14]. Trường hợp người tham gia BHYT theo hộ gia đình được giảm trừ mức đóng thì kê khai thêm Phụ lục (Phụ lục kèm theo) và không phải nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, chứng minh thư, thẻ căn cước.

[15]. Lý do hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH (Do cơ quan BHXH ghi):………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Đối với người đã được cấp mã số BHXH thay đổi thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT (người tham gia chỉ kê khai từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [05] dưới đây)

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): …………………………………………………………………………………………………

[02]. Ngày, tháng, năm sinh: ……………. / ………….. / …………… [03]. Mã số BHXH: …………………………..

[04]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: ………………………………………………………………………………………………..

[05]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): ……………………………………………………………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BHXH
(chỉ áp dụng đối với trường hợp hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH của người trên 6 tuổi)

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai
………, ngày ……. tháng ……. năm …….
Người kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phụ lục Thành viên hộ gia đình

Họ và tên chủ hộ: …………………………………………………… Số điện thoại (nếu có): ……………..………

Địa chỉ: Thôn (bản, tổ dân phố)………………………..Xã (phường, thị trấn):………………….……………………

Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh):……………….Tỉnh (Tp): …………………………………………..……….

Stt Họ và tên Mã số BHXH Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Nơi cấp giấy khai sinh Mối quan hệ với chủ hộ Số CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu Ghi chú
A B 1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
4

– Trường hợp chưa có mã số BHXH thì kê khai các chỉ tiêu tại phần I của Tờ khai tham gia và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

– Người tham gia kê khai đầy đủ, chính xác các thành viên hộ gia đình, không phải xuất trình sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chứng minh tình trạng tham gia.

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai

………., ngày ……. tháng ……. năm ………..

Người kê khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Để được hướng dẫn soạn tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế một cách cụ thể, Quý vị cũng có thể liên hệ số 1900 6557, trân trọng!

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

Lưu ý: Nội dung tư vấn nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo

Để được Tư vấn trực tiếp, Quý khách vui lòng Gọi: 1900.6557

——————*****——————

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557“Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

 

 

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Nghỉ trên 14 ngày có phải đóng BHYT không?

Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng...

Thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế bị mất như thế nào?

Em bị mất thẻ bảo hiểm, vậy em có được cấp lại thẻ không? trình tự cấp lại như thế nào? Mong Luật sư tư vấn giúp, em cảm...

Mức hưởng bảo hiểm y tế năm 2022 như thế nào?

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN MỨC HƯỞNG BẢO HIỂM Y TẾ 19006557 tư vấn về mức hưởng bảo hiểm y tế để khách hàng tham khảo. Trong trường hợp cần tư vấn về các vấn đề liên quan, khách hàng vui lòng liên hệ với TỔNG ĐÀI TƯ VẤN 1900 6557 để được tư vấn cụ thể, chi tiết, chính...

Tổng đài 1900 6557 tư vấn bảo hiểm y tế theo quy định mới nhất năm 2022

Hiện nay, bảo hiểm y tế là vấn đề lớn được rất nhiều người dân quan tâm. Tuy nhiên, chính sách bảo hiểm liên tục thay đổi dẫn đến những khó khăn cho người dân tiếp cận chính sách, quy định mới. Với mục đích giải đáp thắc mắc liên quan đến chính sách bảo hiểm y tế, Luật Hoàng Phi đã cung cấp dịch vụ tư vấn giải đáp thắc mắc qua Tổng đài tư vấn bảo hiểm y tế 1900...

Mức hưởng bảo hiểm y tế trái tuyến năm 2022

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN BẢO HIỂM TRÁI TUYẾN 19006557 tư vấn về Mức đóng bảo hiểm y tế trái tuyến để khách hàng tham khảo. Trong trường hợp cần tư vấn về các vấn đề liên quan đến bảo hiểm trái tuyến, khách hàng vui lòng liên hệ với TỔNG ĐÀI TƯ VẤN 1900 6557 để được tư...

Không có giấy chuyển viện có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước: Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người được người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ủy quyền ký giấy chuyển...

Khám ngoại trú trái tuyến có được hưởng BHYT?

Khám bệnh là việc hỏi bệnh, khai thác tiền sử bệnh, thăm khám thực thể, khi cần thiết thì chỉ định làm xét nghiệm cận lâm sàng, thăm dò chức năng để chẩn đoán và chỉ định phương pháp điều trị phù hợp đã được công...

Khám bệnh vượt tuyến có được tính bảo hiểm không?

Dựa vào các quy định của pháp luật thì khám bệnh vượt tuyến vẫn có thể được tính bảo hiểm, tức là vẫn có thể được quỹ bảo hiểm chi trả, tuy nhiên mức chi trả còn tùy thuộc vào những trường hợp cụ...

Mức hưởng bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi

Trường hợp cấp cứu, người tham gia bảo hiểm y tế được đến khám, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám, chữa bệnh nào. Khi hết giai đoạn cấp cứu, người bệnh được cơ sở khám, chữa bệnh làm thủ tục chuyển đến khoa, phòng điều trị khác tại cùng cơ sở để tiếp tục theo dõi, điều trị hoặc chuyển tuyến đến cơ sở khám, chữa bệnh khác thì được xác định là khám, chữa bệnh...

Khám bệnh trái tuyến có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Bảo hiểm y tế sẽ hỗ trợ người tham gia toàn bộ hoặc phần nào đó chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật và phụ thuộc vào nhiều yếu tố như đi đúng tuyến hay trái tuyến, những dịch vụ y tế, vật tư kỹ...

Tổng đài Tư vấn bảo hiểm y tế mới nhất 2022

Tổng đài tư vấn bảo hiểm y tế 1900 6557 sẽ giúp bạn nắm vững quyền lợi, trách nhiệm, điều kiện, các mức hưởng bảo hiểm y tế, nơi đăng ký, thủ tục... Từ đó có được thông tin kiến thức cần thiết về bảo hiểm y...

Tư vấn thủ tục cấp đổi, cấp lại Thẻ bảo hiểm y tế năm 2022

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ 1900 6557 cập nhật và tư vấn các quy định mới nhất về thủ tục cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế để Quý khách tham khảo và sử...

Thủ tục thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu năm 2022

Người tham gia bảo hiểm y tế được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi...

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là gì?

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là các cơ sở khám, chữa bệnh đã lựa chọn và đăng ký để ghi vào phần cơ sở khám chữa bệnh ban đầu trên thẻ bảo hiểm y tế, là nơi người tham gia bảo hiểm y tế sẽ đến khám và được xác định là nơi chuẩn đoán bệnh đầu tiên....

Thời điểm đủ 5 năm liên tục là gì?

Thời điểm đủ 5 năm liên tục là thời gian mà nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đầy đủ để được hưởng các quyền ưu tiên tương ứng, tuy nhiên, thời gian này không phải là thời hạn có giá trị sử dụng của bảo hiểm y tế như nhiều người vẫn...

Xem thêm

Hotline: 1900.6557