thế nào là cướp giật tài sản

thế nào là cướp giật tài sản