Trang chủ » Văn bản Luật Doanh nghiệp

Văn bản Luật Doanh nghiệp

Nghị định Số 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế

Nghị định Số 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về

Xem thêm >

Nghị định Số 92/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng

Nghị định Số 92/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng ngày 19 tháng 6 năm 2013 và Điểm 2 Khoản 6, Điểm 2b Khoản 7 Điều 1

Xem thêm >

Thông tư Số 152/2011/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế bảo vệ môi trường

Thông tư Số 152/2011/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 67/2011/nđ-cp ngày 08 tháng 8 năm 2011 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế bảo vệ môi

Xem thêm >

Quyết định Số 1481/QĐ-BKHĐT ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ kế hoạch và đầu tư

Quyết định Số 1481/QĐ-BKHĐT ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ kế hoạch và đầu

Xem thêm >

Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 về biểu thuế bảo vệ môi trường

Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 về biểu thuế bảo vệ môi

Xem thêm >

Quyết định Số 1544/QĐ-TTg chuyển tổng công ty lương thực miền bắc sang hoạt động hình thức công ty mẹ – con và thành lập công ty mẹ – tổng công ty lương thực miền bắc

Quyết định Số 1544/QĐ-TTg chuyển tổng công ty lương thực miền bắc sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ – công ty con và thành lập công ty mẹ – tổng công ty lương thực miền

Xem thêm >

Luật giá trị gia tăng Số 05/VBHN-VPQH

Luật giá trị gia tăng Số 05/VBHN-VPQH quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia

Xem thêm >

Quyết định Số 1672/QĐ-TTg thành lập tổ công tác thi hành luật doanh nghiệp và luật đầu tư

Quyết định Số 1672/QĐ-TTg thành lập tổ công tác thi hành luật doanh nghiệp và Luật đầu

Xem thêm >

Nghị định Số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế

Nghị định Số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về

Xem thêm >

Quyết định Số 2135/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình xác định trước mã số đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Quyết định Số 2135/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình xác định trước mã số đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập

Xem thêm >

Quyết định Số 3044/QĐ-TCHQ về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên

Quyết định Số 3044/QĐ-TCHQ về việc công nhận doanh nghiệp ưu

Xem thêm >

Nghị định Số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế

Nghị định Số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về

Xem thêm >

Nghị định Số 50/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế tài nguyên

Nghị định Số 50/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 2, Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 9 của Luật Thuế tài

Xem thêm >

Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12

Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, khai thuế, tính thuế, nộp thuế và hoàn thuế bảo vệ môi

Xem thêm >

Nghị định Số 67/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế bảo vệ môi trường

Nghị định Số 67/2011/NĐ-CP quy định về đối tượng chịu thuế, căn cứ tính thuế, khai thuế, tính thuế, nộp thuế và hoàn thuế bảo vệ môi

Xem thêm >

Nghị định Số 69/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 2 nghị định số 67/2011/nđ-cp ngày 08 tháng 8 năm 2011

Nghị định Số 69/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 2 nghị định số 67/2011/nđ-cp ngày 08 tháng 8 năm 2011 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế bảo vệ môi

Xem thêm >

Nghị định Số 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật hợp tác xã

Nghị định Số 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Điều 6, Khoản 10 Điều 9, Khoản 4 Điều 13; Khoản 13 Điều 21; Điều 22; Khoản 5 Điều 23; Khoản 1 Điều 27; Khoản 3 Điều 45; Khoản 4 Điều 49; Điều 54, Điều 59, Điều 61 và Điều 62

Xem thêm >

Hướng dẫn Số 788/TY-QLT đăng ký để được phép lưu hành thuốc thú y tại Việt Nam

Hướng dẫn Số 788/TY-QLT đăng ký để được phép lưu hành thuốc thú y tại Việt

Xem thêm >

Thông tư Số 194/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số

Xem thêm >

Thông tư Số 203/2014/TT-BTC hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan

Thông tư Số 203/2014/TT-BTC hướng dẫn việc xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc đối tượng giám sát hải quan được lưu giữ tại khu vực cảng, kho, bãi thuộc địa bàn hoạt động hải

Xem thêm >

Thông tư Số 211/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Thông tư Số 211/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Nghị định số 90/2011/NĐ-CP). Đối tượng điều

Xem thêm >

Nghị định Số 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Nghị định Số 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp về: Người nộp thuế; thu nhập chịu

Xem thêm >

Quyết định Số 225/2008/QĐ-BQP về việc chuyển công ty 28 thành tổng công ty 28 hoạt động theo hình thức công ty mẹ – công ty con

Quyết định Số 225/2008/QĐ-BQP về việc chuyển công ty 28 thành tổng công ty 28 hoạt động theo hình thức công ty mẹ – công ty

Xem thêm >

Quyết định Số 270/QĐ-BGTVT về việc công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2009 đợt III cho các doanh nghiệp trực thuộc bộ giao thông vận tải

Quyết định Số 270/QĐ-BGTVT về việc công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2009 đợt III cho các doanh nghiệp trực thuộc bộ giao thông vận

Xem thêm >

Quyết định Số 403/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh tỉnh bắc ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Quyết định Số 403/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh tỉnh bắc ninh đến năm 2020, định hướng đến năm

Xem thêm >

Hướng dẫn Số 429/TY-TS các biện pháp tổng hợp kiểm soát dịch bệnh cho tôm nuôi

Hướng dẫn Số 429/TY-TS này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động nuôi tôm (sau đây gọi chung là cơ sở) trên lãnh thổ Việt Nam.Hướng dẫn này không áp dụng đối với cơ sở nuôi tôm

Xem thêm >