Trang chủ » Văn bản Luật Lao động

Văn bản Luật Lao động

Công văn 4996/BHXH-CSYT 2014 hướng dẫn một số nội dung Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung

Công văn 4996/BHXH-CSYT 2014 về việc hướng dẫn một số nội dung theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, bổ

Xem thêm >

Thông tư số 08/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh gia về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng

Thông tư này hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm

Xem thêm >

Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động

Nghị định này quy định chi Tiết một số Điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc; khai báo, Điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây

Xem thêm >

Nghị định Số 218-CP ban hành điều lệ tạm thời về các chế độ bảo hiểm xã hội đối với công nhân, viên chức nhà nước

Nghị định Số 218-CP ban hành điều lệ tạm thời về các chế độ bảo hiểm xã hội đối với công nhân, viên chức nhà

Xem thêm >

Quyết định Số 1018/QĐ-BHXH sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Quyết định Số 1018/QĐ-BHXH sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y

Xem thêm >

Quyết định Số 1111/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Quyết định Số 1111/QĐ-BHXH quy định, hướng dẫn về hồ sơ, quy trình nghiệp vụ, quyền và trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, đơn vị và tổ chức bảo hiểm xã hội trong thực hiện thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; cấp, ghi, quản lý

Xem thêm >

Quyết định Số 1313/QĐ-BHXH về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế

Quyết định Số 1313/QĐ-BHXH về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y

Xem thêm >

Quyết định Số 1518/QĐ-BHXH ban hành mẫu sổ bảo hiểm xã hội và hướng dẫn ghi sổ bảo hiểm xã hội

Quyết định Số 1518/QĐ-BHXH quy định về mẫu sổ bảo hiểm xã hội và hướng dẫn ghi sổ bảo hiểm xã hội đối với cơ quan bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động và người tham gia bảo hiểm xã

Xem thêm >

Bộ Luật lao động Số 10/2012/QH 13 ban hành ngày 18/06/2012

Luật Hoàng Phi xin giới thiệu Bộ Luật lao động Số 10/2012/QH 13 ban hành ngày 18/06/2012 để khách hàng tham khảo và sử

Xem thêm >

Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ban hành ngày 20/11/2014

Luật Hoàng Phi xin giới thiệu Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ban hành ngày 20/11/2014 để Quý khách hàng tham

Xem thêm >

Nghị định Số 135/2007/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Nghị định Số 135/2007/NĐ-CP quy định các hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã

Xem thêm >

Nghị định Số 144/2007/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài

Nghị định Số 144/2007/NĐ-CP quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam

Xem thêm >

Nghị định Số 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Nghị định Số 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao

Xem thêm >

Nghị định Số 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Nghị định Số 176/2013/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ

Xem thêm >

Nghị định Số 190/2007/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nghị định Số 190/2007/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về đối tượng áp dụng; quyền và trách nhiệm của các bên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; các chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện; Quỹ bảo

Xem thêm >

Nghị định Số 196/2013/NĐ-CP quy định thành lập và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm

Nghị định Số 196/2013/NĐ-CP quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc

Xem thêm >

Nghị định Số 102/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại việt nam

Nghị định Số 102/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Bộ luật lao động về cấp giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, việc trục xuất lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt

Xem thêm >

Nghị định Số 105/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế

Nghị định Số 105/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y

Xem thêm >

Nghị định Số 110/2002/NĐ-CP của Chính phủ số 110/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Nghị định Số 110/2002/NĐ-CP của Chính phủ số 110/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của bộ luật

Xem thêm >

Nghị định Số 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Nghị định Số 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao

Xem thêm >

Nghị định Số 119/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động, luật dạy nghề, luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo

Nghị định Số 119/2014/NĐ-CP quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi về lao động của người sử dụng lao động; quyết định, hành vi về dạy nghề của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dạy

Xem thêm >

Nghị định Số 122/2008/NĐ-CP về việc thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng

Nghị định Số 122/2008/NĐ-CP quy định về phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng

Xem thêm >

Nghị định Số 126/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Nghị định Số 126/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp

Xem thêm >

Nghị định Số 127/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định Số 127/2008/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về đối tượng và phạm vi áp dụng; quyền và trách nhiệm của các bên tham gia bảo hiểm thất nghiệp; các chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quỹ

Xem thêm >

Nghị định Số 134/2008/NĐ-CP điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nghị định Số 134/2008/NĐ-CP điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự

Xem thêm >