Trang chủ » Văn bản Luật Lao động

Văn bản Luật Lao động

Nghị định Số 122/2008/NĐ-CP về việc thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng

Nghị định Số 122/2008/NĐ-CP quy định về phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng

Xem thêm >

Nghị định Số 126/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Nghị định Số 126/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp

Xem thêm >

Nghị định Số 127/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định Số 127/2008/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về đối tượng và phạm vi áp dụng; quyền và trách nhiệm của các bên tham gia bảo hiểm thất nghiệp; các chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quỹ

Xem thêm >

Nghị định Số 134/2008/NĐ-CP điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nghị định Số 134/2008/NĐ-CP điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự

Xem thêm >

Nghị định Số 88/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Nghị định Số 88/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động

Xem thêm >

Nghị định Số 66/2013/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Nghị định Số 66/2013/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (sau đây gọi chung là người hưởng lương, phụ cấp) làm việc trong các cơ quan,

Xem thêm >

Nghị định Số 68/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hường dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân

Nghị định Số 68/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác Cơ yếu hưởng lương như đối

Xem thêm >

Nghị định Số 68/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật bảo hiểm tiền gửi

Nghị định Số 68/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm tiền

Xem thêm >

Nghị định Số 68/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm

Nghị định Số 68/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật kinh doanh bảo

Xem thêm >

Nghị định Số 70/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu

Nghị định Số 70/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014 (sau đây gọi

Xem thêm >

Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH 11

Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH 11 quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội; tổ chức bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm

Xem thêm >

Luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH 11

Luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH 11 quy định về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quyền và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở

Xem thêm >

Nghị định Số 73/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 29 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ Luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

Nghị định Số 73/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 29 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ Luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao

Xem thêm >

Nghị định Số 75/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động việt nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại việt nam

Nghị định Số 75/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động việt nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại việt

Xem thêm >

Nghị quyết Số 80/NQ/TVQH về việc phê chuẩn điều lệ tạm thời về bảo hiểm xã hội đối với công nhân và viên chức nhà nước

Nghị quyết Số 80/NQ/TVQH về việc phê chuẩn điều lệ tạm thời về bảo hiểm xã hội đối với công nhân và viên chức nhà

Xem thêm >

Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13

Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan

Xem thêm >

Nghị định Số 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về chính sách đối với lao động nữ

Nghị định Số 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ gồm: Đại diện của lao động nữ; quyền làm việc bình đẳng của lao động nữ; cải thiện điều kiện lao động,

Xem thêm >

Nghị định Số 86/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Nghị định Số 86/2010/NĐ-CP quy định về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, thẩm quyền, thủ tục xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội. Nghị

Xem thêm >

Nghị định Số 60/2013/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Nghị định Số 60/2013/NĐ-CP quy định nội dung quy chế dân chủ ở cơ sở và hình thức thực hiện dân chủ tại nơi làm việc ở các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động làm việc theo

Xem thêm >

Nghị định Số 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm

Nghị định Số 61/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động và Luật Việc làm về chính sách việc làm công, hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hỗ trợ tạo việc làm

Xem thêm >

Nghị định Số 62/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế

Nghị định Số 62/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y

Xem thêm >

Thông tư liên tịch Số 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

Thông tư liên tịch Số 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y

Xem thêm >

Nghị định Số 44/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về hợp đồng lao động

Nghị định Số 44/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Bộ luật lao động về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt buộc của người lao động khi giao kết hợp đồng lao động với nhiều

Xem thêm >

Nghị định Số 45/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

Nghị định Số 45/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động. Các quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi tại Nghị

Xem thêm >

Nghị định Số 46/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tranh chấp lao động

Nghị định Số 46/2013/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, thẩm quyền bổ nhiệm hòa giải viên lao động; việc hoãn, ngừng đình công và giải quyết quyền lợi của tập thể lao động trong trường hợp hoãn, ngừng đình

Xem thêm >

Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế

Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y

Xem thêm >