Trang chủ Biểu Mẫu Mẫu Quyết định bổ nhiệm 2024 cho mọi chức vụ
  • Thứ năm, 28/12/2023 |
  • Biểu Mẫu |
  • 26099 Lượt xem

Mẫu Quyết định bổ nhiệm 2024 cho mọi chức vụ

Có thể hiểu việc bổ nhiệm chính là giao cho một người giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước hoặc trong các cơ quan doanh nghiệp bằng quyết định về việc bổ nhiệm.

Quyết định bổ nhiệm là một việc làm có tính chất quyền lực của người giữ chức vụ quyền hạn để góp phần kiện toàn bộ máy nhà nước cũng như các công ty, doanh nghiệp để đảm bảo cho các đơn bị đó hoạt động một cách có hiệu quả nhất trên thực tế.

Quyết định bổ nhiệm là gì?

Quyết định bổ nhiệm là văn bản trong đó ghi nhận việc bổ nhiệm chức vụ của giám đốc công ty, doanh nghiệp hoặc một chức danh trong cơ quan nhà nước đối với những cá nhân đạt thành tích, nhiệm vụ cao trong công việc để giữ một chức vụ khác cao hơn.

Thông thường việc bổ nhiệm sẽ được thực hiện bởi những người có thẩm quyền và căn cứ vào nhiệm vụ, vào quyền hạn được giao, nhu cầu công tác và khả năng của người được bổ nhiệm thì người đó sẽ ra quyết định bổ nhiệm.

Việc bổ nhiệm thường được tiến hành ở nhiều cơ quan đơn vị không chỉ trong các cơ quan nhà nước mà còn trong các doanh nghiệp.

Đối với một số đơn vị trong cơ quan nhà nước như công chức, viên chức, cán bộ  thì những cá nhân khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định như trình độ chuyên môn, nghiệp vụ,…thì cá nhân hoặc cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ vào nội dung và nhiệm vụ công việc sẽ tiến hành bổ nhiệm người đó giữ một chức vụ nào đó bằng quyết định bổ nhiệm.

Cụ thể như đối với những người được bổ nhiệm viên chức quản lý thì phải căn cứ vào nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập và đáp ứng các tiêu chuẩn như đạt tiêu chuẩn của chức vụ quản lý theo quy định của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; có đầy đủ hồ sơ cá nhân theo quy định; có bản kê khai tài sản theo quy định, trong độ tuổi được bổ nhiệm theo quy định, có đủ sức khỏe để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao,…

Ngoài ra việc bổ nhiệm cũng được tiến hành trong các công ty, doanh nghiệp đối với các chức danh như là bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc,…đối với những cá nhân đạt được thành tích cao trong công việc, luôn hoàn thành tốt những công việc và nhiệm vụ được giao và đáp ứng được đầy đủ các điều kiện của chức danh được bổ nhiệm.

Từ đó có thể thấy rằng việc bổ nhiệm không chỉ được thực hiện ở trong các cơ quan nhà nước mà còn được thực hiện ở các công ty, doanh nghiệp,…

Trường hợp nào cần đến Quyết định bổ nhiệm?

Đối với các doanh nghiệp, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, trong quá trình hoạt động của một doanh nghiệp, có rất nhiều trường hợp cần đến quyết định bổ nhiệm như:

– Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 2 thành viên trở lên, Hội đồng quản trị công ty cổ phần bổ nhiệm Giám đốc/Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác theo Điều lệ công ty;

– Giám đốc/Tổng Giám đốc công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần bổ nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc quyền của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị;

– Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên bổ nhiệm Chủ tịch công ty, kiểm soát viên;

– Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên bổ nhiệm người quản lý, Kiểm soát viên của công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty,

– Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty Nhà nước bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;…

Nội dung cơ bản của quyết định bổ nhiệm

Tùy thuộc vào các chức danh được bổ nhiệm cũng như cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thực hiện việc bổ nhiệm thì nội dung của quyết định bổ nhiệm sẽ khác nhau. Tuy nhiên sẽ cần có những nội dung cơ bản như sau:

– Quốc hiệu tiêu ngữ là một phần không thể thiếu trong tất cả các văn bản hành chính; tên cơ quan, đơn vị ra quyết định bổ nhiệm

