Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Công an phường có được kiểm tra phòng cháy chữa cháy không?
  • Thứ sáu, 22/12/2023 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 161 Lượt xem

Công an phường có được kiểm tra phòng cháy chữa cháy không?

Công an xã trong khi kiểm tra về an ninh, trật tự trên địa bàn mình quản lý được kết hợp kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy hộ gia đình kinh doanh trong phạm vi được phân công theo quy định pháp luật.

Công an phường có được kiểm tra phòng cháy chữa cháy không?

Căn cứ Điều 6 Thông tư số 141/2020/TT-BCA, công an xã, phường có những nhiệm vụ như sau: 

– Thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản và công tác hồ sơ, thống kê nghiệp vụ phục vụ quản lý về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

– Tham mưu lãnh đạo trực tiếp tổ chức công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản phục vụ quản lý về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại địa bàn, cơ sở được phân công quản lý. 

– Thực hiện kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo trình tự, thủ tục quy định. 

– Tiến hành theo dõi, đôn đốc việc khắc phục nguy cơ mất an toàn, vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

– Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

– Hướng dẫn xây dựng, thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ sở. 

– Khi xảy ra cháy tại địa bàn, cơ sở được phân công quản lý phải có trách nhiệm nắm bắt tình hình, phối hợp hỗ trợ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

– Tham gia điều tra, giải quyết vụ cháy, nổ theo quy định của pháp luật. 

– Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công. 

– Xử lý vi phạm hành chính về phòng cháy và chữa cháy, tạm đình chỉ, tham mưu đình chỉ hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình, cá nhân không bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

– Có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình và điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình theo luật định. 

– Tiến hành kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn về cứu nạn, cứu hộ. 

– Có thể kết hợp cũng với kiểm tra an ninh, trật tự đồng thời với việc kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

Như vậy, Theo quy định trên thì Công an xã, phường trong khi kiểm tra về an ninh, trật tự trên địa bàn mình quản lý được kết hợp kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy hộ gia đình kinh doanh trong phạm vi được phân công theo quy định pháp luật.

Công an phường kiểm tra phòng cháy chữa cháy có cần bằng cấp về phòng cháy chữa cháy không?

Có. Tại Điều 4 Thông tư số 141/2020/TT-BCA có quy định về tiêu chuẩn đối với công an phường kiểm tra phòng cháy chữa cháy như sau: 

– Về trình độ: 

+ Đảm có trình độ từ trung cấp trở lên ngành phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

+ Trình độ trung cấp trở lên khác trong nhóm ngành an ninh và trật tự xã hội Hoặc trình độ trung cấp trở lên trong nhóm ngành kỹ thuật và đã qua bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ Công an nhân dân. 

– Về nghiệp vụ:

+ Đảm bảo phải được tập huấn nghiệp vụ kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Như vậy, căn cứ quy định trên có thể thấy công an cấp xã, phường được bố trí thực hiện nhiệm vụ kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải có trình độ trung cấp trở lên thuộc các ngành quy định ở trên và phải được tập huấn nghiệp vụ kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Nội dung kiểm tra phòng cháy chữa cháy của cơ sở là gì?

Như đã thông tin ở trên, Công an cấp xã được quyền kiểm tra công tác về phòng cháy, chữa cháy đối với người đứng đầu cơ sở, cơ sở với các nội dung pháp luật đã quy định. Theo đó, Nội dung kiểm tra gồm phương án phòng cháy, chữa cháy, lực lượng phòng cháy và chữa cháy, biển báo, hệ thống điện, chống sét, hệ thống giao thông,…

Đồng thời, các nội dung kiểm tra có sự phân biệt giữa các cơ sở là:

– Cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP: Cơ sở do cơ quan công an quản lý;

– Cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP: Cơ sở do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý;

Chi tiết các nội dung kiểm tra như sau:

Cơ sở

    Nội dung kiểm tra

Cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục III (cơ quan công an quản lý)

– Nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ/hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn;

– Phương án chữa cháy tại cơ sở;

– Lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở/chuyên ngành tương ứng loại hình cơ sở;

– Hệ thống điện, chống sét/chống tĩnh điện, sinh lửa, sinh nhiệt, việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt;

– Hệ thống giao thông/cấp nước/thông tin liên lạch phục vụ chữa cháy;

– Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về phòng cháy chữa cháy và truyền tin báo sự cố;

– Hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy hoặc ngăn khói, thoát nạn;

– Phương tiện phòng cháy chữa cháy khác, phương tiện để cứu người;

– Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản thẩm duyệt thiết kế (nếu có);

– Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (nếu công trình, dự án thuộc danh mục quy định tại Phụ lục V của Nghị định 136/2020/NĐ-CP);

Cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV (Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý)

– Nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ/hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn;

– Phương án chữa cháy;

– Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản thẩm duyệt thiết kế (nếu có) và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (nếu là cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục V);

– Hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy/ngăn cháy/ngăn khói/thoát nạn, phương tiện phòng cháy chữa cháy khác, phương tiện cứu người;

– Quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy, người làm nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy;

Quy định về kiểm tra định kỳ phòng cháy, chữa cháy

Khi thực hiện công tác kiểm tra định kỳ phòng cháy, chữa cháy cần phải thực hiện theo đúng quy định, quy trình, nội dung kiểm tra và sau kiểm tra như sau”

Một là phải xây dựng và triển khai kế hoạch: 

– Việc xây dựng và ban hành kế hoạch sẽ thuộc trách nhiệm của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện. 

– Người ban hành kế hoạch kiểm tra quyết định thành lập đoàn hoặc phân công cán bộ kiểm tra. 

– Thực hiện thông báo bằng văn bản đến đối tượng kiểm tra và cơ quan, đơn vị có liên quan (nếu có) trong thời hạn trước 03 ngày làm việc. 

Hai la, tiến hành kiểm tra theo đúng quy định: 

– Trưởng đoàn hoặc cán bộ được phân công thực hiện kiểm tra giới thiệu thành phần đoàn, thông báo nội dung, hình thức kiểm tra. 

– Thực hiện kiểm tra các nội dung sau: 

+ Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình, phương tiện giao thông cơ giới. 

+ Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng. 

+ Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình xây dựng trong quá trình thi công, cụ thể là: 

Đối với công trình thuộc danh mục quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP : kiểm tra về Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. 

Nội quy về phòng cháy và chữa cháy, biển chỉ dẫn thoát nạn. 

Các quy định về phân công trách nhiệm bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, đơn vị thi công trong phạm vi thẩm quyền. 

Chức trách, nhiệm vụ của người được phân công làm nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy. 

Việc sử dụng hệ thống, thiết bị điện, sinh lửa, sinh nhiệt, nguồn lửa, nguồn nhiệt; trang bị phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu phù hợp với tính chất, đặc điểm của công trình xây dựng. 

+ Việc thực hiện trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, chủ phương tiện giao thông cơ giới, chủ hộ gia đình, chủ rừng. 

+ Kiểm tra các điều kiện đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy. 

– Khi phát hiện những vi phạm trong quá trình kiểm tra thì cán bộ có trách nhiệm thực hiện việc xử phạt theo quy định. 

 Ba là, tiến hành xử lý kết quả sau khi thực hiện kiểm tra: 

– Tiến hành báo cáo lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp quản lý kết quả kiểm tra theo quy định. 

– Lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp quản lý có trách nhiệm xem xét kết quả kiểm tra và chỉ đạo đơn vị, cán bộ thực hiện thủ tục như: 

+ Xử phạt vi phạm hành chính. 

+ Tạm đình chỉ. 

+ Đình chỉ. 

+ Phục hồi hoạt động. 

+ Kiến nghị, đôn đốc việc khắc phục nguy cơ mất an toàn, vi phạm đối với đối tượng kiểm tra và các ý kiến chỉ đạo khác. 

Ngoài ra, theo quy định việc kiểm tra phòng cháy, chữa cháy cũng sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất, cụ thể như sau: 

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện thành lập đoàn kiểm tra hoặc phân công cán bộ kiểm tra thực hiện việc kiểm tra đột xuất khi có cơ sở và áp dụng đối với các đối tượng theo quy định. 

Trên đây là những chia sẻ của Công ty Luật Hoàng Phi về Công an phường có được kiểm tra phòng cháy chữa cháy không?. Quý độc giả có những băn khoăn, vướng mắc trong quá trình tham khảo nội dung bài viết hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ có thể liên hệ chúng tôi qua hotline 0981.378.999 (Mr. Nam) để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Mã ngành nghề kinh doanh quán cà phê là mã nào?

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ giúp Quý vị làm rõ thắc mắc: Mã ngành nghề kinh doanh quán cà phê là mã...

Mã ngành nghề kinh doanh dịch vụ spa là mã nào?

Mã ngành nghề kinh doanh dịch vụ spa là mã nào? Khi có thắc mắc này, Quý vị đừng bỏ qua những chia sẻ của chúng tôi trong bài...

Thỏa thuận góp vốn có cần lập vi bằng không?

Thỏa thuận góp vốn có cần lập vi bằng không? Khi có thắc mắc này, Quý vị có thể tham khảo nội dung bài viết này của chúng...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi