Trang chủ » Doanh nghiệp » Dịch vụ doanh nghiệp » Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

(Cập nhật: 30/08/2018 | 12:02)

Luật Hoàng Phi tư vấn thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ chương đầu tư để khác hàng tham khảo.

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG THUỘC DIỆN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Để tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư thực hiện công việc như sau:

 

1. Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký đầu tư theo quy định cho Cơ quan đăng ký đầu tư.

2. Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định nêu trên trong đó đề xuất dự án đầu tư được thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Mục 1 nêu trên nếu đáp ứng các điều kiện sau:

  • Mục tiêu của dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;
  • Dự án đầu tư đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định sau:
  • Điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;
  • Điều kiện về hình thức đầu tư;
  • Điều kiện về phạm vi hoạt động đầu tư;
  • Điều kiện về đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;
  • Điều kiện khác theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế về đầu tư.