Văn bản Luật SHTT

Luật sở hữu trí tuệ số 19/VBHN-VPQH ngày 18 tháng 12 năm 2013

Luật sở hữu trí tuệ số 19/VBHN-VPQH ngày 18 tháng 12 năm 2013 quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Nội dung như...Chi tiết

Quyết định số 1951/QĐ-BKHCN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ khoa học và công nghệ

Quyết định số 1951/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ khoa học và công nghệ. Nội dung...Chi tiết

Quyết định số 846/QĐ-BKHCN về việc thành lập viện khoa học sở hữu trí tuệ

Quyết định số 846/QĐ-BKHCN ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập viện khoa học sở hữu trí tuệ. Nội dung như...Chi tiết

Quyết định số 649/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan tại

Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 01 tháng 06 năm 2012 phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả,...Chi tiết

Thông báo số 183/PCCS về việc thi hành một số quy định về chế độ thu phí và lệ phí sở hữu công nghiệp tại Thông tư 132/2004/TT-BTC

Thông báo số 183/PCCS ngày 31 tháng 1 năm 2005 về việc thi hành một số quy định về chế độ thu phí và lệ phí sở hữu công nghiệp tại Thông tư 132/2004/TT-BTC ngày 30/12/2004. Nội dung như...Chi tiết

Thông tư số 158/2010/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với cục sở hữu trí tuệ

Thông tư số 158/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với cục sở hữu trí tuệ. Nội dung như...Chi tiết

Nghị định số 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan. Nội dung như...Chi tiết

Nghị định số 122/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 103/2006/NĐ-CP

Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí...Chi tiết

Nghị định số 119/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 105/2006/NĐ-CP

Nghị định số 119/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền...Chi tiết

Nghị định số 105/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. Nội...Chi tiết

Văn kiện Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ

Luật Hoàng Phi cung cấp văn bản: Văn kiện Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Ký ngày 15.4.1994). Nội dung như...Chi tiết

Thông báo số 5773/TB-SHTT về việc áp dụng quy định pháp Luật về quốc tịch, địa chỉ và đại diện của cá nhân trong thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp

Thông báo số 5773/TB-SHTT ngày 02 tháng 07 năm 2013 về việc áp dụng quy định pháp Luật về quốc tịch, địa chỉ và đại diện của cá nhân trong thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp. Nội dung như...Chi tiết

Nghị định số 3198/VBHN-BVHTTDL quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

Nghị định số 3198/VBHN-BVHTTDL ngày 03 tháng 09 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan. Nội...Chi tiết

Quyết định số 16/QĐ-BQTG về việc ban hành “quy chế tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện cục bản quyền tác giả tại Thành phố Đà Nẵng”

Ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-BQTG ngày 23 tháng 03 năm 2009 là “Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng đại diện Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng”. Nội dung như...Chi tiết

Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan. Nội dung như...Chi tiết

Luật số 36/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ

Luật số 36/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ của Quốc Hội khóa XII, kỳ họp thứ 5. Nội dung như...Chi tiết

Quyết định số 46/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ Hội Kiều học Việt Nam

Quyết định số 46/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ Hội Kiều học Việt Nam đã được Đại hội toàn thể hội viên lần thứ I (nhiệm kỳ 2011 – 2016) của Hội thông qua ngày 03 tháng 11 năm 2011 tại thành phố Hà Nội. Nội dung như...Chi tiết

Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

Luật Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Nội dung như...Chi tiết

Nghị định số 85/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP

Nghị định số 85/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ...Chi tiết

Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 08 năm 2010 của Chính phủ

Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 08 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối...Chi tiết

Nghị định số 99/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Nghị định số 99/2013/NĐ-CP quy định về các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; thủ tục nộp đơn yêu cầu xử lý vi phạm; thẩm quyền, thủ tục giải quyết đơn yêu cầu xử lý vi phạm; thẩm...Chi tiết

Nghị định số 100/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ

Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan. Nội dung như...Chi tiết

Nghị định số 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về việc xác lập, chủ thể, nội dung, giới hạn quyền sở hữu công nghiệp, chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, đại...Chi tiết

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ hợp chủng quốc Hoa Kỳ về thiết lập quan hệ quyền tác giả

Luật Hoàng phi cung cấp văn bản: Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ hợp chủng quốc Hoa Kỳ về thiết lập quan hệ quyền tác giả, ngày 03 tháng 01 năm 1998. Nội dung như...Chi tiết

Thông tư số 08/2006/TT-BKHCN hướng dẫn về dịch vụ sở hữu trí tuệ

Thông tư số 08/2006/TT-BKHCN ngày 04 tháng 04 năm 2006 của Bộ khoa học công nghệ hướng dẫn về các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ thuộc dịch vụ khoa học và công nghệ. Nội dung như...Chi tiết

Thông tư số 15/2008/TT-BXD hướng dẫn đánh giá, công nhận khu đô thị mới kiểu mẫu

Thông tư số 15/2008/TT-BXD ngày 17 tháng 6 năm 2008 hướng dẫn điều kiện, tiêu chí, trình tự thủ tục, lập hồ sơ, thẩm định, công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu trên phạm vi cả...Chi tiết

Hotline: 1900.6557