Trang chủ » Giấy phép » Dịch vụ giấy phép » Giấy phép quảng cáo phòng khám chữa bệnh

Giấy phép quảng cáo phòng khám chữa bệnh

(Cập nhật: 26/10/2018 | 9:26)

Dịch vụ khám chữa bệnh là dịch vụ bắt buộc phải xin giấy phép quảng cáo trước khi thực hiện nội dung quảng cáo, Luật Hoàng Phi cung cấp dịch vụ xin Giấy phép quảng cáo cho phòng khám chữa bệnh.

 

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO PHÒNG KHÁM CHỮA BỆNH

1.  Trình tự thực hiện xin Giấy phép quảng cáo phòng khám

Bước 1:  Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi hồ sơ đăng ký quảng cáo trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh về Sở Y tế.

Bước 2:  Sở Y tế tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đề nghị.

Bước 3:  Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Y tế sẽ xem xét thẩm định hồ sơ.

–  Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho cơ sở xin cấp giấy phép hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian giải quyết thủ tục sẽ tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung.

–  Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, Sở Y tế cấp giấy tiếp nhận nội dung quảng cáo trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh cho cơ sở.

–  Trường hợp không cấp, Sở Y tế phải có văn bản trả lời và nêu lý do.

Bước 4:

–  Trả văn bản tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo cho cơ sở.

–  Đơn vị, cá nhân đăng ký quảng cáo được quyền quảng cáo theo đúng nội dung đã đăng ký sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ nếu cơ quan tiếp nhận hồ sơ không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Giấy phép quảng cáo phòng khám chữa bệnh

TƯ VẤN XIN GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH GỌI 19006557

2.  Hồ sơ cho việc xin Giấy phép quảng cáo phòng khám chữa bệnh

–  Văn bản đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo;

–  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

–  Nội dung đề nghị xác nhận quảng cáo:

+  Nếu quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có 01 bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa hình, đĩa âm thanh, file mềm kèm theo 03 bản kịch bản dự kiến quảng cáo, trong đó miêu tả rõ nội dung, phương tiện dự kiến quảng cáo, phần hình ảnh (đối với báo hình), phần lời, phần nhạc;

+  Nếu quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo không phải báo nói, báo hình thì phải có 03 bản ma-két nội dung dự kiến quảng cáo in mầu kèm theo file mềm ghi nội dung dự kiến quảng cáo;

+  Đối với quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh: báo cáo viên phải có bằng cấp chuyên môn về y phù hợp. Đối với quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm: báo cáo viên phải có bằng cấp chuyên môn về y dược hoặc lĩnh vực liên quan từ đại học trở lên).

–  Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được quảng cáo do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp và danh mục kỹ thuật chuyên môn đã được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.

–  Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được quảng cáo trong trường hợp pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề.

 

Nội dung quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh phải bao gồm nội dung sau:

–  Nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phải phù hợp với Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

–  Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phải có các nội dung sau đây:

+ Tên, địa chỉ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi được cấp phép hoạt động;

+ Phạm vi hoạt động chuyên môn kỹ thuật chính ghi trong Giấy phép hoạt động hoặc Chứng chỉ hành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền về y tế cấp phép