– Tên của mẫu quyết định bổ nhiệm được trình bày bằng chữ in hoa có dấu và căn giữa hai bên lề của văn bản và cần ghi rõ là bổ nhiệm công chức, cán bộ,…

– Căn cứ để ra quyết định bổ nhiệm, cần ghi rõ các căn cứ để ra quyết định này ví dụ như căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, căn cứ theo quy định của luật,…trong đó nêu chính xác cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền bổ nhiệm;

– Ghi rõ họ và tên và nêu chức danh của người được bổ nhiệm theo quyết định;

– Trách nhiệm thi hành của người nhận quyết định và của các cơ quan, đơn vị có liên quan; cuối dùng thì người có thẩm quyền sẽ ký tên vào quyết định đó và gửi có cá nhân cũng như là các đơn vị có liên quan để phối hợp thực hiện.

Khi soạn thảo quyết định này cần đáp ứng được các yêu cầu về mặt thể thức của văn bản theo quy định của pháp luật cũng như kỹ thuật trình bày đảm bảo được các tiêu chí về khổ giấy, định lề trang văn bản, kiểu trình bày, phông chữ,..

Ngoài ra quyết định phải gồm có ba phần cơ bản đó là phần mở đầu, nội dung và phần kết thúc với đầy đủ các yếu tố là quốc hiệu tiêu ngữ, tên của cơ quan tổ chức ban hành, số và ký hiệu của văn bản, địa danh, ngày tháng năm ban hành văn bản.

Như vậy khi soạn thảo và ban hành quyết định này thì không chỉ cần đáp ứng được yêu cầu về mặt hình thức mà còn cần phải đáp ứng được yêu cầu về mặt nội dung phụ thuộc vào nội dung của quyết định đó là gì.

Quyết định bổ nhiệm là một văn bản có tính bắt buộc phải thực hiện, tùy theo tính chất và nội dung văn bản sẽ phản ánh và thể hiện mức độ khác nhau, đảm bảo cơ sở pháp lý để cá nhân, cơ quan có thẩm quyền truyền đạt ý chí của mình tới chủ thể cần thực thi quyết định đó.

Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức

Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức thường được lập ra để quyết định về việc bổ nhiệm một cán bộ công chức giữ một chức vụ nào đó khi đáp ứng được đầy đủ các điều kiện theo quy định trong mẫu này cần phải ghi rõ về họ và tên của người được bổ nhiệm, thời gian bắt đầu nhận công việc chính thức và các đơn vị, cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện quyết định đó.

ỦY BAN NHÂN DÂN TP HÀ NỘICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-
      Số: 10/QĐ- BN                           Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

– Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 06 năm 2015;

– Căn cứ Nghị định số 138/2020 Nghị định của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Tuấn giữ chức vụ Hiệu trưởng trường THCS Đội Cấn, thời hạn giữ chức vụ là  05 năm kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2022.
Ông Nguyễn Đức Tuấn được hưởng phụ cấp chức vụ với hệ số 1,5.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh văn phòng ủy ban nhân dân, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán và ông Nguyễn Đức Tuấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Thưởng trực quận ủy;

– UBND quận;

– Lưu VP;

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Hưng

Tải (Download) mẫu Quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

Một cá nhân muốn được bổ nhiệm vào vị trí trưởng phòng thì cần phải có trình độ chuyên môn, kiến thức, nghiệp vụ yếu tố này là yêu cầu rất cần thiết nhất để có thể bổ nhiệm trưởng phòng

Ngoài ra cá nhân đó còn cần phải có năng lực tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao.

Có khả năng đảm nhận vị trí trưởng phòng và kinh nghiệm trong công tác quản lý, tổ chức, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ tốt cho công tác.

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG GIA

Số: 12/2022/QĐ – GĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____*****_____

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC


CÔNG TY  CỔ PHẦN HOÀNG GIA

(Về việc bổ nhiệm trưởng phòng)

————————–

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp

– Căn cứ quyền hạn của Giám đốc công ty ghi nhận trong Điều lệ Công ty;

– Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty;

– Xét trình độ khả năng của Ông Trương Ngọc Hùng.;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Trương Ngọc Hùng, mang CMND số 987654788912 do công an Hà Nội cấp ngày13/10/2008 giữ chức vụ Trưởng phòng nhân sự, phụ trách hoạt động: nhân sự của công ty.

