Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền phần mềm mới nhất 2023
  • Thứ tư, 10/05/2023 |
  • Biểu Mẫu |
  • 2543 Lượt xem

Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền phần mềm mới nhất 2023

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý bạn đọc một số nội dung liên quan nhằm hoàn thành vấn đề: Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền phần mềm.

Đăng ký bản quyền tác giả là một trong những thủ tục quan trọng và đòi hỏi sự hiểu biết nhất định đối với pháp luật Sở hữu trí tuệ. Do đó, quá trình chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục rất nhiều chủ sở hữu hay tác giả lựa chọn một tổ chức, đơn vị, cá nhân chuyên nghiệp thực hiện thủ tục.

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý bạn đọc một số nội dung liên quan nhằm hoàn thành vấn đề: Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền phần mềm.

Bản quyền phần mềm là gì?

– Phần mềm hay phần mềm máy tính, còn được gọi là nhu liệu là tập hợp dữ liệu hoặc các câu lệnh hướng dẫn máy tính cho máy tính biết cách làm việc. Điều này trái ngược với phần cứng vật lý, từ đó hệ thống được xây dựng và thực sự thực hiện công việc.

– Phần mềm bản quyền là phần mềm được cấp phép sử dụng một cách hợp pháp, người mua phần mềm bản quyền sẽ được toàn quyền sử dụng mà không lo vi phạm hay hạn chế tính năng của phần mềm.

– Hình thức đăng ký phần mềm bản quyền phổ biến hiện nay:

+ Trả phí theo tháng:

Phần mềm trả phí theo tháng còn được gọi là phần mềm Saas, quý bạn đọc sẽ trả phí cho nhà cung cấp phần mềm theo định kỳ mỗi tháng hoặc theo năm để tiếp tục sử dụng phần mềm.

+ Trả phí một lần:

Phần mềm chỉ mua một lần và được cấp quyền sở hữu vĩnh viễn. Thông dụng nhất là hệ điều hành Windows 10, một số game có bản quyền, …

Ai có quyền đăng ký bản quyền phần mềm?

Theo quy định tại Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ thì tác giả, chủ sở hữu của phần mềm có quyền đăng ký bản quyền phần mềm. Theo đó, tác giả chủ sở hữu phần mềm có thể đăng ký bản quyền phần mềm tại Việt Nam bao gồm: cá nhân, tổ chức là người Việt Nam; các nhân, tổ chức là người nước ngoài.

Tuy nhiên, đối với cá nhân, tổ chức là tác giả, chủ sở hữu phần mềm là người nước ngoài khi đăng ký bản quyền phần mềm tại Việt Nam phải thực hiện thủ tục thông qua Tổ chức Đại diện bản quyền tác giả tại Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký bản quyền phần mềm

– Đối với trường hợp tác giả hay chủ sở hữu thực hiện theo quyết định của Doanh nghiệp, thì giấy tờ cần chuẩn bị bao gồm:

+ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của tác giả (02 bản sao y công chứng).

+ Giấy phép kinh doanh (số lượng 02 bản sao y chứng thực).

+ Bản hướng dẫn sử dụng máy tính (bao gồm 02 bộ đĩa ghi code phần mềm).

+ Bộ cài đặt phần mềm máy tính thể hiện qua 02 đĩa CD.

+ Tờ khai đăng ký quyền tác giả.

+ Bản chuyển giao quyền tác giả.

– Đối với trường hợp tác giả hay chủ sở hữu thuê dịch vụ của một tổ chức, các nhân khác thay mình thực hiện thủ tục thì hồ sơ vẫn sẽ bao gồm các giấy tờ nêu trên. Bên cạnh đó, bạn cần phải chuẩn bị thêm:

+ Hợp đồng thuê thiết kế (02 bản).

+ Các thông tin cá nhân về tác giả/đồng tác giả thiết kế.

Các bước đăng ký bản quyền phần mềm

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký bản quyền phần mềm hoàn thiện

– Tờ khai đăng ký bản quyền phần mềm;

– 02 bản in code phần mềm có đánh số trang và dấu giáp lai hoặc chữ ký của chủ sở hữu đăng ký;

– 02 bản đĩa CD chứa nội dung phần mềm (bao gồm Code, bản in trang chủ giao diện và chuyên mục phần mềm);

– Giấy uỷ quyền hoặc hợp đồng ủy quyền nếu như ủy quyền cho tổ chức khác thay mặt mình đi đăng ký;

– Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

– Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả (nếu có);

– Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung (nếu có).

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Cục bản quyền tác giả

Bước 3: Sau 15 – 20 ngày nhận kết quả là Giấy chứng nhận bản quyền tác giả đối với phần mềm.

Giấy chứng nhận đăng ký quyền phần mềm có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Thời hạn bảo hộ bản quyền phần mềm là bao lâu?

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, thời hạn bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, cụ thể:

– Quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm và quyền tài sản có thời hạn bảo hội, cụ thể:

Giấy chứng nhận quyền tác giả đối với phần mềm có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết, đối với trường hợp phần mềm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ 50 sau năm đồng tác giả cuối cùng chết.

