Văn bản Luật Đầu tư

Luật công nghệ cao Số 13/VBHN-VPQH quy định về hoạt động công nghệ cao, chính sách, biện pháp khuyến khích, thúc đẩy hoạt động công nghệ cao.

Luật công nghệ cao Số 13/VBHN-VPQH quy định về hoạt động công nghệ cao, chính sách, biện pháp khuyến khích, thúc đẩy hoạt động công nghệ...Chi tiết

Nghị định Số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Nghị định Số 15/2015/NĐ-CP quy định về lĩnh vực, điều kiện, thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; cơ chế quản lý và sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án; chính sách ưu đãi,...Chi tiết

Quyết định Số 19/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

Quyết định Số 19/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ...Chi tiết

Luật đầu tư công Số 49/2014/QH13 quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền

Luật đầu tư công Số 49/2014/QH13 quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư...Chi tiết

Nghị quyết Số 59/NQ-CP về triển khai thi hành luật doanh nghiệp và luật đầu tư

Nghị quyết Số 59/NQ-CP về triển khai thi hành luật doanh nghiệp và luật đầu...Chi tiết

Luật đầu tư số 67/2014/QH13 quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.

Luật đầu tư số 67/2014/QH13 quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Luật này áp dụng đối với nhà đầu tư và tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động...Chi tiết

Nghị định Số 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

Nghị định Số 77/2015/NĐ-CP quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, giao kế hoạch, tổ chức thực hiện và theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của quốc gia, Bộ,...Chi tiết

Nghị định Số 83/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài

Nghị định Số 83/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm mục đích kinh doanh; thủ tục đầu tư ra nước ngoài và quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo hình thức quy định...Chi tiết

Nghị định Số 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư

Nghị định Số 84/2015/NĐ-CP quy định về giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư, giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư và giám sát đầu tư của cộng đồng đối với hoạt động đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra...Chi tiết

Quyết định Số 98/1997/QĐ-BKH-PLĐT về việc ban hành quy chế hành nghề dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài

Quyết định Số 98/1997/QĐ-BKH-PLĐT về việc ban hành quy chế hành nghề dịch vụ tư vấn đầu tư nước...Chi tiết

Nghị định Số 108/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư

Nghị định Số 108/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005 về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi...Chi tiết

Nghị định Số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư

Nghị định Số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư về việc áp dụng, kiểm soát, công bố điều kiện đầu tư kinh doanh; các biện pháp bảo đảm đầu tư; ưu đãi đầu tư; thủ tục...Chi tiết

Quyết định Số 521/QĐ-BKH về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cục đầu tư nước ngoài

Quyết định Số 521/QĐ-BKH về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cục đầu tư nước...Chi tiết

Nghị định Số 01/2014/NĐ-CP về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam

Nghị định Số 01/2014/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục mua cổ phần, tổng mức sở hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài, tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của một nhà đầu tư nước ngoài tại một tổ chức tín...Chi tiết

Hotline: 1900.6557