Trang chủ Văn bản pháp luật Công văn 4769/BTC-TCT Chính sách thuế đối với hoạt động đầu tư thường xuyên 2016
  • Thứ ba, 24/05/2022 |
  • Văn bản pháp luật |
  • 456 Lượt xem

Công văn 4769/BTC-TCT Chính sách thuế đối với hoạt động đầu tư thường xuyên 2016

Công văn 4769/BTC-TCT Chính sách thuế đối với hoạt động đầu tư thường xuyên 2016

Công văn 4769/BTC-TCT Chính sách thuế đối với hoạt động đầu tư thường xuyên 2016

Công văn 4769/BTC-TCT Chính sách thuế đối với hoạt động đầu tư thường xuyên 2016. Theo đó, Doanh nghiệp đang hoạt động có hoạt động đầu tư thường xuyên trong giai đoạn từ năm 2009 – năm 2013 thì hoạt động đầu tư thường xuyên không phải là hoạt động đầu tư mở rộng và được hưởng ưu đãi thuế TNDN mà dự án đang áp dụng.

Quyết định 542/QĐ-BTC Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế 2016

Thông tư 51/2016/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng với sắt hoặc thép

Quyết định 13/2016/QĐ-TTg Cơ chế quản lý tài chính và biên chế với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan

BỘ TÀI CHÍNH

———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4769/BTC-TCT
V/v chính sách thuế đối với
hoạt động đầu tư thường xuyên
.
Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 02/10/2015, Bộ Tài chính đã có công văn số 13828/BTC-TCT báo cáo và xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ một số vấn đề về thuế theo kiến nghị của Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam-(Eurocham). Tại điểm 3, mục I công văn số 13828/BTC-TCT nêu trên Bộ Tài chính đề xuất hướng dẫn nội dung về đầu tư thường xuyên với nội dung:

“Trước năm 2014, doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh mà sử dụng quỹ khấu hao cơ bản tài sản cố định của doanh nghiệp; sử dụng lợi nhuận sau thuế tái đầu tư; sử dụng vốn trong phạm vi vốn đầu tư đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và không tăng công suất sản xuất kinh doanh theo đề án kinh doanh đã đăng ký hoặc được phê duyệt thì không phải đầu tư mở rộng”.

Ngày 24/11/2015, Văn phòng Chính phủ có công văn số 9830/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về các vấn đề nêu tại công văn số 13828/BTC-TCT nêu trên, trong đó đồng ý và giao Bộ Tài chính hướng dẫn, xử lý cụ thể, đảm bảo công khai, minh bạch và đơn giản về thủ tục đối với nội dung về đầu tư thường xuyên.

Căn cứ ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại công văn số 9830/VPCP-KTTH, Bộ Tài chính đã có công văn số 200/BTC-TCT ngày 6/1/2016 xin ý kiến một số Bộ, ngành liên quan đến vấn đề này. Trên cơ sở ý kiến tham gia của Kiểm toán Nhà nước tại công văn số 100/KTNN-CN VI ngày 20/1/2016, ý kiến tham gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1933/BKHĐT-PC ngày 22/3/2016, Bộ Công thương tại công văn số 2568/BCT-KH ngày 24/3/2016, Bộ Tài chính có ý kiến như sau

1. Về xác định thời gian áp dụng

Doanh nghiệp đang hoạt động có hoạt động đầu tư thường xuyên trong giai đoạn từ năm 2009 – năm 2013 thì hoạt động đầu tư thường xuyên không phải là hoạt động đầu tư mở rộng và được hưởng ưu đãi thuế TNDN mà dự án đang áp dụng.

2. Về tiêu chí xác định đầu tư thường xuyên

– Hoạt động đầu tư thường xuyên là hoạt động được thực hiện từ 1 trong 3 nguồn độc lập để đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên cho dự án đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN, bao gồm:

(1) Quỹ khấu hao cơ bản tài sản cố định của doanh nghiệp.

(2) Sử dụng lợi nhuận sau thuế tái đầu tư.

(3) Sử dụng vốn trong phạm vi vốn đầu tư đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

– Việc đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên từ các nguồn nêu trên phải đảm bảo điều kiện không tăng công suất sản xuất kinh doanh theo đề án kinh doanh đã đăng ký hoặc được phê duyệt của dự án đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Trường hợ có ghi quy mô của dự án thì việc đầu tư thường xuyên có tăng quy mô so với giấy chứng nhận đầu tư đã cấp sẽ không được coi là đầu tư thường xuyên và không được hưởng ưu đãi thuế TNDN; Trường hợp nếu trên Giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép đầu tư không ghi quy mô của dự án, hoặc các đơn vị chỉ bổ sung, thay thế máy móc thiết bị thường xuyên và không thuộc trường hợp được cấp giấy chứng nhận đầu tư thì sẽ không áp dụng theo tiêu chí này.

Trường hợp nếu doanh nghiệp có hoạt động đầu tư thường xuyên làm tăng công suất sản xuất kinh doanh so với giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép đầu tư thì không áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ phần vượt so với công suất sản xuất kinh doanh của dự án ghi trên Giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép đầu tư.

3. Về cách thức thực hiện

Doanh nghiệp có hoạt động đầu tư thường xuyên trong giai đoạn từ năm 2009 – năm 2013 nếu thuộc trường hợp được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn nêu trên thì được kê khai điều chỉnh bổ sung theo quy định tại Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành về quản lý thuế. Trường hợp doanh nghiệp đã kê khai, nộp thuế TNDN (bao gồm cả trường hợp đã ban hành Quyết định xử lý truy thu thuế hoặc doanh nghiệp đang trong thời gian xử lý khiếu nại) đối với hoạt động đầu tư thường xuyên trong giai đoạn từ năm 2009 – năm 2013 nay thuộc trường hợp được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo hướng dẫn tại công văn này thì được bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ thuế tiếp theo hoặc được hoàn lại số đã nộp thừa theo quy định.

4. Tiêu chí xác định về đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên áp dụng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại từ kỳ tính thuế năm 2014 theo quy định tại điểm g Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính được thực hiện theo các tiêu chí nêu tại điểm 2 công văn này.

Bộ Tài chính thông báo để các Cục thuế biết và thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các Cục thuế phản ánh về Bộ Tài chính để được giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ CST; PC – BTC;
– Trang thông tin điện tử TCT;
– Các Vụ, đơn vị thuộc TCT;
– Lưu VT, TCT (VT, CS (3b)).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Đánh giá bài viết:
5/5 - (3 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số...

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 quy định biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia; biện pháp giảm tác hại của rượu, bia; điều kiện bảo đảm cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của rượu,...

Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết Luật Hộ tịch

Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết Luật Hộ tịch là nội dung được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Mời Quý vị theo...

Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10, Quốc hội ban hành Luật lý lịch tư pháp số...

Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp tới Quý đôc giả thông tin Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm...

Xem thêm