Trang chủ » Văn bản Luật SHTT

Văn bản Luật SHTT

Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN

Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công

Xem thêm >

Thông tư số 08/2006/TT-BKHCN hướng dẫn về dịch vụ sở hữu trí tuệ

Thông tư số 08/2006/TT-BKHCN ngày 04 tháng 04 năm 2006 của Bộ khoa học công nghệ hướng dẫn về các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ thuộc dịch vụ khoa học và công nghệ. Nội dung như

Xem thêm >

Thông tư số 15/2008/TT-BXD hướng dẫn đánh giá, công nhận khu đô thị mới kiểu mẫu

Thông tư số 15/2008/TT-BXD ngày 17 tháng 6 năm 2008 hướng dẫn điều kiện, tiêu chí, trình tự thủ tục, lập hồ sơ, thẩm định, công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu trên phạm vi cả

Xem thêm >

Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm việc cấp, cấp lại, thu hồi Thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan; cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức

Xem thêm >

Quyết định số 15/QĐ-BQTG ngày 23 tháng 03 năm 2009

Ban hành kèm theo quyết định số 15/QĐ-BQTG ngày 23 tháng 03 năm 2009 là “Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng đại diện Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí

Xem thêm >

Quyết định số 16/QĐ-BQTG ngày 23 tháng 03 năm 2009

Ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-BQTG ngày 23 tháng 03 năm 2009 là “Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng đại diện Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Đà

Xem thêm >

Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP

Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp. Nội dung như

Xem thêm >

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du

Xem thêm >

Quy chế số 01/QC-SHTT-TTrBKH&CN-ĐTCBL-QLTT-CSKT về chia sẻ thông tin thông qua hệ thống thông tin về thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Quy chế số 01/QC-SHTT-TTrBKH&CN-ĐTCBL-QLTT-CSKT quy định về việc trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu giữa Cục Sở hữu trí tuệ, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Quản lý thị trường và Cục Cảnh

Xem thêm >

Nghị định số 02/VBHN-BKHCN quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Nghị định số 02/VBHN-BKHCN quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về việc xác lập, chủ thể, nội dung, giới hạn quyền sở hữu công nghiệp, chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, đại diện

Xem thêm >

Quyết định số 03/QĐ-CBQTG về việc ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ của cục bản quyền tác giả

Cục bản quyền tác giả ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-CBQTG là “Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Cục Bản quyền tác giả”. Nội dung như

Xem thêm >

Nghị định số 03/VBHN-BKHCN quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ

Nghị định số 03/VBHN-BKHCN quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về việc xác định hành vi xâm phạm, tính chất và mức độ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xác định thiệt hại, yêu cầu và

Xem thêm >

Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 04 tháng 01 năm 2012 hướng dẫn thi hành nghị định số 103/2006/NĐ-CP

Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 04 tháng 01 năm 2012 hướng dẫn thi hành nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công

Xem thêm >

Văn bản số 11/2010/SL-LPQT về Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác trong lĩnh vực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác trong lĩnh vực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, ký tại Mát-xcơ-va ngày 27 tháng 10 năm 2008, có hiệu lực từ ngày 22 tháng 02 năm

Xem thêm >

Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính

Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả

Xem thêm >