Điều 2: Ông Trương Ngọc Hùng có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Các Phòng, ban và Ông Trương Ngọc Hùng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Phòng TCHC;

-Lưu VP.

T/M CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG GIA

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Việt Hoàng

Tải (Download) mẫu Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp trường hợp mà giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người mà doanh nghiệp đi thuê thì chủ tịch hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên sẽ là người ra quyết định bổ nhiệm vị trí này để điều hành hoạt động của doanh nghiệp.

CÔNG TY TNHH AN BÌNH
—————–
Số: 15 – QĐ/CTY
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

Hà Nội, ngày 9 tháng 10  năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Giám đốc công ty
__________________

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH AN BÌNH

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

– Căn cứ Điều lệ Công ty

– Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty

– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà NGUYỄN NGỌC ANH

CMND số 378769005678

Nơi cấp: Công  An Hà Nội, Ngày cấp: 10/9/2010

Địa chỉ thường trú: số 8, ngõ 890, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

Giữ chức vụ Giám đốc công ty, phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều 2: Ông/Bà NGUYỄN NGỌC ANH có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như như trên;
– Lưu VP

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Việt Hoàng

Tải (Download) mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng được sử dụng khi doanh nghiệp muốn bổ nhiệm một người có đầy đủ yếu tố về kiến thức, trình độ đáp ứng được yêu cầu công việc kế toán trong doanh nghiệp hoặc công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA ANCÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 5/2022/QĐ-…Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……..o0o……..

Hà Nội, ngày 12 tháng 9  năm 2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA AN
V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm

Ông/Bà: TRẦN TUẤN HUY Giới tính: Nam

Sinh ngày: 12/01/1991 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/Hộ chiếu: 678954256568

Nơi cấp: Công an Hà Nội Ngày cấp:01/02/2005

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thị Trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Chỗ ở hiện tại: 245, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hòa An

Điều 2: Ông (bà) TRẦN TUẤN HUY có các nghĩa vụ:

Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

Tuân thủ Luật pháp và tuân thủ quy chế quản lý tài chính của Công ty;

Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

Ký duyệt các chứng từ, báo cáo và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

– Ông (bà) TRẦN TUẤN HUY được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Điều 3: Ông (bà) TRẦN TUẤN HUY và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như điều 3
– Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Nam

Tải (Download) mẫu Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng

Mẫu quyết định bổ nhiệm tổ trưởng sản xuất

Quyết định này được sử dụng khi công ty bổ nhiệm một cá nhân có đầy đủ các điều kiện theo quy định để giữ vai trò là tổ trưởng tổ sản xuất của công ty.

CÔNG TY  CỔ PHẦN AN HÒACỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-
Số: 01/2022 /QĐ-

Hà Nội, ngày 5 tháng 6  năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Tổ trưởng tổ sản xuất

CÔNG TY

– Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;

– Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty ;

– Xét năng lực và phẩm chất của Ông NGUYỄN CÔNG MINH

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông  NGUYỄN CÔNG MINH  Làm Tổ trưởng tổ sản xuất Công ty  cổ phần An Hòa kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.

Điều 2: Kể từ ngày được bổ nhiệm, Ông NGUYỄN CÔNG MINH có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm và báo cáo trước Trưởng Phòng, Giám đốc Công ty và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, quy chế của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Ông NGUYỄN CÔNG MINH và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Như điều 3 (để thực hiện)

– Lưu HCNS

GĐ CÔNG TY

Nguyễn Thanh Tùng

Tải (Download) mẫu Quyết định bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ Sản xuất

Mong rằng qua bài viết trên độc giả có thể nắm được những quyết định bổ nhiệm là gì, những nội dung cơ bản cần có trong quyết định mà một số mẫu thường được sử dụng phổ biến.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH là gì? Quý độc giả hãy cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Mẫu văn bản cho phép sử dụng nhãn hiệu

Hàng hoá giả mạo nhãn hiệu là hàng hoá, bao bì của hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty hợp danh

Tại thời điểm cá nhân, tổ chức góp đủ phần vốn góp sẽ được cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp tương ứng với giá trị phần vốn đã...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn hợp tác xã

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải thông báo với cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty cổ phần

Việc góp vốn vào công ty cổ phần sẽ được lữu giữ và giám sát bởi sổ đăng ký cổ đông quy định tại Điều 122 Luật Doanh nghiệp...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi