Trang chủ tư tưởng hồ chí minh

tư tưởng hồ chí minh

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục

Thứ ba, 24/05/2022

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục bắt nguồn từ những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Đó là truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo,…đã tồn tại ngàn đời nay trong đời sống nhân dân ta....

Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ hai, 14/08/2023

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa

Thứ năm, 25/05/2023

Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, trước sự uy hiếp của thực dân đế quốc và bọn phản động tay sai, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng Đảng đề ra nhiều biện pháp thiết thực, cụ thể để giữ vững chính quyền nhân dân chuẩn bị cho kháng chiến lâu...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi