Trang chủ » Văn bản Luật Doanh nghiệp

Văn bản Luật Doanh nghiệp

Thông tư Số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP

Thông tư Số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về

Xem thêm >

Thông tư Số 193/2015/TT-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng

Thông tư Số 193/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng

Xem thêm >

Nghị định Số 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng

Nghị định Số 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng về người nộp thuế, đối tượng không

Xem thêm >

Thông tư Số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP

Thông tư Số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ, hoàn thuế và nơi nộp thuế giá trị gia

Xem thêm >

Nghị định Số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế

Nghị định Số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về

Xem thêm >

Quyết định Số 1481/QĐ-BKHĐT ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ kế hoạch và đầu tư

Quyết định Số 1481/QĐ-BKHĐT ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ kế hoạch và đầu

Xem thêm >

Quyết định Số 1672/QĐ-TTg thành lập tổ công tác thi hành luật doanh nghiệp và luật đầu tư

Quyết định Số 1672/QĐ-TTg thành lập tổ công tác thi hành luật doanh nghiệp và Luật đầu

Xem thêm >

Quyết định Số 2135/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình xác định trước mã số đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Quyết định Số 2135/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình xác định trước mã số đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập

Xem thêm >

Quyết định Số 3044/QĐ-TCHQ về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên

Quyết định Số 3044/QĐ-TCHQ về việc công nhận doanh nghiệp ưu

Xem thêm >

Nghị định Số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế

Nghị định Số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về

Xem thêm >

Nghị định Số 50/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế tài nguyên

Nghị định Số 50/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 2, Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 9 của Luật Thuế tài

Xem thêm >

Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12

Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, khai thuế, tính thuế, nộp thuế và hoàn thuế bảo vệ môi

Xem thêm >

Nghị định Số 67/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế bảo vệ môi trường

Nghị định Số 67/2011/NĐ-CP quy định về đối tượng chịu thuế, căn cứ tính thuế, khai thuế, tính thuế, nộp thuế và hoàn thuế bảo vệ môi

Xem thêm >

Nghị định Số 69/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 2 nghị định số 67/2011/nđ-cp ngày 08 tháng 8 năm 2011

Nghị định Số 69/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 2 nghị định số 67/2011/nđ-cp ngày 08 tháng 8 năm 2011 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế bảo vệ môi

Xem thêm >

Thông tư Số 152/2011/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế bảo vệ môi trường

Thông tư Số 152/2011/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 67/2011/nđ-cp ngày 08 tháng 8 năm 2011 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế bảo vệ môi

Xem thêm >

Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 về biểu thuế bảo vệ môi trường

Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 về biểu thuế bảo vệ môi

Xem thêm >

Luật giá trị gia tăng Số 05/VBHN-VPQH

Luật giá trị gia tăng Số 05/VBHN-VPQH quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia

Xem thêm >

Hướng dẫn Số 429/TY-TS các biện pháp tổng hợp kiểm soát dịch bệnh cho tôm nuôi

Hướng dẫn Số 429/TY-TS này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động nuôi tôm (sau đây gọi chung là cơ sở) trên lãnh thổ Việt Nam.Hướng dẫn này không áp dụng đối với cơ sở nuôi tôm

Xem thêm >

Hướng dẫn Số 537/TY-DT thủ tục đăng ký công nhận năng lực phòng thí nghiệm thú y cấp tỉnh

Hướng dẫn Số 537/TY-DT áp dụng cho các phòng xét nghiệm bệnh động vật của Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phòng thí nghiệm chỉ được trả lời kết quả các xét nghiệm đã được công nhận; kết quả xét

Xem thêm >

Hướng dẫn Số 579 /TY-TTr thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y

Hướng dẫn Số 579 /TY-TTr thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú

Xem thêm >

Hướng dẫn Số 788/TY-QLT đăng ký để được phép lưu hành thuốc thú y tại Việt Nam

Hướng dẫn Số 788/TY-QLT đăng ký để được phép lưu hành thuốc thú y tại Việt

Xem thêm >

Nghị định Số 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Nghị định Số 185/2013/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động

Xem thêm >

Nghị định Số 187/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Nghị định Số 187/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, bao gồm các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; chuyển khẩu; các hoạt động ủy

Xem thêm >

Nghị định Số 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật hợp tác xã

Nghị định Số 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Điều 6, Khoản 10 Điều 9, Khoản 4 Điều 13; Khoản 13 Điều 21; Điều 22; Khoản 5 Điều 23; Khoản 1 Điều 27; Khoản 3 Điều 45; Khoản 4 Điều 49; Điều 54, Điều 59, Điều 61 và Điều 62

Xem thêm >

Thông tư Số 194/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số

Xem thêm >

Thông tư Số 203/2014/TT-BTC hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan

Thông tư Số 203/2014/TT-BTC hướng dẫn việc xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc đối tượng giám sát hải quan được lưu giữ tại khu vực cảng, kho, bãi thuộc địa bàn hoạt động hải

Xem thêm >