Luật Hoàng Phi Đối tượng được bảo hộ của thiết kế bố trí mạch tích hợp là

Đối tượng được bảo hộ của thiết kế bố trí mạch tích hợp là

Liên hệ với Luật Hoàng Phi