Trang chủ Văn bản pháp luật Công văn 4699/2012/TCT-KK
  • Thứ tư, 18/10/2023 |
  • Văn bản pháp luật |
  • 333 Lượt xem

Công văn 4699/2012/TCT-KK

Công văn 4699/2012/TCT-KK Trả lời công văn số 6768/CT-THNVDT ngày 19/11/2012 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc vướng mắc việc kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) của chủ dự án ODA, viện trợ không hoàn lại, Văn phòng dự án ODA và tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo thuộc diện được hoàn thuế GTGT.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
———–
Số: 4699/TCT-KK
V/v: Kê khai, hoàn thuế GTGT đối với
dự án ODA, viện trợ nhân đạo.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 6768/CT-THNVDT ngày 19/11/2012 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc vướng mắc việc kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) của chủ dự án ODA, viện trợ không hoàn lại, Văn phòng dự án ODA và tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo thuộc diện được hoàn thuế GTGT. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 19 Mục II Phần A; Điểm 1.2.c.8 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT;

Căn cứ Điểm 4 Mục V Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ Khoản 3.b, Khoản 11 Điều 10; Điều 44 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp chủ dự án ODA viện trợ không hoàn lại, Văn phòng dự án ODA và tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo thuộc diện được hoàn thuế GTGT không phải khai thuế GTGT hàng tháng, đơn vị chỉ phải lập hồ sơ hoàn thuế. Căn cứ hồ sơ hoàn thuế nếu thủ tục hồ sơ hoàn thuế đảm bảo quy định tại Điều 44 Thông tư số 28/2011/TT-BTC thì thực hiện hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa biết, hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy định.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI & KẾ TOÁN THUẾ

(đã ký)

Phạm Quốc Thái

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Bộ quy tắc hành nghề luật sư

Bộ quy tắc hành nghề luật sư Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam gồm Lời nói đầu, 06 Chương và 32 Quy tắc....

Văn bản hợp nhất Luật Luật sư

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật luật sư do Văn phòng Quốc hội ban hành quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quản lý luật sư và hành nghề luật sư, hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài...

Luật số: 20/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 65/2006/QH11

Quốc hội ban hành Luật số: 20/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số...

Luật Số: 65/2006/QH11 quy định về luật sư và hành nghề luật sư

Luật này quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quản lý hành nghề luật sư, hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt...

Thông tư 41/2023/TT-BTC về phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Thông tư 41/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban...

Xem thêm