Trang chủ » Văn bản Luật Dân sự

Văn bản Luật Dân sự

Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính

Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia

Xem thêm >

Nghị định Số 26/2009/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Nghị định Số 26/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc

Xem thêm >

Thông tư số 91/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2015

Thông tư số 91/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng khi tham gia giao thông đường bộ, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định của pháp

Xem thêm >

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế và giảm thuế tiêu thụ đặc

Xem thêm >

Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân

Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá

Xem thêm >

Nghị định Số 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân

Nghị định Số 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá

Xem thêm >

Nghị định Số 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế

Nghị định Số 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về

Xem thêm >

Thông tư Số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh

Thông tư Số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy

Xem thêm >

Thông tư Số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP

Thông tư Số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của

Xem thêm >

Thông tư Số 151/2014/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế

Thông tư Số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về

Xem thêm >

Thông tư Số 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013

Thông tư Số 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số

Xem thêm >

Thông tư Số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP

Thông tư Số 156/2013/TT-BTC áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế theo quy định của pháp luật về thuế; các khoản phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí; các khoản thu khác thuộc

Xem thêm >

Thông tư Số 151/2014/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế

Thông tư Số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về

Xem thêm >

Luật thuế thu nhập cá nhân Số 08/VBHN-VPQH

Luật thuế thu nhập cá nhân Số 08/VBHN-VPQH quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá

Xem thêm >

Thông tư Số 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Thông tư Số 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập

Xem thêm >

Nghị định Số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế

Nghị định Số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về

Xem thêm >

Thông tư Số 20/2010/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về thuế thu nhập cá nhân

Thông tư Số 20/2010/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về thuế thu nhập cá

Xem thêm >

Chỉ thị Số 22/2008/CT-TTg về việc triển khai thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân

Chỉ thị Số 22/2008/CT-TTg về việc triển khai thực hiện luật thuế thu nhập cá

Xem thêm >

Nghị định Số 83/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý thuế và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế

Nghị định Số 83/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế, áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế; phí, lệ phí; tiền thuê

Xem thêm >

Nghị định Số 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế

Nghị định Số 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về

Xem thêm >

Quyết định số 3442/QĐ-BGDĐT ban hành đề cương tuyên truyền, phổ biến Luật giao thông đường bộ cho học sinh, sinh viên

Ban hành kèm theo Quyết định số 3442/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2009 là Đề cương tuyên truyền, phổ biến luật giao thông đường bộ cho học sinh, sinh viên theo chủ đề năm

Xem thêm >

Thông tư Số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh

Thông tư Số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh

Xem thêm >

Văn bản số 3823/BTP-TCTHADS về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 62/2015/NĐ-CP

Văn bản số 3823/BTP-TCTHADS về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 62/2015/NĐ-CP CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân

Xem thêm >

Thông tư Số 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013

Thông tư Số 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số

Xem thêm >

Văn bản số 3915/BGTVT-VT về việc Xác định ô tô và đoàn xe chở quá trọng tải cho phép

Văn bản số 3915/BGTVT-VT ngày 10 tháng 04 năm 2014 về việc Xác định ô tô và đoàn xe chở quá trọng tải cho phép của Bộ Giao thông vận

Xem thêm >

Nghị định Số 129/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Nghị định Số 129/2013/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính về thuế, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Nghị định này không áp

Xem thêm >