– Quyền nhân thân của tác giả bao gồm:

+ Quyền đặt tên cho tác phẩm.

+ Quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm, được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng.

+ Quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sử chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả được bảo hộ vô thời hạn.

Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền phần mềm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

 

Kính gửi: Cục bản quyền tác giả.

1. Người nộp đơn tờ khai đăng ký:

Tên tổ chức nộp đơn: Công ty ……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ………………………………………………………

Cấp ngày: ngày … tháng … năm … tại Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội. Đăng ký thay đổi lần … ngày …./…./……

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………….. Fax: ………………………………………….

Nộp đơn đăng ký quyền tác giả cho: Ông/bà ………………………………………………….

 

2. Tác phẩm đăng ký:

Tên tác phẩm: …………………………………………………………………………………………….

Loại hình: ………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

Hình thức công bố: ……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung chính của tác phẩm: Tác phẩm là một chương trình phần mềm máy tính dùng cho …………………………………………………………………………………………………….

(Nội dung chi tiết tác phẩm xin xem trong bản mô tả gửi kèm đơn này).

Tác phẩm có ………….. (ghi chữ) tác giả.

 

3. Tác giả:

Họ và tên tác giả: Ông/bà …………………………………… Giới tính: ………………………..

Bút danh: ……………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………………….

Số chứng minh nhân dân: ……………………………………………………………………………..

Do …………………………………………. cấp ngày …………./…………../…………………………

Quốc tịch: …………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………..

 

4. Chủ sở hữu quyền tác giả:

Tên tổ chức: ……………………………………………………………………………………………….

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ………………………………………………………

Cấp ngày: …………………………………………. tại Sở Kế hoạch đầu tiw Thành phố ….

………………… Đăng ký thay đổi lần …….. ngày… tháng … năm ….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………….. Fax: ……………………………………….

Cơ sở phát sinh quyền sở hữu tác phẩm: Công ty giao nhiệm vụ cho tác giả sáng tác tác phẩm, tác giả hưởng lương và các lợi nhận khác theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động với công ty.

Tôi cam đoan những lời khai và tài liệu trên là đúng. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

………….,ngày … tháng … năm …..

Nơi nhận:                                                                     NGƯỜI NỘP ĐƠN

– NT;                                                                                       Giám đốc

– Lưu VP -IP

Tải (Download) Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền phần mềm

Hướng dẫn soạn tờ khai đăng ký bản quyền phần mềm

– Ghi rõ thông tin tổ chức nộp tờ đơn đăng ký: tên tổ chức, số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngày cấp, địa chỉ trụ sở của tổ chức…

– Ghi rõ họ và tên người nhận đơn đơn đăng ký quyền tác giả

– Nêu rõ tên tác phẩm, loại hình tác phẩm, thời gian công bố, nơi công cố, hình thức công bố tác phẩm, mô tả nội dung chính của tác phẩm

– Ghi rõ thông tin tác giả, thông tin chủ sở hữu quyền tác giả

Như vậy, Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền phần mềm đã được Luật Hoàng Phi phân tích chi tiết trong bài viết. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã phân tích những nội dung liên quan đến đăng ký bản quyền phần mềm. Chúng tôi mong rằng những nội dung trong bài viết sẽ giúp ích đối với quý bạn đọc.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (11 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu Đơn xin học thêm buổi chiều

Đơn xin học thêm buổi chiều là mẫu đơn do các em học sinh hoặc phụ huynh tự viết gửi đến Ban giám hiệu nhà trường nhằm mục đích xin mở lớp học thêm vào buổi chiều ngoài giờ học chính để ôn tập, bồi dưỡng kiến thức cho các...

Mẫu giấy xác nhận đang là sinh viên

Giấy xác nhận đang là sinh viên là văn bản do sinh viên gửi tới các phòng công tác sinh viên hoặc phòng có trách nhiệm tiếp nhận đơn của sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng hoặc các cơ sở giáo dục khác với mục đích là để xin xác nhận đang học tập tại trường trong một số trường hợp nhất...

Mẫu đơn xin gia hạn nộp học phí

Trong trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt sinh viên/học viên có đơn xin nộp muộn học phí, đơn vị quản lý trực tiếp sinh viên có ý kiến đồng ý và Hiệu trưởng/Giám đốc Cơ sở phê duyệt cho sinh viên/học viên nộp muộn học phí, sinh viên/học viên được miễn xử lý theo chế tài được quy...

mau-don-xin-hoc-bu-moi-nhat

Mẫu đơn xin học bù mới nhất

Mẫu đơn xin học bù mới nhất sẽ giúp học sinh, sinh viên học lại buổi học đã nghỉ, bổ sung lại những kiến thức còn...

Mẫu lời chúc mừng năm học mới cho học sinh, sinh viên 2023

Ngày tựu trường luôn là những kỉ niệm quan trọng, vui vẻ và đáng nhớ trong đời học sinh, sinh viên dưới đây sẽ là một số Mẫu lời chúc mừng năm học mới cho học sinh, sinh viên để quý độc giả tham...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi