Luật Hoàng Phi Ví dụ về ngôi kể thứ nhất

Ví dụ về ngôi kể thứ nhất

Liên hệ với Luật Hoàng Phi