Trang chủ Văn bản pháp luật Công văn 4274/BKHCN-TC về các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế thị trường mà Nhà nước không định giá
  • Thứ ba, 24/05/2022 |
  • Văn bản pháp luật |
  • 326 Lượt xem

Công văn 4274/BKHCN-TC về các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế thị trường mà Nhà nước không định giá

Công văn 4274/BKHCN-TC về các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế thị trường mà Nhà nước không định giá

Công văn 4274/BKHCN-TC – Các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế thị trường mà Nhà nước không định giá

Công văn 4274/BKHCN-TC về các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế thị trường mà Nhà nước không định giá. Theo đó các tổ chức, cá nhân, sản xuất kinh doanh cung cấp các dịch vụ này được tự định giá, điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất, kinh doanh phù hợp với biến động của yếu tố hình thành giá; được áp dụng nguyên tắc, căn cứ, phương pháp định giá quy định tại Luật giá.

Thông tư 142/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận kinh doanh thẩm định giá

Thông tư 61/2015/TT-BTNMT quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất

Nghị quyết 76/2013/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4274/BKHCN-TC
V/v triển khai Luật phí và lệ phí đối với các dịch vụ chuyển từ
phí sang cơ chế thị trường mà Nhà nước không định giá
Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Căn cứ Công văn số 13373/BTC-QLG ngày 23/9/2016 của Bộ Tài chính về việc triển khai Luật phí và lệ phí đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế thị trường mà Nhà nước không định giá, từ ngày 01/01/2017 có 12 khoản phí được chuyển sang cơ chế giá thị trường mà Nhà nước không định giá (không thuộc Danh mục phí, lệ phí và Danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá đã ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí). Danh sách 12 khoản phí nêu trên được nêu chi tiết tại Phụ lục kèm theo Công văn này.

Để triển khai Luật phí và lệ phí, thực hiện quản lý nhà nước về giá theo pháp luật về giá có hiệu quả đối với 12 khoản phí này, đề nghị các đơn vị đang thực hiện thu các dịch vụ trên dừng thu theo cơ chế phí kể từ ngày 01/01/2017. Các tổ chức (trừ cơ quan Nhà nước), cá nhân sản xuất, kinh doanh cung cấp dịch vụ theo cơ chế thu phí đối với 12 khoản phí này chuyển sang thực hiện cung cấp dịch vụ theo cơ chế giá thị trường từ ngày 01/01/2017.

Theo đó các tổ chức, cá nhân, sản xuất kinh doanh cung cấp các dịch vụ này được tự định giá, điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất, kinh doanh phù hợp với biến động của yếu tố hình thành giá; được áp dụng nguyên tắc, căn cứ, phương pháp định giá quy định tại Luật giá, Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính về quy định phương pháp định giá chung đối với các hàng hóa, dịch vụ để định giá hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất, kinh doanh; đồng thời thực hiện niêm yết giá theo giá do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quyết định và không được mua, bán cao hơn giá niêm yết; thực hiện công khai thông tin về giá hàng hóa dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của mình theo quy định của Luật giá, quy định khác của pháp luật hiện hành về quản lý giá và pháp luật có liên quan.

Đối với các loại phí đã chuyển sang thực hiện cơ chế giá theo quy định của pháp luật chuyên ngành hoặc quy định pháp luật có liên quan trước khi Luật phí và lệ phí có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó, pháp luật về giá và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
  • Như trên;
  • Lưu: VT, Vụ TC.
Nguyễn Ngọc Song

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số...

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 quy định biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia; biện pháp giảm tác hại của rượu, bia; điều kiện bảo đảm cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của rượu,...

Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết Luật Hộ tịch

Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết Luật Hộ tịch là nội dung được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Mời Quý vị theo...

Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10, Quốc hội ban hành Luật lý lịch tư pháp số...

Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp tới Quý đôc giả thông tin Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm...

Xem thêm