Trang chủ Văn bản pháp luật Công văn 3496/TCHQ-GSQL về chuyển luồng tờ khai hải quan, tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát 2016
  • Thứ ba, 24/05/2022 |
  • Văn bản pháp luật |
  • 552 Lượt xem

Công văn 3496/TCHQ-GSQL về chuyển luồng tờ khai hải quan, tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát 2016

Công văn 3496/TCHQ-GSQL về chuyển luồng tờ khai hải quan, tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát 2016

Công văn 3496/TCHQ-GSQL về chuyển luồng tờ khai hải quan, tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát 2016

Công văn 3496/TCHQ-GSQL năm 2016 thực hiện công tác chuyển luồng tờ khai hải quan, tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát do Tổng cục Hải quan ban hành ngày 26/04/2016. Yêu cầu trong công văn nhằm tránh việc CBCC hải quan thực hiện tùy tiện, gây ảnh hưởng đến thời gian thông quan, giải phóng hàng của DN.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3496/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện công tác chuyển luồng tờ khai hải quan,
tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016

Kính gửi: Cục hải quan các tỉnh, thành phố,

Liên quan đến việc thực hiện công tác chuyển luồng tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu; tạm dựng đưa hàng qua khu vực giám sát tại các đơn vị hải quan, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 9597/TCHQ-GSQL ngày 15/10/2015 yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện công tác này theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật tới từng Chi cục Hải quan trực thuộc, từng công chức hải quan thừa hành để tránh tùy tiện, không ảnh hưởng đến thời gian thông quan, giải phóng hàng của doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Qua kiểm tra số liệu thống kê trên Hệ thống tại 02 giai đoạn (từ ngày 01/5/2015 đến ngày 15/10/2015 và từ ngày 16/10/2015 đến ngày 31/3/2016), Tổng cục Hải quan nhận thấy số lượng tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện việc chuyển luồng, tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát trên Hệ thống tại một số đơn vị của giai đoạn sau đã giảm so với giai đoạn trước, tuy nhiên, lý do thực hiện việc chuyển luồng tờ khai hải quan, tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát của công chức đề xuất còn chung chung, không rõ ràng các căn cứ để thực hiện như: “dừng thông quan chuyển kiểm tra thực tế hàng hóa”, “công chức đăng ký kiểm tra lại hồ sơ”, “hàng niêm phong”, “dừng hàng qua KVGS, kiểm tra thực tế hàng hóa”, … Do vậy, Tổng cục Hải quan yêu cầu:

1. Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc tiến hành rà soát, đánh giá hiệu quả của việc thực hiện chuyển luồng/dừng đưa hàng qua khu vực giám sát các tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu trên Hệ thống; kiểm tra việc cập nhật nội dung lý do đề xuất thực hiện chuyển luồng/dừng đưa hàng qua khu vực giám sát của công chức hải quan tại các Chi cục Hải quan trực thuộc; kết quả báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan trước ngày 15/5/2016). Trường hợp phát hiện công chức hải quan thực hiện không đúng quy định tại Luật Hải quan 2014 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan để gây khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu phải chấn chỉnh, kiểm Điểm, xử lý đồng thời báo cáo về Tổng cục Hải quan.

2. Cục Giám sát quản lý về Hải quan chủ trì thực hiện kiểm tra công tác chuyển luồng, dừng đưa hàng qua khu vực giám sát đối với các tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại các đơn vị hải quan địa phương, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ đề xuất các biện pháp xử lý cụ thể đối với các trường hợp công chức hải quan thực hiện không đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Bộ Tài chính (để b/c);
  • Lãnh đạo Tổng cục;
  • Cục GSQL, Vụ TCCB (để th/h);
  • Lưu: VT, GSQL.Cường(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

Đánh giá bài viết:
5/5 - (4 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số...

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 quy định biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia; biện pháp giảm tác hại của rượu, bia; điều kiện bảo đảm cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của rượu,...

Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết Luật Hộ tịch

Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết Luật Hộ tịch là nội dung được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Mời Quý vị theo...

Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10, Quốc hội ban hành Luật lý lịch tư pháp số...

Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp tới Quý đôc giả thông tin Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm...

Xem thêm