Trang chủ Văn bản pháp luật Công văn 1293/TCHQ-TXNK
  • Thứ tư, 18/10/2023 |
  • Văn bản pháp luật |
  • 314 Lượt xem

Công văn 1293/TCHQ-TXNK

Công văn 1293/TCHQ-TXNK về miễn phạt chậm nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

Số: 1293/TCHQ-TXNK
V/v miễn phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranh.
(Km3 – Quốc lộ 1 – Cam Phú – TP. Cam Ranh – Khánh Hòa)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 34/VB-CRS-VTTB ngày 4/3/2013 của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranh về đề nghị miễn phạt chậm nộp thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 111 Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành thì trường hợp của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranh không thuộc đối tượng được miễn xử phạt vi phạm phát luật về thuế. Đề nghị Công ty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranh thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranh được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;

– PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK – QLN (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Hải Trang

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thông tư 41/2023/TT-BTC về phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Thông tư 41/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban...

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 (sau đây gọi là Luật Đất...

Luật Quản lý ngoại thương 2017

Luật Quản lý ngoại thương 2017 quy định về biện pháp quản lý ngoại thương, phát triển hoạt động ngoại thương; giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp quản lý ngoại...

Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương

Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương quy định chi tiết một số điều của Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về: Hoạt động mua bán hàng hóa quốc...

Nghị định 155/2018/NĐ-CP về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Y tế

Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y...

Xem thêm